Klíčové kroky procesu RIA

Analýza problému a zvažování variant řešení a cílů na dosažení požadovaného výsledku předchází ze strany předkladatele (ministerstva či jiného ústředního orgánu státní správy) samotnému záměru na zpracování návrhu právního předpisu. Smyslem je mj. stanovit, že daný problém nelze řešit jinak než legislativní cestou.

Klíčovými kroky v procesu hodnocení dopadů regulace (RIA) jsou:

  1. Zpracování přehledu dopadů k návrhu právního předpisu
  2. Sestavení a schválení návrhu Plánu legislativních prací vlády
  3. Zpracování RIA k navrhovanému právnímu předpisu
  4. Mezirezortní připomínkové řízení k návrhu právního předpisu včetně zpracované RIA
  5. Návrh stanoviska pracovní komise RIA k předloženému hodnocení dopadů regulace

 

1. Zpracování přehledu dopadů k návrhu právního předpisu

Předkladatel, tj. ministerstva nebo ostatní orgány ústřední státní správy, je povinen pro každý návrh právního předpisu zpracovat přehled dopadů návrhu právního předpisu (viz šablona), a to u:

  • návrhů právních předpisů, které jsou navrhovány k zařazení do Plánu legislativních prací vlády na daný kalendářní rok;
  • návrhů právních předpisů, které jsou předkládány vládě mimo plán legislativních prací vlády, a dále u návrhů vyhlášek - ty se však v návrhu plánu legislativních prací vlády neuvádějí.

V přehledu dopadů navrhuje předkladatel provedení, popřípadě neprovedení RIA.

Návrh právního předpisu může být zpracován a předložen i bez předchozího zpracování přehledu dopadů, ale pouze tehdy, pokud je současně s návrhem zpracována RIA. V případech, kdy není přehled dopadů zpracován, platí povinnost zpracovat RIA.

(Pozn.: Přehled dopadů se analogicky použije i při přípravě materiálů nelegislativní povahy, v jejichž závěrech je navrhováno legislativní řešení mající věcné dopady, a které jsou připravovány a projednávány v souladu s Jednacím řádem vlády. Hodnocení dopadů se provede přiměřeně v rozsahu přehledu dopadů (viz šablona ke stažení).

 

2. Sestavení a schválení návrhu Plánu legislativních prací vlády

Návrh Plánu legislativních prací vlády před jeho zařazením na program schůze vlády projednává Komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace (dále jen „Komise RIA“).

Pracovní komise vydá stanovisko k předloženým přehledům dopadů, kde stanoví povinnost provést RIA nebo nikoliv.

V případě, že se stanoviska pracovní komise RIA a předkladatele liší a vzniklý rozpor se nepodaří vyřešit na úrovni člena vlády nebo vedoucího jiného ústředního orgánu státní správy, předloží se návrh k rozhodnutí vládě nebo v případě vyhlášek předsedovi Legislativní rady vlády.

Po schválení Plánu legislativních prací vlády jsou návrhy právních předpisů rozděleny do dvou kategorií s informací v příslušné kolonce, kde se uvádí, zda se RIA provádí či neprovádí.

 

3. Zpracování RIA k navrhovanému právnímu předpisu

RIA se zpracovává ke všem návrhům právních předpisů, které takto byly označeny:

  • v Plánu legislativních prací vlády schváleném vládou (viz výše),
  • u všech dalších návrhů právních předpisů, které nebyly zařazeny do příslušného Plánu legislativních prací vlády, a předseda Legislativní rady vlády na základě zpracovaného přehledu dopadů a písemné žádosti po posouzení neudělil výjimku ze zpracování RIA.

Předkladatel při zpracování RIA postupuje podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace. Stanovení úrovně podrobnosti hodnocení dopadů je plně v jeho kompetenci, a to s ohledem na princip proporcionality.

Výstupem z tohoto procesu je závěrečná zpráva RIA (viz odkaz na šablonu ke stažení).

Oddělení pro koordinaci procesu RIA Úřadu vlády zajišťuje metodickou pomoc v průběhu provádění RIA. Předkladatel má současně množnost průběžně konzultovat RIA s Komisí RIA.

 

4. Mezirezortní připomínkové řízení k návrhu právního předpisu včetně zpracované RIA

V rámci připomínkového řízení probíhá kontrola kvality závěrečných zpráv RIA zpravidla u návrhu vyhlášek ze strany Oddělení pro koordinaci procesu RIA ve spolupráci s Komisí RIA. Pokud dojde na základě výsledků připomínkového řízení v návrhu právního předpisu k věcným změnám, které mají vliv na provedené hodnocení dopadů, je nutné toto hodnocení dopadů, resp. závěrečnou zprávu RIA, doplnit a upravit.

Pro návrhy zákonů se zpracovává do závěrečné zprávy RIA před předložením materiálu k projednání vládě tzv. shrnutí závěrečné zprávy RIA podle přílohy č. 3 Obecných zásad RIA (odkaz na šablonu ke stažení). (Pozn.: Toto shrnutí slouží ke snadnější orientaci v textu zpracované RIA k předkládanému návrhu zákona především pro zákonodárce v Parlamentu ČR).

V případě, že dojde ke změně návrhu právního předpisu na základě výsledků jednání vlády, závěrečná zpráva RIA se již nemění, ale tato skutečnost se uvede v důvodové zprávě k návrhu právního předpisu.

 

5. Návrh stanoviska pracovní komise RIA k předloženému hodnocení dopadů regulace

Komise RIA projednává závěrečné zprávy RIA a navrhuje stanoviska ke kvalitě provedené RIA a jejího souladu s Obecnými zásadami pro hodnocení dopadů regulace.

Stanovisko pracovní komise je samostatnou součástí návrhu stanoviska Legislativní rady vlády nebo jejího předsedy.