Komise pro hodnocení dopadů regulace

V návaznosti na usnesení vlády ze dne 19. října 2011 č. 768, kterou byla přijata novela Statutu Legislativní rady vlády, byla zřízena od 1. listopadu 2011 Pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace (dále jen "Komise RIA") jako poradní orgán a jedna z 9 pracovních komisí Legislativní rady vlády.

Komise RIA představuje relativně nový trend v institucionálním zajištění procesu hodnocení dopadů regulace (RIA) a je nejnovější institucí tohoto typu v zemích OECD, kde se setkáváme v posledních letech se vznikem tzv. nezávislých kontrolních orgánů (tzv. independent watchdogs) k přezkumu kvality předkládaných hodnocení dopadů k návrhům právních předpisů.


Členové Komise RIA:

Předsedkyně

 • Prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

Místopředseda

 • Prof. Ing. Petr Moos, CSc.

Další členové

 • Mgr. et Mgr. Marek Havrda, MA, MPA, Ph.D.
 • PhDr. Zdeněk Kudrna, Ph.D.
 • Mgr. Zdeněk Mandík
 • Mgr. Jan Matoušek
 • Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.
 • Ing. Jiří Nekovář
 • JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D.
 • JUDr. Petr Solský
 • Radek Špicar, M.Phil.
 • Ing. Daniel Trnka
 • JUDr. Věra Vojáčková, MPA
 • RNDr. Jan Vozáb, Ph.D.

Komise RIA:

 1. posuzuje kvalitu provedených RIA, ke kterým zpracovává stanovisko,
 2. na základě zpracovaného přehledu dopadů doporučuje zpracování nebo nezpracování RIA,
 3. je oprávněna provádět konzultace k RIA v průběhu jejího zpracování ústředními orgány státní správy.

Schéma legislativního procesu a zapojení Komise RIA


Jednání Komise RIA podle data:


Výroční zprávy:

Komise RIA zveřějňuje výroční zprávy ze své činnosti spolu s doporučeními na zlepšení procesu hodnocení dopadů regulace v ČR.


Kromě Komise RIA existují čtyři podobné nezávislé subjekty v členských zemích EU, které radí vládám v příslušných zemích v opatřeních na omezení byrokracie a zlepšení kvality právních předpisů. Přestože role a mandáty těchto orgánů se svým rozsahem liší, vesměs jsou zapojeny do ex-ante posuzování nových návrhů právních předpisů. Těmito orgány jsou:

Tyto čtyři subjekty publikovaly na podzim r. 2011 také společnou pozici pod názvem "The End of the Commission’s Action Programme for Reducing Administrative Burdens in the European Union - What comes next?" s doporučeními na pokračování agendy inteligentní regulace (Smart Regulation) v Evropské unii. K ní se posléze po svém ustavení přihlásila prostřednictvím společného dopisu předsedy a místopředsedy i Komise RIA z České republiky.

Specifickým orgánem v rámci EU, který však co do výkonu kontrolní role odpovídá také roli české Komise RIA, je Rada pro hodnocení dopadů (Impact Assessment Board), která je interním kontrolním orgánem Evropské komise k přezkumu zdůvodnění nových iniciativ předkládaných Evropskou komisí na úrovni EU. Výroční zprávy Rady pro hodnocení dopadů jsou publikovány zde, včetně nejnovější výroční zprávy za rok 2012 (v AJ).