Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Protidrogová politika v ČR

Protidrogová politika je v České republice uskutečňována na národní, krajské a místní úrovni. Působnost správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků při tvorbě a uskutečňování programů ochrany před škodami působenými užíváním tabákových výrobků, alkoholu a jiných návykových látek upravuje z. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.

Protidrogovou politiku na národní úrovni koordinuje Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). Rada projednává a předkládá vládě základní dokumenty protidrogové politiky:

  • národní strategii protidrogové politiky
  • akční plán realizace národní strategie protidrogové politiky

a další návrhy a informace.

Nejdůležitější informace o činnosti RVKPP a jejího sekretariátu najdete na těchto stránkách; podrobné informace jsou zveřejňovány výročních zprávách o činnosti RVKPP. Dotační řízení RVKPP na programy protidrogové politiky je vyhlašováno každoročně v červnu; informace o dotacích pro veřejnost najdete na této stránce, a podrobné informace a formuláře pro žádosti o dotaci na speciálních stránkách dotace-drogy.vlada.cz. Zdrojem informací o drogách pro širokou veřejnost je národní drogový informační portál drogy-info.cz, kde najdete nejen výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR, ale také dvouměsíčník Zaostřeno na drogy a odborné publikace připravované Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti.

Historie Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky vznikla na základě usnesení vlády  č. 643 ze dne 19. června 2002; zároveň bylo v sekretariátu RVKPP zřízeno Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, které je součástí mezinárodní sítě monitorovacích středisek Reitox (informace na stránkách Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost se sídlem v Lisabonu - decentralizované agentury EU). Předchůdkyní RVKPP byla Meziresortní protidrogová komise (MPK), zřízená usnesením vlády č. 275 ze dne 26. května 1993. O vzniku MPK však bylo rozhodnuto již v lednu 1993 a prozatímně byla MPK ustavena dohodou  zúčastněných ministrů, která byla podepsána 3. března 1993. Přechodně působil tento orgán pod názvem Rada vlády - Meziresortní protidrogová komise (usn. vlády č. 1057 z 15. října 2001).

Kontaktní adresa

Úřad vlády České republiky,
sekretariát RVKPP,
nábřeží Edvarda Beneše 4,
Praha 1, PSČ 118 01
tel.: +420 224 003 860
e-mail: opk@vlada.cz


Sídlo sekretariátu:
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
Praha 1

Připojené dokumenty

Související zprávy