Dotace

Rada vlády pro národnostní menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky vyhlašuje dotační řízení programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2014

Vymezení programu:
Dotační program je zaměřen na podporu činností souvisejících s polštinou, těšínským nářečím jako její regionální variantou, slovenštinou, němčinou a romštinou.

V rámci programu lze podpořit následující tématické okruhy činností:

A) Vzdělávací aktivity na všech vzdělávacích stupních nad rámec standardního vyučování, které se zaměřují na výuku menšinového jazyka nebo v něm probíhají. Cílovou skupinou těchto aktivit mohou být jak osoby s menšinovým jazykem jako jazykem mateřským, tak osoby s češtinou jako mateřským jazykem. Aktivity mohou být zaměřené i na vzdělávání pedagogů s cílem podpory menšinových jazyků zejména v prostředí osob s češtinou jako jazykem mateřským. Zvláštní zřetel bude brán na aktivity podporující úctu, porozumění a toleranci mezi různými jazykovými skupinami.

B) Kvantitativní a kvalitativní analýzy zaměřené na výzkum užívání menšinových jazyků, indikaci oblastí jejich podpory a návrhy forem této podpory.

C) Podpora užívání tradičních a správných forem místních názvů v menšinových jazycích. Zvláštní zřetel bude brán na výrobu, instalaci a údržbu tabulí s názvy obcí, jejich částí, ulic a jiných veřejných prostranství a označení budov státních orgánů a územních samosprávných celků.

Podporovány budou pouze projekty, které odpovídají výše uvedeným tématickým okruhům činností a které jsou v souladu s Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků.

Vymezení žadatelů o dotaci:
O dotaci mohou žádat níže uvedené typy právnických osob:
- obce;
- registrovaná občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů;
- školy a školská zařízení podle školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zřízené buď jako příspěvkové organizace obcí nebo jako školské právnické osoby;
- vysoké školy podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
- evidované církevní právnické osoby podle § 15 písm.a) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů;
- obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří byli zřízeni alespoň jeden rok před podáním žádosti a prokazatelně během této doby vyvíjeli činnost.

Podmínky dotačního řízení:
Žádost o dotaci se podává pouze na rok 2014 a musí být předložena na předepsaných formulářích platných pro rok 2014. Nové formuláře a tabulky platné pro rok 2014 budou následně zveřejněny na těchto webových stránkách. Upozorňujeme, že žádosti o dotaci předložené na formulářích platných pro rok 2013 nemohou být do dotačního řízení na rok 2014 zařazeny. Předložené žádosti se žadatelům nevracejí.

Upozornění pro žadatele o dotaci:
Dne 1. 7. 2012 vstoupil v platnost zákon č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Novela upravuje zejména systém poskytování dotací. Dle této novely budou všechny dokumenty, rozhodné pro poskytování dotací, předávány Ministerstvu financí, které je zveřejní na svých internetových stránkách.

Hodnocení žádostí o dotaci:
Předložené žádosti budou nejprve kontrolovány z hlediska formální správnosti a úplnosti všech náležitostí uvedených v podmínkách a následně budou hodnoceny Komisí pro hodnocení projektů v rámci programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků po obsahové a finanční stránce.

Ukončení příjmu žádostí:
Žádost o dotaci, včetně všech povinných příloh, případně dalších dokladů k ní připojovaných, musí být předložena v listinné podobě (1x prvopis a 2x kopie) a současně v elektronické podobě na CD. Upozorňujeme, že CD musí obsahovat celou žádost s tabulkami, včetně všech příloh, které obsahuje listinná podoba. Žádost je možné zasílat nejpozději do 31. října 2013 včetně (rozhoduje datum razítka podací pošty nebo v případě osobního podání datum razítka podatelny Úřadu vlády ČR). Upozorňujeme, že tuto lhůtu nelze prodloužit a žádosti došlé po uvedeném datu budou vyřazeny z dotačního řízení.

Obálka musí být zalepená a musí být viditelně označena v levé části nápisem:
ŽÁDOST – Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2014.

Žádosti zasílejte doporučeně na adresu:
Úřad vlády ČR
Sekce pro lidská práva - KRP
nábř. E. Beneše 4
118 01 Praha 1

Dotační řízení 2013 ZDE.

Dotační řízení programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2013-výsledky jednání Dotační výběrové komise ZDE.


Závěrečné zprávy a finanční vypořádání projektu programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2013

Formulář Závěrečné zprávy a finanční vypořádání za rok 2013 ZDE.


Výsledky Dotačního řízení programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků na rok 2011

Počet přijatých žádostí k 15. říjnu 2010: celkem 7

Doporučení hodnotitelské komise k udělení dotace na zasedání dne 2. prosince 2010: DOPORUČENÝCH: 2; NEDOPORUČENÝCH: 5.

žadatel projekt doporučení komise
Ostravská univerzita v Ostravě České Těšínsko. Nadnárodní právo v mezích regionu (expektrace, realizace, fakta) NE
Polský kulturně - osvětový svaz v ČR Přednaškové aktivity Mezigenerační regionální univerzity (MUR) ANO
SLOVENSKO-ČESKÁ SPOLEČNOST Rozumíme si - o toleranci a porozumění. Slovenština pro veřejnost (2. ročník) NE
Slovensko-český klub Rozumiete správne po slovensky? NE
Slovenský literárny klub v ČR Webináre o slovenčine NE
Srbské sdružení sv. Sáva ČESKO-SRBSKÝ SLOVNÍK NE
Obec Hnojník Označení názvu obce v polském jazyce ANO

  Konkrétní částky zveřejněny zde.


 Výsledky Dotačního řízení programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků na rok 2012

Počet přijatých žádostí : celkem 22

Doporučení hodnotitelské komise k udělení dotace na zasedání dne 15. března 2012: DOPORUČENÝCH: 16; NEDOPORUČENÝCH: 6.

Výsledky projednané hodnotitelskou komisí a schválené Radou (odst. 7. čl. 10 Směrnice č. 19/2011 vedoucího Úřadu vlády České republiky
, usnesení Rady č. 115):

o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv

Připojené dokumenty