Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách

Agentura pro sociální začleňování je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociální integrace. Jejím posláním je propojovat subjekty na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování. Podporuje nadresortní přístup a propojování působení veřejné správy a neziskového sektoru. V současné chvíli Agentura spolupracuje s 36 městy a obcemi České republiky (podrobněji v sekci Kde působí).

Aktuální informace o činnosti Agentury najdete na webové stránce www.socialni-zaclenovani.cz nebo na facebookové stránce Agentury.

Agentura pro sociální začleňování:


pomáhá obcím a městům při mapování a detailním poznávání problémů sociálně vyloučených lokalit a jejich obyvatel, při přípravě a nastavování dlouhodobějších procesů pro jejich řešení a při získávání financí na tyto postupy.

propojuje přitom místní subjekty (města a obce a jejich úřady, ale také neziskové organizace, školy a školská zařízení, Úřad práce, zaměstnavatele, policii a veřejnost), aby při sociálním začleňování spolupracovaly).

spolupracuje s ministerstvy, přenáší informace z komunální úrovně směrem ke státní správě, podílí se na formování státní politiky sociálního začleňování a její koordinaci.


Agentura v lokalitách, kde působí, používá standardizovanou činnost, při níž využívá následující nástroje.

Agentura pro sociální začleňování je jedním z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády ČR.

 


Individuální projekt "Zavádění systémových nástrojů sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách"

Od 1.1.2013 do 31.12.2015 Agentura realizuje tříletý individuální projekt hrazený z prostředků Evropského sociálního fondu. Projekt navazuje na národní individuální projekt realizovaný Agenturou pro sociální začleňování v letech 2010 - 2012. Hlavním cílem projektu je ověřit účinnost politik sociálního začleňování na lokální úrovni jako zdroj informací pro formování státní politiky sociálního začleňování a zavádět inovativní postupy sociálního začleňování na místní úrovni. K oblastem intervence, na kterých už ASZ pracuje (oblast vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti, sociálních služeb, péče o rodinu, dluhového poradenství a bezpečnosti) přibudou témata nová, jako např. systemizace práce s kraji, veřejná setkání s obyvateli sociálně vyloučených lokalit, provádění vlastních výžzkumů ve spolupráci s univerzitami či mediace vyhrocených konfliktů v lokalitách. V rámci projektu bude Agentura prostřednictvím lokálních konzultantů ve 26 obcích a městech se sociálně vyloučenými lokalitami na bázi činnosti místních partnerství připravovat místní strategie sociálního začleňování a jejich realizaci s využitím projektového poradenství. Projekt staví na výstupech z evaluací dosavadní práce ASZ.

Mezi výstupy projektu patří například:
- 26 ustavených místních partnerství
- 26 situačních analýz
- 26 místních strategií sociálního začleňování
- 18 externích evaluací partnerství
- 9 příruček dobré praxe / manuálů
- 8 oborově zaměřených metodik
- 1 metodika pro ústup ASZ z lokalit (exit strategie)
- 54 seminářů / workshopů vč. 26 projektových dní
- 20 veřejných setkání s obyvateli vyloučených lokalit
- 25 provedených vlastních výzkumů
- 20 uzavřených dohod o spolupráci při přípravě projektů
- 10 krizových intervencí v lokalitách dle akutních potřeb
- 1 evaluace plnění Strategie 2011-2015
- 1 návrh opatření Strategie 2016-2020

Kontakty

Úřad vlády ČR
nábřeží E. Beneše 4
118 01 Praha 1
Tel.: +420 296 153 318
 

Mgr. Radek Jiránek

Ředitel Odboru pro sociální začleňování (Agentura)

Kancelář:
Vladislavova 4, Praha 1

Poštovní adresa:
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana

tel.: 296 153 223, 724 241 846
 
sekretariát: 296 153 318
sekretariatasz@vlada.cz

 

Připojené dokumenty

Související zprávy