Výbor pro zpravodajskou činnost

Statut Výboru pro zpravodajskou činnost vláda vydala usnesením ze dne 22. srpna 2001 č. 813, ve znění usnesení ze dne 24. července 2002 č. 741, usnesení vlády ze dne 12. února 2003 č. 164, usnesení vlády ze dne 1. září 2004 č. 828, usnesení vlády ze dne 10. listopadu 2004 č. 1109, usnesení vlády ze dne 11. října 2006 č. 1174, usnesení vlády ze dne 17. ledna 2007 č. 54, usnesení vlády ze dne 1. června 2009 č. 687, usnesení vlády ze dne 11.srpna 2010 č. 578, usnesení vlády ze dne 14. září 2011 č. 686, usnesení vlády ze dne 16. července 2013 č. 542 a usnesení vlády ze dne 10. února 2014 č. 91.

Statut Výboru pro zpravodajskou činnost

Článek 1 Úvodní ustanovení
 1. Výbor pro zpravodajskou činnost (dále jen “Výbor”) je stálým orgánem Bezpečnostní rady státu pro koordinaci činnosti zpravodajských služeb České republiky a plánování opatření k zajištění zpravodajské činnosti a spolupráci státních orgánů, které získávají, shromažďují a vyhodnocují informace nezbytné pro zajištění bezpečnosti České republiky. Výbor samostatně nevyvíjí zpravodajskou činnost.
 2. Výbor byl zřízen usnesením vlády ze dne 3. května 2000 č. 423.
Článek 2 Činnost Výboru
 1. Výbor zabezpečuje koordinaci činnosti zpravodajských služeb České republiky a plánování opatření k zajištění zpravodajské činnosti a spolupráci státních orgánů, které získávají, shromažďují a vyhodnocují informace nezbytné pro zajištění bezpečnosti České republiky.
 2. Výbor zejména
  • zajišťuje koordinaci činnosti zpravodajských služeb České republiky;
  • zabezpečuje operativní meziresortní koordinaci plánovacích a přípravných aktivit v oblasti zajištění zpravodajské činnosti, týkající se především ochrany ústavního zřízení, významných ekonomických zájmů a zajištění vnitřní bezpečnosti a obrany České republiky;
  • posuzuje a projednává záměry plánovacích a přípravných aktivit v oblasti zajištění zpravodajské činnosti, týkající se ochrany ústavního zřízení, významných ekonomických zájmů a zajištění vnitřní bezpečnosti České republiky;
  • posuzuje a projednává požadavky státních orgánů uplatňované v rámci zajišťování zpravodajské činnosti;
  • projednává vyhodnocení meziresortních připomínkových řízení k materiálům vztahujícím se k zajištění zpravodajské činnosti a doporučuje jejich projednání v Bezpečnostní radě státu;
  • posuzuje, projednává a koordinuje základní zaměření činnosti zástupců České republiky ve věcně příslušných výborech Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO);
  • zpracovává a projednává vlastní materiály v oblasti zajištění zpravodajské činnosti, týkající se především ochrany ústavního zřízení, významných ekonomických zájmů a zajištění vnitřní bezpečnosti a obrany České republiky a sladění požadavků na zajištění zpravodajské činnosti.
Článek 3 Složení Výboru
 1. Výbor má 7 členů.
 2. Předsedou Výboru je předseda vlády. Místopředsedou Výboru je  ministr vnitra.
 3. Dalšími členy Výboru jsou:
   a)ministr zahraničních věcí,
   b)ministr obrany,
   c)ředitel Bezpečnostní informační služby,
   d)ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace,
   e)ředitel Vojenského zpravodajství.
Článek 4 Předseda a členové Výboru
 1. Schůze Výboru svolává předseda Výboru pravidelně v řádném termínu, nejméně však jednou za tři měsíce, a dále dle potřeby. Návrh na svolání Výboru může předsedovi Výboru podat člen Výboru, pak se schůze svolá v nejbližším vhodném termínu.
 2. Členové Výboru se účastní všech schůzí, pouze ve výjimečných případech mohou být zastoupeni pověřeným pracovníkem svého úřadu.
Článek 5 Sekretariát Výboru
 1. Funkci sekretariátu Výboru, který zajišťuje činnost Výboru, plní pověřený útvar Úřadu vlády České republiky, kterým je oddělení sekretariátu Výboru pro zpravodajskou činnost Bezpečnostní rady státu.
 2. Vedoucího sekretariátu jmenuje a odvolává na návrh Výboru vedoucí Úřadu vlády České republiky.
Článek 6 Externí spolupráce
 1. Výbor může na schůzi podle potřeby přizvat představitele ministerstev a jiných správních úřadů, kteří nejsou členy Výboru, případně další odborníky. O přizvání těchto osob rozhoduje předseda Výboru na základě návrhů členů Výboru.
 2. Schůzí Výboru se pravidelně zúčastňuje vedoucí sekretariátu Výboru.
Článek 7 Podvýbory a odborné pracovní skupiny
 1. K projednání věcné problematiky může Výbor zřídit ze svých členů, zástupců věcně příslušných ministerstev a jiných správních úřadů a přizvaných odborníků podvýbory a odborné pracovní skupiny a jmenovat jejich vedoucí.
 2. Vedoucí podvýborů a odborných pracovních skupin řídí jejich schůze a předkládají podvýborem nebo odbornou pracovní skupinou zpracované materiály k posouzení na schůzi Výboru.
Článek 8 Jednací řád a organizační řády
 1. Jednací řád Výboru, jeho změny a doplnění schvaluje Bezpečnostní rada státu.
 2. Vnitřní strukturu Výboru a organizaci práce Výboru stanoví Organizační řád Výboru, který schvaluje Výbor.
 3. Schůze podvýborů a odborných pracovních skupin se řídí jednacími řády těchto orgánů.
Článek 9 Závěrečná ustanovení
 1. Změny a doplnění Statutu Výboru pro zpravodajskou činnost schvaluje vláda.
 2. Tento Statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu vlády České republiky. Na internetové stránce se zveřejňuje jeho úplné znění.
 3. Tento Statut nabývá účinnosti dne 3. května 2000.

BRS svým usnesením ze dne 24. července 2001 č. 205 kromě jiného schválila

Jednací řád Výboru pro zpravodajskou činnost

Článek 1 Úvodní ustanovení
 1. Jednací řád Výboru pro zpravodajskou činnost (dále jen „Jednací řád“) je vnitřním předpisem Výboru pro zpravodajskou činnost (dále jen „Výbor“), který upravuje jednání Výboru.
 2. Jednací řád se vydává podle článku 8 Statutu Výboru, schváleného usnesením ze dne 22. srpna 2001 č. 813, v platném znění.
Článek 2 Svolání schůze Výboru
 1. Výbor se schází pravidelně v řádném termínu (nejméně však jednou za tři měsíce) a nebo mimořádně, pokud o to požádá některý člen Výboru.
 2. Na schůzi Výboru jsou písemnou pozvánkou zváni členové Výboru, případně též přizvaní představitelé ústředních správních úřadů a odborníci.
Článek 3 Průběh schůze Výboru
 1. Schůzi Výboru řídí jeho předseda. V době jeho nepřítomnosti řídí schůzi místopředseda Výboru.
 2. Výbor je způsobilý jednat a přijímat závěry, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
 3. Závěry ze schůze Výboru přijímají členové hlasováním formou usnesení nebo formou návrhu pro schůzi Bezpečnostní rady státu.
 4. Schůze Výboru jsou neveřejné a řídí se tímto Jednacím řádem.
Článek 4 Závěrečná ustanovení
 1. Změny a doplňky Jednacího řádu podléhají schválení Bezpečnostní radou státu.
 2. Ve věcech neupravených tímto Jednacím řádem se přiměřeně užije Jednací řád Bezpečnostní rady státu.
 3. Jednací řád je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu vlády České republiky. Na internetové stránce se zveřejňuje vždy úplné znění platného Jednacího řádu.
 4. Tento Jednací řád nabývá účinnosti dnem 24. července 2001.