Odkazy na internetové stránky s romskou problematikou

ROMEA spouští linku pro oběti diskriminace a násilí z nenávisti

linka pro oběti diskriminace a násilí z nenávisti

Na telefonní linku 800 307 307 se mohou od nynějška zdarma obracet osoby, které se setkaly s nerovným přístupem, diskriminací či násilím z nenávisti. Těmto obětem se dostane bezplatné pomoci od právníků, kteří se na oblast spojenou s porušováním lidských práv a diskriminací dlouhodobě specializují. Pracovníci linky budou klientům k dispozici v pracovní dny od 9 do 17 hodin. Projekt je určen zejména jedincům z romské minority, u nichž je zvýšený předpoklad, že se z ekonomických i dalších důvodů nemají šanci účinně bránit.

Cílem projektu je pomáhat osobám, které byly postihnuty nežádoucím jednáním zejména v oblasti školství, pracovního trhu, nebo se setkaly s nerovným či diskriminačním přístupem ze strany samospráv a příslušníků Policie ČR. Rovněž je pomoc určena obětem násilí z nenávisti. Konkrétně se může jednat například o takové, ale i jiné případy:

  • neoprávněné přeřazení dítěte do speciální školy
  • nerovný přístup pedagogů k dítěti
  • verbální či fyzické napadení dítěte na půdě školy
  • nerovný přístup ze strany zaměstnavatele k romskému uchazeči o volné pracovní místo
  • rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele za nedodržení zákonných podmínek
  • neplnění povinností příslušníků samospráv a Policie ČR směrem k romskému klientovi
  • překračování pravomocí příslušníků samospráv a Policie ČR
  • násilí motivované nenávistí k příslušníkům etnických či národnostních menšin (verbální či fyzické útoky, zastrašování, vydírání, vyhrožování, útoky na majetek či hanobení pietních míst motivované nenávistí).

Kromě samotné snahy prosadit právo a domoci se spravedlnosti pro tyto osoby klade projekt důraz na medializaci případů za předpokladu souhlasu poškozené osoby. Prostřednictvím zveřejňování kauz chceme informovat veřejnost o skutečných, konkrétních případech diskriminace osob, která je založena zejména na jejich příslušnosti k romské menšině. Současně tím chceme vést českou společnost k citlivosti, netoleranci a odmítání jakýchkoliv projevů porušování lidských a občanských práv.

Provoz linky je součástí projektu Medializace a prosazování lidských práv, jenž je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Internetové odkazy :

Nevládní neziskové organizace v ČR :

Časopisy a noviny věnované Romům :

Slovenské stránky týkající se Romů a lidských práv :

Zahraniční stránky věnované Romům :

Zahraniční NGO, které se věnují Romům :

Zahraniční organizace, které se věnují minoritám a ochraně lidských práv :

Romistika :

Státní instituce :

Právní předpisy :

Dekáda romské inkluze 2005 - 2015 :

Dokumenty:

Fotografie :

Další odkazy :