Dokumenty

5. 1. 2016 16:14

Přehled nejdůležitějších usnesení vlády ČR týkajících se rovnosti žen a mužů

Usnesení vlády ČR ze dne 9. května 2001 č. 456, kterým vláda ČR uložila povinnosti vytvořit od 1. ledna 2002 v každém resortu v rámci stávající systemizace jedno pracovní místo nejméně na poloviční pracovní úvazek pro zaměstnance, který by se v rámci tohoto úvazku plně věnoval agendě rovných příležitostí pro muže a ženy

Usnesení vlády ČR ze dne 20. dubna 2005 č. 464, ve kterém vláda ČR doporučuje rozšířit od 1. října 2005 v rámci stávající systemizace nejméně jedno pracovní místo na plný pracovní úvazek anebo dvě pracovní místa na poloviční pracovní úvazek pro zaměstnance nebo zaměstnankyni, kteří by se v rámci tohoto pracovního úvazku plně věnovali problematice rovných příležitostí žen a mužů

Usnesení vlády ČR ze dne 20. července 2009 č. 964, kterým bylo mj. resortům uloženo zřídit pracovní skupinu pro otázky rovnosti žen a mužů

Usnesení vlády ČR ze dne 31. května 2010 č. 422, ve kterém vláda ČR vzala na vědomí doporučení Rady k vyjádření podpory městům, obcím a krajům České republiky k přijetí Evropské charty za rovnost žen a mužů

Usnesení vlády ČR ze dne 19. ledna 2011 č. 57, ve kterém vláda ČR vzala na vědomí doporučení Rady k potřebě řešit téma genderové rovnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v rámci činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Usnesení vlády ČR ze dne 13. dubna 2011 č. 262, kterým byl schválen Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011 – 2014

Usnesení vlády ČR ze dne 11. května 2011 č. 341, kterým vláda ČR vzala na vědomí tzv. Závěrečná doporučení Výboru pro odstranění diskriminace žen 2010 a Zprávu o Závěrečných doporučeních Výboru pro odstranění diskriminace žen 2010

Usnesení vlády ČR ze dne 23. listopadu 2011 č. 876, kterým byla přesunuta agenda rovnosti žen a mužů z Úřadu vlády ČR na Ministerstvo práce a sociálních věcí

Usnesení vlády ČR ze dne 5. prosince 2012 č. 895 a usnesením vlády ČR ze dne 8. července 2015 č. 544, ve kterých vláda ČR schválila vláda ČR změnu statutu Rady

Usnesení vlády ČR ze dne 25. června 2014 č. 492, kterým byla přesunuta agenda rovnosti žen a mužů z Ministerstva práce a sociálních věcí zpět na Úřad vlády ČR

Usnesení vlády ČR ze dne 27. října 2014 č. 871, kterým vzala vláda ČR na vědomí Šestou periodickou zprávu o plnění Úmluvy Organizace spojených národů o odstranění všech forem diskriminace žen

Usnesení vlády ČR ze dne 12. listopadu 2014 č. 930, kterým schválila vláda ČR Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů na roky 2014 a 2015 a vzala na vědomí Zprávu o rovnosti žen a mužů v roce 2013 v České republice

Usnesení vlády ČR ze dne 12. listopadu 2014 č. 931, kterým schválila vláda ČR Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 a „Zprávu o možnostech optimalizace sběru dat k hodnocení naplňování principů rovnosti žen a mužů“; rovněž uložila členům vlády a předsedkyni Českého statistického úřadu zabezpečit plnění Strategie včetně Minimálního standardu rovnosti žen a mužů ve státní správě uvedeného v oddíle C části 3 Strategie

Usnesení vlády ČR ze dne 23. února 2015 č. 126, kterým schválila vláda ČR Akční plán prevence domácího násilí a genderově podmíněného násilí na léta 2015 až 2018

Usnesení vlády ČR ze dne 8. července 2015 č. 542, kterým vzala vláda ČR na vědomí Metodiku hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě a doporučila její využívání ve všech koncepčních, rozhodovacích a vyhodnocovacích procesech, které mají dopad na fyzické osoby

Usnesení vlády ČR ze dne 8. července 2015 č. 542, kterým vláda ČR rovněž uložila členům a členkám vlády od 1. ledna 2016 zahájit přípravu nutných opatření k členění všech zjišťovaných dat v rámci sběrných statistických systémů svého resortu, které se týkají fyzických osob, podle pohlaví a poskytovat je k využití Českému statistickému úřadu

Usnesení vlády ČR ze dne 3. února 2016 č. 75, kterým došlo k zařazení hodnocení dopadů ve vztahu k rovnosti žen a mužů do Legislativních pravidel vlády.

Usnesení vlády ČR ze dne 3. února 2016 č. 76, kterým došlo k zařazení hodnocení dopadů ve vztahu k rovnosti žen a mužů do Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA).

Usnesení vlády ČR ze dne 23. května 2016 č. 466, kterým vláda ČR schválila Doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů směřující k odstraňování překážek a k vytváření podmínek pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích (Podnět k uplatňování Strategie „+1“)

Usnesení vlády ČR ze dne 11. července 2016 č. 632, kterým vláda ČR schválila Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 až 2018.

Všechna usnesení vlády ČR včetně příloh jsou k dohledání na: https://apps.odok.cz/djv-agenda-list?year=2016

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter