Cena Bezpečnostní rady státu

Vyhlášení Ceny Bezpečnostní rady státu ročníku 2021

Cenu Bezpečnostní rady státu (dále jen „Cena“) uděluje Bezpečnostní rada státu kolektivům i jednotlivcům v hlavní a ve studentské kategorii za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky.

Návrhy na udělení Ceny je nutné doručit do 31. prosince 2020 na adresu: vedoucí Oddělení sekretariátu Bezpečnostní rady státu, Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, e-mail: sekretariat.brs@vlada.cz. Ceny budou uděleny ve druhém čtvrtletí roku 2021.

Cena se uděluje každoročně za významná díla v oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky nebo za aktivní činnost v bezpečnostní komunitě a také za celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky a její osvěty. Uděluje se jednotlivcům a kolektivům v hlavní a studentské kategorii.

Do soutěže mohou být navrhována publikovaná i nepublikovaná díla z oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky. Tyto návrhy předkládají jednotlivci či instituce nebo autoři děl, kteří je mohou přihlásit osobně jako zadání do soutěže. Dále mohou být do soutěže navrhovány osobnosti aktivně pracující v bezpečnostní komunitě a osobnosti za celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky a její osvěty. Tyto návrhy předkládají ministři, vedoucí ústředních správních úřadů, hejtmani krajů a primátor hl. m. Prahy, rektoři univerzit (veřejných vysokých škol), Univerzity obrany a Policejní akademie.

K posouzení se přijímají díla buď v písemné podobě (v jednom výtisku) nebo v elektronické podobě (e-mailem na sekretariat.brs@vlada.cz) českých i cizích státních příslušníků v jazyce českém s převážným zaměřením na českou problematiku. Nepublikované práce jsou předkládány anonymně s udáním jména a adresy v zalepené obálce. Vítězné práce jsou publikovány na internetových stránkách Úřadu vlády České republiky.

Návrh na ocenění osobnosti nebo kolektivu musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta, datum narození, povolání, adresu bydliště a pracoviště, telefon, e-mail, stručnou charakteristiku kandidáta a jeho díla a zdůvodnění návrhu na udělení Ceny. U kolektivu název navrženého kolektivu, jméno a příjmení jeho vedoucího, adresu pracoviště, telefon,
e-mail, stručnou charakteristiku kolektivu a jeho díla a zdůvodnění návrhu na udělení Ceny. Všechny platné návrhy posoudí Komise pro udělování Ceny.

Bezpečnostní rada státu udělí v hlavní kategorii nejvýše tři Ceny, ve studentské kategorii nejvýše dvě Ceny. Jednotlivci nebo členové kolektivu ve studentské kategorii musí být studenty studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském programu nebo absolventy do jednoho roku po řádném ukončení studia v příslušném studijním programu. Významná díla mohou být doporučena k vydání. Cena se neuděluje in memoriam.

Přehled cen udělených v předchozích letech

Cena Bezpečnostní rady státu 2020

Hlavní kategorie:

 • Redakce časopisu Obrana a strategie - za aktivní činnost v bezpečnostní komunitě se zaměřením na publikační činnost věnovanou rozvoji vědy, výzkumu a vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti,
 • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - za aktivní činnost v bezpečnostní komunitě v rámci České republiky i na mezinárodní úrovni se zaměřením na oblast osvěty, vzdělávací a vědecké činnosti.

Ve studentské kategorii bylo uděleno čestné uznání:

 • Mgr. Marku Radostovi, Ph.D. - za disertační práci „Pokročilé nesmrtící technologie v boji proti terorismu, extremismu a kriminalitě“.

Cena Bezpečnostní rady státu 2019

Hlavní kategorie:

 • Institut ochrany obyvatelstva – za významný přínos k rozvoji vědy, výzkumu a vzdělání v oblasti ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování, krizového řízení, integrovaného záchranného systému a kritické infrastruktury a za význačnou expertní, vydavatelskou a popularizační činnost,
 • PaedDr. Jan Vykoukal – za celoživotní profesní činnost v oblasti vnitřní bezpečnosti,
 • Ing. Antonín Seďa – za dlouholetou aktivní činnost v oblasti tvorby obranné a bezpečnostní politiky ČR a oblasti civilní a demokratické kontroly ozbrojených sil.

Studentská kategorie: cena v této kategorii nebyla udělena.

Cena Bezpečnostní rady státu 2018

Hlavní kategorie:

 • Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany v Brně – za výrazný přínos k rozvoji vědy, výzkumu a vzdělávání v oblasti vojenství, obranných a bezpečnostních studií a za významnou expertní, vydavatelskou a popularizační činnost, cenu převzal osobně ředitel centra Ing. Jaroslav Kolkus,
 • PhDr. Marcela Machutová – za celoživotní aktivní činnost v oblasti zpracovávání, prezentace a popularizace bezpečnostní problematiky pro veřejnost.

Studentská kategorie:

 • Ing. Petr Novotný, Ph.D. – za disertační práci „Určování regionálních subjektů a prvků kritické infrastruktury“,
 • PhDr. Petra Skalická, Ph.D. – za disertační práci „Možnosti rozvoje ochrany kritické infrastruktury v České republice"; v současné době působí jako ředitelka Odboru kontroly na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Cena Bezpečnostní rady státu 2017

Hlavní kategorie:

 • Redakce časopisu Vojenské rozhledy -  za dlouholetou podporu rozvoje vědy, výzkumu a vzdělávání v oblasti vojenství a obranných a bezpečnostních studií,
 • Doc. RNDr. Josef Požár, CSc. - za celoživotní odborné působení v oblasti kybernetické kriminality a kybernetické bezpečnosti a za celoživotní prospěšnou pedagogickou činnost na úseku vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů České republiky,
 • Ing. Karel Prskavec - za celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky ČR a její osvěty a za aktivní činnost v bezpečnostní komunitě.

Studentská kategorie:

 •  Mgr. Pavlína Bláhová - za diplomovou práci „Vliv absence principů good governance  na rozvoj organizovaného zločinu“

Cena Jaroslava Jandy 2016

Hlavní kategorie:

 • Institut politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze - za aktivní činnost v oblasti bezpečnostní politiky v rámci České republiky i na mezinárodní úrovni, zejména v oblasti osvěty, vzdělávací a vědecké činnosti.

Studentská kategorie: cena v této kategorii nebyla udělena.

Cena Jaroslava Jandy 2015

Hlavní kategorie:

 • Brigádní generál Ing. Miloš Svoboda - za dlouholetý významný osobní podíl v oblasti požární prevence, civilní nouzové připravenosti a krizového řízení,
 • Středisko bezpečnostní politiky Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze - za dlouholetou aktivní činnost v oblasti bezpečnostní a obranné politiky v rámci České republiky i na mezinárodní úrovni, včetně aktivní činnosti v bezpečnostní komunitě.

Studentská kategorie: cena v této kategorii nebyla udělena.

20072014

V letech 2007 až 2014 cena nebyla udělována.

Cena Jaroslava Jandy 2006

Hlavní kategorie:

 • profesor Dr. Otto Pick - za celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní politiky a její osvěty.

Studentská kategorie: cena v této kategorii nebyla udělena.

Cena Jaroslava Jandy 2005

Hlavní kategorie:

 • Karel Kovanda - za aktivní a osobité působení ve funkci vedoucího Stálé delegace České republiky při NATO a ZEU v Bruselu,
 • prof. JUDr. Jan Musil, CSc., dr.h.c. - za dlouholetý a významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky,
 • PhDr. Antonín Rašek - za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky.

Studentská kategorie:

 • student Bc. Jan Závěšický - za předloženou práci "Postavení a role Bezpečnostní rady státu jako součásti bezpečnostního systému České republiky",

Čestné uznání:

 • student David Kocourek - za předloženou práci "Ekonomické aspekty mezinárodní bezpečnosti".

Cena Jaroslava Jandy 2004

Hlavní kategorie:

 • Ústav mezinárodních vztahů v Praze - za dlouholetou aktivní činnost v bezpečnostní komunitě,
 • PhDr. Miroslav Purkrábek, CSc. - za celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní politiky a její osvěty.

Studentská kategorie: cena v této kategorii nebyla udělena.

Cena Jaroslava Jandy 2003

Hlavní kategorie:

 • RNDr. Petr Zeman - za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky,
 • generálmajor v.v. Ing. Jaroslav Škopek - za významný podíl na úspěšné integraci České republiky do NATO a osobní přínos při přípravě a zpracování reformy ozbrojených sil České republiky,
 • Antonín Princ - za významný osobní podíl při budování regionálního krizového managementu, při řízení protipovodňových opatření a řízení přípravy strategie odstraňování následků a obnovy území regionu Českokrumlovska.

Studentská kategorie:

 • student Bc. Libor Stejskal - za předloženou práci "Drama roku 1938 mezi Lužickými horami, Krkonošemi a Českým rájem".

Cena Jaroslava Jandy 2002

Hlavní kategorie:

 • armádní generál v.v. Ing. Karel Pezl - za celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní politiky a její osvěty.

Studentská kategorie, čestné uznání

 • studentka Petra Novotná - za předloženou práci "Úloha a místo Západoevropské unie při vytváření evropské bezpečnostní a obranné identity".


Jaroslav Janda

Plukovník Jaroslav Janda (1932-1997), byl voják a politik, byl vědeckým pracovníkem v oblastech organizace a řízení a bezpečnostní a vojenské strategie.

Pro odpor k okupaci Československa v roce 1968 musel opustit armádu. Až v 90. letech minulého století se mohl opět věnovat strategickému vojenství a sociálnímu řízení v podmínkách ozbrojených sil a v bezpečnostní politice.

Je autorem desítek odborných prací.