Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

II.

Náplň činnosti Revitalizační agentury, a. s.

Současná situace:
 • Zablokovaný úvěrový proces
 • Nevhodná finanční a vlastnická struktura v podnikové sféře
 • Řada velkých firem v akutních potížích
 • Absence funkčních restrukturalizačních mechanismů
 • Banky před privatizací s velmi špatným portfoliem
 • Problematická legislativa a výkon práva
 • Favorizace dlužníků
Cíle:
 • Rekapitalizace a restrukturalizace vybraných průmyslových podniků
 • Nalezení zodpovědných vlastníků pro tyto podniky
 • Zvýšení zájmu zahraničních investorů o průmyslová aktiva v ČR
 • Částečné vyčištění portfolia bank (vytváří prostor pro poskytnutí nových úvěrů)
 • Zvýšení zájmu strategických partnerů o banky určené k privatizaci
 • Zlepšení přístupu průmyslových firem k finančním zdrojům
 • Systémové zlepšení podnikatelského prostředí v ČR
Řešení:
 • Založení Revitalizační agentury, a. s.
 • Vyvedení části klasifikovaných aktiv z bilancí bank do RA, a. s. a restrukturalizace dlužníků
 • Legislativní a organizační opatření na podporu Revitalizační agentury a. s. a věřitelů obecně
 • Formulace stimulů pro žádoucí chování bank, správce Revitalizační agentury, a. s., dlužníků i nových investorů
 • Hledání strategických investorů s reálným zájmem o dlouhodobý rozvoj firmy
Zásady:
 • Věřiteli a orgány RA, a. s. vedená restrukturalizace podnikatelských subjektů vybraných v souladu s principy průmyslové politiky ČR a strategií privatizace bank
 • Státní iniciativa prováděná soukromým sektorem ve spolupráci s mezinárodními institucemi
 • Časově omezený program včetně časově vymezené existence Revitalizační agentury, a. s.
 • Program musí být kompatibilní se závazky ČR ve vztahu k EU
 • Do programu jsou zařazovány podnikatelské subjekty na základě výběru provedeného Revitalizační agenturou, a. s. po dohodě s participujícími bankami
 • Počet subjektů zařazených do portfolia Revitalizační agentury, a. s. bude z ekonomických důvodů i z důvodů administrativní kapacity omezený
 • Celkový objem aktiv spravovaných Revitalizační agenturou, a. s. je vázán na opatření přijatá v rámci přípravy bank na jejich privatizaci
Prováděcí plán:
 • Konsolidační banka, s. p. ú., založí dceřinou společnost Revitalizační agenturu, a. s., která bude mít tři základní orgány: představenstvo, dozorčí radu a investiční výbor.
 • Představenstvo: zástupci správce, který bude vybrán v mezinárodním výběrovém řízení a bude se podílet na základním jmění RA, a. s. (renomovaná investiční banka) a zástupci nejvýznamnějších akcionářů.
 • Dozorčí rada s výraznou monitorovací rolí bude složena za zástupců vládních orgánů dle rozhodnutí valné hromady. Předsedou dozorčí rady je člen vlády ČR.
 • Investiční výbor: představenstvo, zástupci participujících bank, EBRD, případně IFC a dalších zainteresovaných institucí.
 • K navýšení základního jmění Revitalizační agentury, a. s. budou přizvány banky působící v ČR, které jsou ve věřitelské pozici (vůči vybraným subjektům). Okruh akcionářů není limitován.
 • Předpokládá se, že podíl státních nebo státem kontrolovaných subjektů na základním jmění se bude postupně snižovat pod 50 %.

Selekční kritéria Revitalizační agentury, a. s.

V zájmu urychlení selekce účastníků revitalizačního programu pro podnikatelské subjekty je možno předběžně definovat potenciální kandidáty na základě těchto orientačních kritérií platných k 31. 12. 1998:

Kritérium národního (regionálního) ekonomického a sociálního významu

 • zaměstnanost u daného dlužnického subjektu, (včetně jím majoritně vlastněných dceřiných společností), překračuje 2 000 osob.

Kritérium multiplikačních efektů v ekonomice ČR

 • objem nákupu materiálu, prací a služeb od tuzemských dodavatelů v uplynulém účetním období byl vyšší než 1 mld. Kč.

Kritérium ozdravení bilancí bank

 • kumulovaná klasifikovaná úvěrová angažovanost KB, ČS (a KoB) překračuje částku 3 mld. Kč.

Kritérium podmíněné životaschopnosti

 • v posledním účetním období měl dlužník pozitivní provozní hospodářský výsledek očištěný o vliv úroků a daní (EBIT). Alternativně pozitivní provozní cash-flow.
 • Do okruhu potenciálních kandidátů je možno zařadit dlužníky, kteří splňují nejméně tři ze čtyř výše uvedených kritérií. S předběžným seznamem podniků, který vypracuje komise složená ze zástupců Úřadu vlády ČR, MPO ČR, MF ČR, MMR ČR, MPSV ČR, vyslovuje souhlas vláda ČR.
 • Celkový objem transferovaného portfolia je vymezen následujícími mantinely:
  • finanční injekce bankám určeným pro privatizaci tak, aby vyhověly požadavkům na kapitálovou přiměřenost stanoveným ČNB,
  • objem vytvořených rezerv a opravných položek vůči specifickým subjektům,
  • ochotou ostatních úvěrujících subjektů a držitelů pohledávek prodat je, či uzavřít smlouvu o správě pohledávek s Revitalizační agenturou, a.s.
 • Podnikatelské subjekty se mohou o účast v programu ucházet, na zařazení však není právní nárok.
 • O zařazení do programu se rozhoduje na základě analýzy portfolia bank připravovaných k privatizaci a portfolia KoB.
 • Zvláštní zřetel bude kladen na posouzení šancí dlužnického subjektu na úspěšnou restrukturalizaci ze strany správce Revitalizační agentury, a. s. a participujících bank. Konečné rozhodnutí o výběru aktiv převáděných do Revitalizační agentury, a. s. je v kompetenci představenstva Revitalizační agentury, a. s.
 • Ekonomické a administrativně provozní aspekty Revitalizační agentury, a. s. vyžadují, aby
  • počet subjektů byl omezený,
  • se jednalo pouze o dlužníky, kde se lze na základě expertního odhadu domnívat, že současná hodnota restrukturovalizovaných pohledávek převyšuje současnou hodnotu výnosu připadajícího věřitelům v případě konkursního řízení.

Vztahy mezi Revitalizační agenturou, a. s. a státem

Stanovení objemu
transferovaných pohledávek
z portfolia privatizovaných bank

Formulace stanov
Revitalizační agentury, a. s.

Organizační uspořádání
Revitalizační agentury, a. s.

Stanovení podmínek
kontraktu správce

Stanovení principů
správy portfolia
Manuál pro realizaci aktiv

Formulace klíče pro
rozdělení výnosů
z realizace portfolia

Stanovení termínu
likvidace Revitalizační
agentury, a. s.

Usnesení vlády
o založení Revitalizační
agentury, a. s.

Monitoring programu:
dozorčí rada
Revitalizační agentury, a. s.

 • Úvěrové garance
 • Investiční pobídky
 • Podpora exportu
 • Podpora zaměstnanosti
 • Institucionální a exekutivní opatření
 • Legislativa

Vztahy mezi vybranými bankami a státem

KB a ČS Stanovení objemu
transferovaných pohledávek

Stát:
Vláda ČR
MF ČR
Řídící výbor
pro privatizaci bank
FNM ČR
KoB
Rekapitalizace
posílením základního jmění (T1)
a emisí subordinovaného konvertibilního
dluhu (T2)

Privatizace banky

Výnosy z privatizace

Amortizace T2 kapitálu
z výnosů z realizace
transferovaných aktiv,
respektive ze sekuritizace

Vazby mezi orgány Revitalizační agentury, a. s.

Revitalizační
agentura
a. s.

 • Představenstvo složené ze zástupců správce a nejvýznamnějších akcionářů bude mít pět členů. Volba a změny složení představenstva vyžadují prostou majoritu při hlasování valné hromady akcionářů. Předpokládá se, že správce obsadí nadpoloviční většinu křesel v představenstvu včetně funkce předsedy. Představenstvo mj. předkládá investičnímu výboru návrhy na metody realizace aktiv.
 • Investiční výbor má devět členů; členové představenstva jsou členy investičního výboru automaticky, ostatní jsou voleni prostou majoritou ve valné hromadě. Předpokládá se zastoupení participujících bank, EBRD, (event. IFC a dalších zainteresovaných subjektů).
 • O metodách realizace aktiv a revitalizačních programech rozhoduje investiční výbor.
 • Hospodaření a dodržování stanov Revitalizační agentury, a. s. kontroluje dozorčí rada.
 • Dozorčí rada rozhoduje o výběru auditora Revitalizační agentury, a. s.
 • Dozorčí rada je složena ze zástupců státních orgánů. Předsedou dozorčí rady RA, a. s. je člen vlády ČR (ministr průmyslu a obchodu). Volba a změny ve složení dozorčí rady vyžadují kvalifikovanou většinu na valné hromadě. Touto cestou bude zajištěno, aby v dozorčí radě byli zastoupeni představitelé státních orgánů i po snížení podílu KoB na základním jmění RA, a. s. pod 50 %, (nikoli však pod 34 %).
 • Představenstvo předkládá dozorčí radě čtvrtletní Zprávu o činnosti, která obsahuje podrobný přehled všech realizovaných transakcí a zdůvodnění pro uplatnění jednotlivých metod. Zpráva o činnosti je pololetně předkládána k projednání vládě ČR.

Role představenstva a investičního výboru při posuzování restrukturalizačních případů

 • Investiční výbor na návrh představenstva rozhoduje o postupu, který bude uplatněn v případě řešení pohledávek za konkrétním dlužníkem.
 • Pro změnu finanční struktury bilance dlužníka jako předpokladu a nutné součásti restrukturalizačního programu bude obvykle přistoupeno ke:
  • Kapitalizaci pohledávek za dlužníkem (cílem je získat kontrolu nezbytnou pro provedení restrukturalizace)
  • Restrukturalizaci úvěrové zátěže
 • Pro zlepšení vyjednávací pozice RA, a. s. je nezbytné zrychlit a profesionalizovat konkursní řízení tak, aby konkurs byl věrohodnou hrozbou při jednání s dlužníky. V první fázi je nutné podpořit RA, a. s. organizačními a administrativními opatřeními, byť je zřejmé, že pro zlepšení pozice věřitele je nutno během krátké doby dosáhnout změny klíčových legislativních norem včetně zákona o konkursu a vyrovnání.
 • Představenstvo může pověřit na základě souhlasu investičního výboru přípravou, respektive realizací programu revitalizace jednotlivých subjektů v portfoliu RA, a. s., třetí osobu vybranou na základě veřejné soutěže.
 • Při prodeji podniku strategickému investorovi bude věnována zvláštní péče smluvnímu ošetření závazku nabyvatele pokud jde o investiční program zaměstnanost, inovaci výrobkového mixu apod. (tomuto bude přispůsoben kalendář postupného převodu vlastnických práv na strategického investora).
 • Pokud představenstvo RA, a. s. bude mít z trhu signály zájmu o odkup konsolidovaných pohledávek za konkrétním dlužníkem solidními investory, může přistoupit k odprodeji na základě veřejné aukce / soutěže. Minimální cenu odsouhlasuje na návrh představenstva investiční výbor. Pořadatele aukcí v případě potřeby vybírá investiční výbor na doporučení představenstva.
 • V případě, že možnost úspěšné reorganizace firmy se ukáže být nerealistickou, podává RA, a. s. na základě doporučení představenstva, konzultace s dozorčí radou a souhlasu investičního výboru návrh na konkurs.

Rozdělení výnosu z realizovaných případů mezi vlastníky platformy

 • Podíl správce na výnosech je determinován jeho podílem na splaceném vlastním kapitálu platformy a je upraven předem dohodnutým koeficientem. (Jedno z rozhodujících kritérií výběrového řízení).
 • Výnosy náležící správci jsou spravovány třetí stranou ( např. KoB), mohou být vyplaceny až k datu likvidace společné platformy. V případě předčasného rozvázání kontraktu se správcem pro porušení smluvních povinností je podíl na výnosech předem dohodnutým způsobem krácen. Obdobně bude krácen podíl na výnosech v případě jednostranné výpovědi správcem.
 • Podíl participujících bank určených k privatizaci slouží přednostně k amortizaci podřízeného dluhu.
 • Podíl ostatních participujících subjektů je součástí jejich výnosů, v případě státu rozpočtových příjmů.
 • Provozní náklady platformy jsou limitovány a jsou jedním z rozhodujících kritérií při výběru správce.
 • Financování společné RA, a. s. je zajišťováno emisí akcií, sekuritizací podkladových aktiv v rozvaze společné platformy, podřízeným dluhem a jinými nástroji peněžního a kapitálového trhu.

Postup při restrukturalizaci podniků

Restrukturalizace firmy předpokládá a vyžaduje vytvoření multidisciplinárních týmů