Historie minulých vlád

Společné prohlášení delegací ODS a ČSSD
ze dne 14.1.2000


Česká strana sociálně demokratická a Občanská demokratická strana, které dne 9.7.1998 uzavřely Smlouvu o vytvoření stabilního politického prostředí, konstatují, že

a)

jimi uzavřená smlouva přispěla ke stabilitě ústavních institucí a k důvěryhodnosti České republiky v zahraničí;

b)

vývoj posledních měsíců prokázal, že toto politické uspořádání - předurčené výsledky parlamentních voleb z června 1998 a následnou strategií a prioritami politických stran - nemá jinou uskutečnitelnou alternativu. Proto obě strany chtějí tohoto uspořádání využít jako základního rámce i pro zbytek volebního období;

c)

současná situace vyžaduje, aby byla tato smlouva doplněna dohodou umožňující realizovat podporu obou stran při prosazování národních zájmů České republiky a vyžadující překonání úzce stranických a partikulárních zájmů s cílem, aby

  • byly vytvořeny podmínky pro úspěšné fungování České republiky v politické i ekonomické rovině
  • byl zajištěn rychlý a bezproblémový vstup naší země do Evropské unie
  • došlo k posílení výkonnosti a důvěryhodnosti některých ústavních institucí;

d)

i při plném vědomí výrazné rozdílnosti programů obou politických stran hledají cestu, jak realizovat oboustranně pociťovanou odpovědnost za prosazování národních zájmů České republiky v časovém období do řádných voleb v červnu 2002.

V zájmu realizace tohoto záměru obě zúčastněné strany považují za potřebné připravit a uzavřít následující dohody:

 1. Dohoda o státním rozpočtu na rok 2000 a rozpočtovém výhledu
 2. Dohoda o základních parametrech změny volebního systému
 3. Dohoda o přípravě České republiky na vstup do EU
 4. Dohoda o vzájemném vymezení věcných podmínek tolerance menšinové vlády
 5. Dohoda o komunikaci parlamentních klubů

Obě strany pověřily jejich přípravou členy svého vedení, přičemž tato příprava bude zahájena ihned.

V případě úspěšného dokončení přípravy a podpisu první části těchto písemných dohod umožní ODS přijetí návrhu státního rozpočtu v 1. čtení a po podpisu zbylých dohod umožní konečné schválení státního rozpočtu na rok 2000.

Na základě společného prohlášení delegací ČSSD a ODS ze dne 14. ledna 2000 uzavírají ČSSD a ODS následující dohody.

Dohoda č. 1

o státním rozpočtu na rok 2000 a rozpočtovém výhledu

uzavřená mezi

Českou stranou sociálně demokratickou

a

Občanskou demokratickou stranou

I.

Část týkající se bezprostředně státního rozpočtu

 1. ODS, vědoma si neúnosnosti prodlužování rozpočtového provizoria, umožní v Poslanecké sněmovně v prvním čtení schválení základních ekonomických parametrů vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2000.
 2. ČSSD a ODS budou před konečným hlasováním ve třetím čtení konzultovat některé dílčí návrhy na změny rozpočtu.

 1. ODS ve třetím čtení podpoří návrh státního rozpočtu na rok 2000, dojde-li ke splnění závazků uvedených ve Společném prohlášení delegací ČSSD a ODS ze dne 14.1.2000.
 2. ČSSD se zavazuje, že na rok 2001 a 2002 vláda navrhne rozpočty s cílem mít v roce 2001 rozpočet s deficitem maximálně 20 mld. Kč a v roce 2002 s deficitem maximálně 10 mld. Kč. V dalším roce by měl být rozpočet vyrovnaný.
 3. V letech 2001 a 2002 bude deficit veřejných rozpočtů (jako podíl na HDP) postupně klesat tak, aby v roce 2003 výše deficitu veřejných rozpočtů splňovala maastrichtské kritérium.
 4. ČSSD a ODS se zavazují, že dosáhnou oboustranně přijatelné shody o podobě státních
 5. rozpočtů na roky 2001 a 2002.

  II.

  Část doprovodných opatření

 6. Nedojde ke zvýšení daňového zatížení občanů a firem včetně zdravotního a sociálního pojištění, tzn. ke zvýšení složené daňové kvóty.
 7. ČSSD a ODS se zavazují, že nenavrhnou a nepodpoří změny sazeb u daně z příjmů.
 8. Vláda urychlí legislativní práce směřující k zastavení růstu podílu mandatorních výdajů ve státním rozpočtu s tím, že předloží ideový záměr, zajišťující sociální stabilitu, do jednoho roku od podpisu této dohody.
 9. ČSSD se zavazuje, že vláda urychleně přijme koncepci dalšího vývoje transformačních institucí s cílem prohloubit jejich transparentnost ve vztahu ke státnímu rozpočtu. Tato koncepce bude předmětem vzájemných konzultací.
 10. ODS umožní vznik Státního fondu pro rozvoj bydlení a Státního fondu dopravy.

V Praze dne 26. ledna 2000 v sedmi vyhotoveních.

Za Českou stranu sociálně demokratickou: Za Občanskou demokratickou stranu:

Miloš Zeman

předseda

Václav Klaus

předseda

Vladimír Špidla

statutární místopředseda

Ivan Langer

místopředseda

Stanislav Gross

předseda poslaneckého klubu

Vlastimil Tlustý

předseda poslaneckého klubu

Dohoda č. 2

o základních parametrech změny volebního systému

uzavřená mezi

Českou stranou sociálně demokratickou

a

Občanskou demokratickou stranou

Podstatou změn je posílení významu voleb jako základního pilíře zastupitelské demokracie v České republice.

I.

Poslanecká sněmovna

 1. Základním cílem změn je nalezení volebního systému, který významně usnadní vznik funkční většinové vlády složené maximálně ze dvou politických subjektů.

 2. Návrh bude:
 1. předložen vládou do Poslanecké sněmovny,

 2. v PS projednán a schválen do 31. 7. 2000,

 3. účinnost zákona bude stanovena od 1.1.2002.
 1. Zůstane zachován poměrný systém voleb při současném posílení většinových prvků.
 2. Parametry:
 1. volební kraje nepřesáhnou hranice krajů a jejich hranice bude tvořena hranicemi okresů,
 2. počet volebních krajů bude stanoven na 35 s tím, že hlavní město Praha bude reprezentovat 4, Brno 1, Ostrava 1 z těchto volebních krajů,

 3. počet poslanců zůstane zachován a rozdělování mandátů bude prováděno vyrovnávací d´Hondtovou metodou.

 1. Obě strany se zavazují, že nenavrhnou ani nepodpoří žádnou iniciativu vedoucí k vyvolání předčasných voleb.

II.

Územní samospráva

 1. U samosprávy na úrovni krajů je cílem vytvoření srozumitelného poměrného volebního systému vedoucího k efektivní správě krajů s tím, že bude zavedena 5% uzavírací klausule a rozdělování mandátů bude prováděno vyrovnávací d´Hondtovou metodou
 2. U obcí a měst je cílem provedení úpravy zákona na základě existujících zkušeností a dosažení vyšší stability zvolených orgánů s tím, že bude zavedena uzavírací klausule; dojde ke změně metody rozdělování mandátů tak, aby nedocházelo k nerovnému vztahu mezi počtem získaných hlasů a získaných mandátů; bude zvýšen počet zastupitelů, po jejichž odstoupení dojde k vypsání nových voleb tak, aby nové volby byly vyhlášeny, pokud počet členů zastupitelstva poklesne pod hranici usnášeníschopnosti; bude zvýšeno procento hlasů pro kandidáta umožňující změnu pořadí na kandidátce.

V Praze dne 26. ledna 2000 v sedmi vyhotoveních.

 

Za Českou stranu sociálně demokratickou: Za Občanskou demokratickou stranu:

Miloš Zeman

předseda

Václav Klaus

předseda

Vladimír Špidla

statutární místopředseda

Ivan Langer

místopředseda

Stanislav Gross

předseda poslaneckého klubu

Vlastimil Tlustý

předseda poslaneckého klubu

Dohoda č. 3

o přípravě České republiky na vstup do EU

uzavřená mezi

Českou stranou sociálně demokratickou

a

Občanskou demokratickou stranou

ČSSD a ODS

 • s ohledem na skutečnost, že vstup ČR do EU je otázkou národního zájmu;

 • ve shodě na dosažení strategického cíle, kterým je vstup ČR do EU v rámci příští vlny jejího rozšíření;

 • při vědomí nutnosti urychlit harmonizaci českého právního řádu s evropským právem tak, aby Česká republika mohla vstoupit do EU po 1.1. 2003;

 • ve snaze pozitivně reagovat na loňskou hodnotící zprávu EK a vykázat konkrétní výsledky před přijetím další hodnotící zprávy, se dohodly na následujícím mechanismu projednávání legislativy vázané na EU:

1. ČSSD a ODS budou pravidelně 2 x ročně konzultovat vládní seznam legislativních úkolů (vládních návrhů zákonů), souvisejících s harmonizací českého právního řádu s evropským právem. Seznam bude chronologicky členěn, hierarchizován podle věcných priorit a zohlední dosavadní průběh jednání o přistoupení ČR k EU a závazky přijaté ve vztahu k EU. Při prvních konzultacích bude zvláštní pozornost věnována legislativním úkolům, jejichž splnění je žádoucí do termínu, ve kterém bude vyhotovena první verze hodnotící zprávy EK pro letošní rok (červenec 2000).

2. ČSSD a ODS budou při schvalování příslušných zákonů respektovat platné znění odpovídajících právních norem ES a skutečnost, že volba forem a prostředků jejich transpozice je plně v kompetenci vnitrostátních orgánů. Důvodové zprávy návrhů příslušných zákonů budou proto doplněny o identifikaci a charakteristiku těch právních norem ES, které mají být příslušným návrhem transponovány.

Při přípravě vládních návrhů zákonů a při zpracování pozměňovacích návrhů k těmto návrhům se jedna i druhá strana vyvarují ustanovení, která by byla v rozporu s evropským právem nebo šla v rozsahu právní úpravy nad rámec platných právních norem ES.

Jedna i druhá strana nebudou argumentačně využívat právních norem ES k prosazování vlastních programových zásad, které s evropskými politikami nesouvisejí.

3. ČSSD a ODS zvolí z řad svých parlamentních klubů vnitroklubové zpravodaje (koordinátory), kteří budou zodpovědní za hledání a nalézání co největší shody při projednávání těchto návrhů zákonů a při odstraňování případných pozměňovacích návrhů, které by byly v přímém rozporu s evropským právem tak, aby byly akceptovatelné parlamentními kluby obou stran. K tomu budou využívány i parlamentní výbory pro evropskou integraci. Nedojde-li k dohodě na úrovni koordinátorů, přenáší se jednání na vedení klubů. Nedojde-li k dohodě ani na úrovni vedení klubů, může být na žádost jedné ze stran jednání přeneseno na úroveň vedení stran.

4. ČSSD a ODS považují vstup České republiky do EU za zahraničně politickou prioritu, a proto se zavazují v maximální míře vysvětlovat průběžně tento cíl občanům ČR a poskytovat jim přitom informace o všech aspektech dopadu členství v EU na českou společnost.

V Praze dne 26. ledna 2000 v sedmi vyhotoveních.

Za Českou stranu sociálně demokratickou: Za Občanskou demokratickou stranu:

Miloš Zeman

předseda

Václav Klaus

předseda

Vladimír Špidla

statutární místopředseda

Ivan Langer

místopředseda

Stanislav Gross

předseda poslaneckého klubu

Vlastimil Tlustý

předseda poslaneckého klubu

Dohoda č. 4

o vzájemném vymezení věcných podmínek tolerance menšinové vlády

uzavřená mezi

Českou stranou sociálně demokratickou

a

Občanskou demokratickou stranou

 1. Ve zbytku volebního období dojde k výraznému pokroku v privatizaci. Bude to znamenat:

 • doprivatizaci zbytkových podílů bank a dalších vybraných podniků;
 • zahájení privatizace regionálních distribučních společností bez jejich předchozího postátnění.

Celkově budou zprivatizovány alespoň dvě třetiny majetku dosud drženého FNM, tj. cca 120-130 mld. Kč v dnešním tržním ocenění.

 1. Celkové náklady na státní administrativu v ústředních orgánech a jimi řízených úřadech neporostou. Nedojde rovněž k růstu počtu zaměstnanců těchto institucí.
 2. Vláda v roce 2000 předloží koncepci reformy důchodového systému, založeného na kombinaci průběžného a kapitálového financování.
 3. Vláda neposílí úlohu státu ve zdravotnictví, nezhorší podmínky pro soukromý sektor a zachová stávající systém více zdravotních pojišťoven. Rozsah spoluúčasti pacienta nebude změněn.

 4. Vláda minimálně zachová stávající podmínky pro rozvoj soukromého školství.

 5. Vláda bude pokračovat v deregulacích nájemného a nápravě cen energií s cílem ukončit deregulace v roce 2002.

 6. Vláda zabrání růstu administrativní zátěže občanů a firem. Regulace v síťových odvětvích, v mediální sféře a v obecném přístupu k podnikání bude prováděna pouze v nezbytném rozsahu a časovém rozložení požadovaném legislativou EU.
 7. Vláda, vzhledem k našim závazkům v NATO, zajistí, že výdaje na obranu neklesnou pod 2,2 % HDP.
 8. Vláda zabezpečí, aby zemědělské dotace byly přidělovány rovným způsobem vzhledem k formám vlastnictví.

V Praze dne 26. ledna 2000 v sedmi vyhotoveních.

Za Českou stranu sociálně demokratickou: Za Občanskou demokratickou stranu:

Miloš Zeman

předseda

Václav Klaus

předseda

Vladimír Špidla

statutární místopředseda

Ivan Langer

místopředseda

Stanislav Gross

předseda poslaneckého klubu

Vlastimil Tlustý

předseda poslaneckého klubu

Dohoda č. 5

o komunikaci poslaneckých a senátorských klubů

uzavřená mezi

Českou stranou sociálně demokratickou

a

Občanskou demokratickou stranou

 1. Před každým zahájením schůze Poslanecké sněmovny a Senátu se budou předsedové klubů vzájemně informovat:
 1. o stanoviscích parlamentních klubů k jednotlivým bodům schůze,
 2. a to vždy písemně o vazbě jednotlivých bodů schůze k dohodě o věcných podmínkách tolerance menšinové vlády uzavřené mezi ODS a ČSSD.
 1. Budou-li se lišit stanoviska poslaneckých klubů k bodům, jež alespoň jedna strana zařadila do kategorie bodů vázaných na dohodu o věcných podmínkách tolerance menšinové vlády, sejdou se ke společnému jednání předseda a dva místopředsedové klubů z každé strany. Z tohoto jednání bude pořízen písemný záznam autorizovaný jeho účastníky.

 2. Nebude-li dosaženo společného stanoviska na jednání zástupců poslaneckých klubů dle předchozího bodu, budou informována vedení stran.

 3. Chce-li navrhovatel současně s návrhem zákona navrhnout vyslovení souhlasu již v prvém čtení nebo chce-li některý z poslaneckých klubů navrhnout zkrácení lhůty na projednávání zákona ve výborech na méně než 30 dní, je povinen neprodleně informovat druhou stranu této dohody.

 4. Vznese-li druhá strana dle předchozího bodu námitku, použije se postup dle bodů 2 a 3 této dohody.

 5. Body 4 a 5 vstupují v platnost dnem nabytí účinnosti novely jednacího řádu PS.

V Praze dne 26. ledna 2000 v sedmi vyhotoveních.

Za Českou stranu sociálně demokratickou: Za Občanskou demokratickou stranu:

Miloš Zeman

předseda

Václav Klaus

předseda

Vladimír Špidla

statutární místopředseda

Ivan Langer

místopředseda

Stanislav Gross

předseda poslaneckého klubu

Vlastimil Tlustý

předseda poslaneckého klubu