Historie minulých vlád

Seznam zkratek a pojmů

C4I Systémy velení a řízení bojové činnosti vojsk
CEEC Země střední a východní Evropy (Central and East Europe Countries)
CEFACT Evropský výbor pro EDIFACT
CEN Evropský výbor pro normalizaci (European Committee for Standardization)
CENELEC Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (Committee for Electrotechnical Standardization)
ČIA Český institut pro akreditaci
ČSN Česká technická norma
ČSNI Český normalizační institut
DG Generální direktorát
EBES Evropský výbor pro normalizaci v oblasti EDI (European Board for EDI Standardization)
EDI Elektronická výměna dat (Electronic Data Interchange)
EDIFACT Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport)
EK Evropská komise
ES Evropská společenství
EU Evropská unie
GII Globální informační infrastruktura
GIS Geografický informační systém
HDP Hrubý domácí produkt
HW Hardware
ICCP Výbor pro politiku v oblasti informací, výpočetní techniky a telekomunikací (Committee for Information, Computer and Communication Policy)
ICT Informační a komunikační technologie (Information and Communication Technology)
IDA Výměna dat mezi státními správami (Interchange of Data between Administrations)
IEC Mezinárodní elektrotechnická komise (International Electrotechnical Commission)
IS Informační systém
ISO Mezinárodní normalizační organizace (International Standardization Organization)
ISSS Normalizační systém pro informační společnost (Information Society Standardization Systém)
ISVS Informační systémy veřejné správy
IT Informační technologie
ITU Mezinárodní telekomunikační unie (International Telecommunication Union)
NBÚ Národní bezpečnostní úřad
OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organization of Economic Cooperation and Development)
SchIS Schengenský informační systém
SIP Státní informační politika
SIS Státní informační systém
SVE Střední a východní Evropa
SW Software
TEN-155 Transevropská síť se základní komunikační rychlostí 155 Mbps (Trans-European Network with speed at least 155 Mbps)
TEN-34 Transevropská síť se základní komunikační rychlostí 34 Mbps (Trans-European Network with speed at least 34 Mbps)
UN Spojené národy (United Nations)
UN/EDIFACT Norma OSN pro elektronickou výměnu dat pro správu, obchod a dopravu (United Nations / Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport)
UNCITRAL Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (United Nations Commission on International Trade Law)
ÚSIS Úřad pro státní informační systém
VaV Výzkum a vývoj
VIS Veřejné informační služby
VPS Všeobecná pokladní správa
WG Pracovní skupina (Working Group)
WTO Světová organizace pro obchod (World Trade Organization)
WWW World Wide Web