Historie minulých vlád

Záznam z tiskové konference ministra bez portfeje vlády České republiky Jaroslava Bašty ze dne 2. února 1999

Libor Rouček, mluvčí vlády: Dámy a pánové, vítejte na další z našich tiskových konferencí. Ta dnešní je zaměřena na vládní akci Čisté ruce a referovat vám k ní bude pan ministr Jaroslav Bašta.

Jaroslav Bašta, ministr bez portfeje: Dámy a pánové, předstupuji před vás dnes se stručnou rekapitulací činnosti koordinační a analytické skupiny vládního Výboru na ochranu ekonomických zájmů. Tento výbor byl zřízen jako poradní orgán vlády v říjnu loňského roku. V listopadu byla potom zřízena jeho koordinační a analytická skupina, která začala pracovat již v průběhu tohoto měsíce. Již od září loňského roku jsme na Úřad vlády dostali více než 400 podnětů k prošetření. Koordinační a analytická skupina jich v současné době aktuálně vyřizuje asi sto, z čehož se podařilo pětadvacet konkrétních případů, které se týkají podezření ze spáchání trestného činu, předat dalším orgánům jako podnět.

Já vám nyní uvedu statistický přehled: Poslali jsme dva podněty na ministerstvo spravedlnosti, dva podněty na Nejvyšší státní zastupitelství v Brně, sedm podnětů na Městské státní zastupitelství v Praze, dva podněty na Krajské státní zastupitelství v Praze, pět podnětů na Krajské státní zastupitelství v Ostravě, dva na Krajské státní zastupitelství v Plzni, jeden na Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem, tři na Krajské státní zastupitelství v Brně, jeden na Okresní státní zastupitelství v Karviné. Další součástí činnosti koordinační a analytické skupiny jsou analytické výstupy a koncepční materiály, z nichž bych chtěl zmínit návrh reorganizace služby cizinecké a pohraniční policie, další návrh vznikl ve spolupráci s bankovní asociací. Je tu i návrh na vytvoření evidence ztracených a odcizených občanských průkazů a pasů, dále koncepce zásad finanční policie a finanční prokuratury, což by mělo v nejbližší době odejít jako věcný návrh zákona o těchto dvou institucích, a předpokládáme do poměrně krátké doby jeho paragrafové znění.

Vzhledem k otázkám, které se v souvislosti s činností kontrolní a analytické skupiny vynořily, bych ještě rád jednou zopakoval její účel a smysl. My jsme se nerozhodli vytvořit novou instituci, která bude jakýmkoli způsobem suplovat činnost institucí stávajících. Tomu odpovídá i složení. Do koordinační a analytické skupiny jsou delegováni zástupci institucí, o kterých se vláda domnívá, že by se měly podílet na tom, co je nazváno akcí Čisté ruce. Jejich úkolem je koordinovat práci těchto institucí na úrovni středního a nižšího managementu, nezasahovat jakkoliv do pravomocí, které jsou dány kompetečními zákony, a když bych to řekl stručně, tato skupina má napomoci tomu, aby se rozeběhly ty součásti státní správy, které ještě nepracují tak, jak si představujeme.

V okamžiku, kdy se to stane, skupina zanikne, její členové se vrátí zpátky na svá pracoviště, obohaceni o zkušenosti ze spolupráce s jinými institucemi, obohaceni o informace a další pracovní metody. Ještě bych rád zmínil pro ilustraci jednu věc, abych odpověděl na vaše otázky, případně na otázky některých politiků, proč je takováto instituce nutná. My jsme projednávali velmi konkrétně případ, který se týkal vydávání, přidělování licencí. Zjistili jsme, že v uplynulých letech, zejména pak v letech 1992-95 ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo několik miliónů licencí. Neexistuje jejich evidence, originály licencí mají držitelé licencí a neexistuje jejich kontrola. S ohledem na to množství jsme se společně s kontrolním odborem ministerstva průmyslu a obchodu soustředili zatím na licence na dovoz černého uhlí, výsledkem je několik trestních oznámení, které podávalo ministerstvo i my. Vypracováváme návrh na informační systém, který do věci zanedbávané sedm let, vnese pořádek.

Na závěr bych se ještě chtěl zmínit o jedné věci, která je často diskutována a tou je mezinárodní spolupráce. Jak jistě víte, byla přislíbena spolupráce amerických a italských expertů. Já zhruba za čtrnáct dní jedu do Říma dojednat bližší podmínky této spolupráce, ti experti budou vysláni italskou vládou a hrazeni prostředky Evropské komise, nikoli z našeho rozpočtu. To je zhruba vše, děkuji, a nyní je prostor na vaše otázky...

Daniel Takáč, televize Prima: Pane ministře, vy jste svolal tuto tiskovou konferenci. Dostali jsme však pouze poměrně obecné informace. Mohli bychom poprosit nějaké konkréta: které podniky, nebo alespoň oblasti, banky, průmysl, obchod atd. Konkretizujte prosím ty vaše informace, aby to nebyl pouze výčet podnětů na různá zastupitelství...

Jaroslav Bašta, ministr bez portfeje: Dobře. Když budu analyzovat ty podněty, které jsme dostali a teď mám na mysli i ty, které jsou ve stadiu zpracování a budou odeslány v nejbližších dnech a týdnech, protože ta práce teď pokročila poněkud rychleji. Tak zhruba 40 % všeho se týká privatizace, další asi 26 až 27 % ze všeho se týká různých forem finančních operací nebo populárního tunelování, poměrně vysoké procento se dotýká i podvodů, to je kolem 6 %, poměrně nízko asi 3 % je zastoupeno přímé podezření z korupce. Ale ta čísla zatím nevypovídají nic, protože například licence, o kterých jsem se zmiňoval, tak jsou zmíněny 3 %, ale tam se dá předpokládat, že ten počet trestných činů, které se následně zjistí bude jistě vysoký. A pokud jde o konkrétní jména, konkrétní podniky, tak já mohu jenom zopakovat to, co jsem již několikrát řekl. My soustřeďujeme analytický materiál, soustřeďujeme původní podezření, získáváme je dost často z velmi relevantních zdrojů, jako jsou například kontrolní závěry NKÚ, nicméně bych se neodvážil za této situace zveřejňovat jakékoliv jméno, ať už fyzické osoby nebo právnické osoby, prostě proto, že jsme poradní orgán vlády a při medializaci, které by to bylo vystaveno, by pak ti, kterých by se to týkalo, mohli velmi oprávněně namítat, že naše počínaní nebo konkrétně mé počínání, mohlo ovlivnit orgány činné v trestním řízení.

Daniel Takáč, televize Prima: Prosím o doplnění, jednak jestli ty podněty směřují vůči konkrétním osobám, a druhé doplnění, jestli vám to není tak trochu líto, jestli nejste zklamán, že té korupce je tam tak málo, jenom 3 % . Tu akci Čisté ruce jste vyhlásili přece především kvůli korupci, nemýlím se?

Jaroslav Bašta, ministr bez portfeje: To je podezření na korupci jako takovou, ale to, co jsem vám zmiňoval podezření na nesprávnou privatizaci, různé formy tunelování, podvody; tam je přítomna podprahově téměř ve všem a naše akce Čisté ruce není zaměřena jenom proti korupci. Je zaměřena proti všem formám trestné činnosti ekonomického charakteru, zejména závažné trestné činnosti. Já nechci zatím někomu připravovat velice dobrou obhajobu před soudem, protože někdy jsou naše podněty nasměrovány i ke konkrétním osobám...

Anna Starková, Česká televize: Pane ministře, původně se měla udělat analýza kriminálních aspektů státní správy a z toho vyjít při návrzích na změny legislativy. Mně se zdá, že současná činnost komise vlastně tohle vůbec nedělá, že se neodstraňují nebo nehledají příčiny té trestné činnosti, že jenom vlastně řešíte následky té trestné činnosti. Vždyť ta trestní oznámení by vlastně mohl podat kdokoliv, i ty orgány, které vám dávají ty podněty, nebo to tak není?

Jaroslav Bašta, ministr bez portfeje: Děkuji za tu otázku. Není to tak. Považuji ta trestní oznámení nebo podněty orgánům činným v trestním řízení za jistý vedlejší produkt analytické činnosti, protože chceme-li popsat některé jevy, tak bývá dobrým zvykem přecházet od věcí konkrétních k obecným závěrům. Jakýkoliv jiný postup je zavádějící. My analyzujeme tyto jednotlivé případy, všímáme si forem, všímáme si toho, co umožnilo určitou činnost a výsledkem by pak měly být opatření v oblasti koordinace v oblasti legislativy a také v oblasti personální.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Prosím, pan redaktor - (nesrozumitelný zvukový záznam)

Jaroslav Bašta, ministr bez portfeje: Předpokládáme, že tyto experti by nám mohli poradit u těch nejzávažnějších forem, zejména u finanční kriminality, u bankovních podvodů, podvodů s cennými papíry a s dalšími formami. Důvod, proč se domníváme, že nám budou zahraniční experti v tomto něco platni, je také výsledkem analýz, které prováděla například již Hrbotického komise. Tam se ukázalo, že v naší republice v důsledku nevyhovující legislativy jsou možné podvody, které se třeba v Itálii udály před deseti či patnácti lety. Totéž platilo pro další oblasti západní Evropy nebo pro Spojené státy. Výsledkem toho byla změna legislativy, která toto jednání učinila trestným, nicméně organizovaný zločin, případně finanční polosvět, importuje tyto již zakázané metody k nám, kde se dají používat a dále je vylepšuje. Proto účast italských a amerických expertů bude mít svoje vyústění ve velmi konkrétních a jasných návrzích na změnu naši legislativy. A jako vedlejších produkt jejich činnosti mohou být i některá rozkrytí některých kauz.

Jaroslav Kmenta, Mladá fronta Dnes: Pane ministře, vy jste definoval, že v podstatě hlavním úkolem vaší skupiny je analyzovat kriminální jevy ve společnosti a pak jste také řekl, že máme chápat ty podněty orgánům činným v restném řízení jako vedlejší produkt této práce. Já se zamýšlím nad tím, potom co jste řekl, jestli nezměníte jaksi název toho, co děláte, tedy to předvolební heslo akce Čisté ruce, protože tohleto v podstatě nenaplňuje to heslo, se kterým jste šli do voleb.

Jaroslav Bašta, ministr bez portfeje: Pane redaktore, nemohu s vámi souhlasit. Za prvé my neanalyzujeme jenom kriminální jevy ve společnosti nebo v ekonomice, my se snažíme v tomto případě jako poradní orgán vlády, jehož jedním z hlavních úkolů je analýza, vytypovat okruhy, přispět ke koordinaci stávajících institucí, přispět k lepšímu využití stávající legislativy, dát podněty ke zlepšení spolupráce mezi jednotlivými orgány činnými ve státní správě na tomto úseku, ať už jsou to orgány kontrolní nebo orgány státního dohledu nebo kdokoliv další.

Abych vám to vysvětlil nejlépe, dá se to vysvětlit na těch licencích. Zde jsme objevili prostor, který nebyl v rámci kompetencí vykryt z té druhé strany. Tady někdo vydával licence, ale nikdo nekontroloval jejich užití a nikdo nemá přehled o tom, kolik těch licencí bylo vydáno, kolik jich bylo použito a podobně. Ta zpětná vazba, která by měla fungovat z ministerstva financí, přesně řečeno třeba u celníků, zpět na ministerstvo průmyslu a obchodu, tady prostě chybí.

A když se ptáte, jak naplňuje akci Čisté ruce? Tato akce mimo jiné znamená, že tady nastolíme standardní podmínky právního státu a tento pořádek v podobných vztazích k tomu patří. Já jsem nevytvářel kontrolní a analytickou skupinu jako orgán s mimořádnými pravomocemi, on prakticky žádné nemá, on je poradním orgánem, který pouze analyzuje v některých případech velmi citlivé informace a dává doporučení vládnímu výboru a vládě. Ten, kdo bude konat a koho k tomu chceme, třeba i našimi analýzami, koncepcemi a návrhy přimět, je stávající státní správa, která je z mého pohledu a i z pohledu vlády málo výkonná.

Jaroslav Kmenta, Mladá fronta Dnes: Vy jste se inspirovali zřejmě, jestli to dobře chápu, akcí, která probíhala jistou dobu v Itálii, je tomu tak?

Jaroslav Bašta, ministr bez portfeje: Název je inspirován touto akcí, ale jinak prostě jsme inspirováni naším pohledem na to, co se v ekonomice této republiky v posledních letech dělo.

Jaroslav Kmenta, Mladá fronta Dnes: Můžete definovat, co považují v Itálii za akci Čisté ruce?

Jaroslav Bašta, ministr bez portfeje: Mimo jiné také vnesením pořádku do smluvních vztahů mezi státem a dalšími subjekty, vymýcení korupce, přesnější pravidla pro zadávání státních zakázek...

Ale já bych vás ještě na něco rád upozornil, pane redaktore. Vaše otázka bohužel asi vychází z neznalosti italského stavu, který byl před tím, než akce Čisté ruce vypukla. My na štěstí tak daleko nejsme. Já, když jsem by v roce 1990 na podzim v Itálii a diskutoval jsem s lidmi z ministerstva spravedlnosti a z italské tajné služby o nebezpečí, které by mohlo tehdejšímu Československu po jeho otevření se světu hrozit ze strany organizovaného zločinu, při procházce těch příslušných institucí v Římě, jsem měl pocit, že procházím válečným územím. Když jsem chtěl mluvit s některými lidmi, třeba prokurátory, tak oni bydleli nebo sídlili v dosti nepřístupných budovách, byli tam samopalníci, pytle s pískem, kulomety, čas od času bouchla někde bomba, byl zabit vyšetřující soudce, který se odvážil jít příliš daleko. Takže tam měla akce Čisté ruce trošku jiné rozměry. Já jsem rád, že nemusíme toto kopírovat ve všem.

Pavel Šnajdr, Hospodářské noviny: Já jsem se chtěl zeptat pana ministra v souvislosti s personálním obsazením této komise. Valná část byla zveřejněna, hodláte provést některé změny nebo jak budete postupovat dál v tomto směru?

Jaroslav Bašta, ministr bez portfeje: Já se držím toho, co je uvedeno ve statutu a co jsem uvedl v dopise, který byl zaslán jednotlivým šéfredaktorům. Měli jsme relevantní důvod pro to utajit celý seznam. Ten důvod se opírá o zákon 148 a o vládní nařízení 246/98 z 19. října loňského roku a o okruhy utajovaných skutečností v kapitole ministerstvu vnitra a zpravodajské služby. Pokud jde o obměnu některých jmen, lidé jsou do této skupiny delegováni svými ministry, případně vedoucími jiných úřadů a nemám v současné době až na jeden nebo dva případy pocit, že by došlo k personálním změnám.

Tomáš Smrček, televize Nova: Já jsem se chtěl zeptat, podle jakých kritérií byli vybírání tito členové této vaši skupiny, která je takto utajovaná a zda-li někdo prověřoval i jejich morální bezúhonnost a případně jste říkal, že k nějaké změně dojde, tak z jakého důvodu by k té změně došlo?

Jaroslav Bašta, ministr bez portfeje: Zástupce v této skupině si vybírali jednotliví zodpovědní ministři. Já, když jsem vám popsal charakter té práce, tak bylo i v jejich zájmu, aby tam vyslali dostatečně kvalitní lidi. Všichni, kteří byli do té skupiny delegováni jsou státní úředníci s poměrně dlouhou praxí, takže nechápu smysl vaší otázky. Jak jistě víte, ten seznam unikl, víc k tomu dodávat nebudu.

Daniel Takáč, televize Prima: Pane ministře, prosím vás pěkně, jak hodnotíte to, že mnozí opoziční politici vaši akci Čisté ruce hodnotí záporně a nemají k ní vůbec dobrý vztah. Jak se na to díváte?

Jaroslav Bašta, ministr bez portfeje: Já se domnívám, že by měli mít o něco víc trpělivosti a nezatracovat věci předem, případně po několika týdnech. Já na to mám jedinou odpověď: Přesto, zda se to někomu líbí nebo nelíbí, tak pokračujeme v té práci, kterou jsme začali a jediné, co mě může přesvědčit o tom, že je něco špatně, by byla absence výsledků, ale ta nehrozí.

Daniel Takáč televize Prima: Hovořil jste o tom, že zhruba v 26 % případech se jedná o tunelování, 3 % jsou korupce, mohl byste říct, jaký v tom bude třeba objem finančních prostředků, když hovoříte o tom tunelování, popřípadě o té korupci. A jestli ta korupce je na ministerstvu nebo na nějakém jiném úřadu, popřípadě, kdybyste ji dokázal specifikovat?

Jaroslav Bašta, ministr bez portfeje: Nebudu specifikovat a objem těch prostředků v těch jednotlivých případech se většinou pohybuje v řádu několika set miliónů až několika miliard - u těch nejzávažnějších jako je tunelování. U korupce jsou ty částky většinou tak kolem 5 % toho, jak je v kraji zvykem, o čem jsem mluvil před tím.

Josef Kopecký, Zemské slovo: Já bych měl dvě otázky. Pane ministře, pan premiér před časem řekl, že bude mít radost, až v té akci Čisté ruce uvízne nějaký sociální demokrat. Ptám se jako bez nějakého konkrétního jména, jestli jste provedli nějaká trestní oznámení, ve kterých figuruje nějaký váš straník? A druhá otázka: mluvil jste o těch italských expertech a zmínil jste i americké, s kým máte dojednáno, že se do toho zapojí američtí experti a jakým způsobem se na tom budou podílet?

Jaroslav Bašta, ministr bez portfeje: Já se pokusím odpovědět postupně. Nesděluji žádná jména a žádné bližší podrobnosti, nebudu sdělovat, ani zda v tom uvízl nebo neuvízl sociální demokrat. Já bych vás jenom rád upozornil na to, že tuším, že to bylo Městské státní zastupitelství v Praze, zveřejnilo podněty, které od nás přišly a pokud se nemýlím, tak jsou to podněty k jedné akci, která byla spojována s některými lidmi ze sociální demokracie. Já v tomto případě nechci říct nic jiného, než že budeme postupovat systémem "padni komu padni" a na tom, zda se odešle určitý podnět, na tom rozhodování má podíl jenom to, zda je podkladový materiál včas zpracován, či nikoliv to, koho se týká. To je k jedné otázce, pokud jde o tu druhou otázku, ta pomoc, která by šla z americké strany, to byla nabídka, která byla tuším také tlumočena panu premiérovi a já vím, že již na konci tohoto měsíce na jednání, které se těchto věcí dotýká, odlétá dosti reprezentativně zastoupena delegace z České republiky, která přiveze kromě nesporných podnětů, také asi konkretizaci té nabídky.

Pavel Šnajdr, Hospodářské noviny: Ještě jednou, co se týče toho personálního obsazení té komise, hodláte v tom případě, když to bude zveřejněno, podat nějaká trestní oznámení na média, která to zveřejnily? Nebylo by v zájmu veřejnosti nebo i v zájmu této komise nakonec lepší, kdyby se to zveřejnilo? Někteří právníci tvrdí, že vůbec není žádný důvod vlastně k tomuto utajování.

Jaroslav Bašta, ministr bez portfeje: Já jsem si všiml, že celá řada právníků zase tvrdí, že tím bych potvrdil, že by ten seznam mohl být z části pravý, tak jsem se také mohl dopustit porušení zákona, takže nehodlám komentovat různé právní názory, jenom bych chtěl upozornit k tomu, co se dělo, že právo nakonec nalézá soud, nikoli někdo jiný. A zveřejňovat nic nebudu, pokud budou důvody k utajení, to znamená pokud na tom seznamu budou lidé, kteří pracují v některé tajné službě nebo v některé složce policie, jejíž personální obsazení utajení podléhá, tak nebudu porušovat zákon. Řekl jsem několikrát, že si nemyslím, že by ta situace byla taková, aby všechna trestní oznámení musel podávat ministr. Tato akce je mimo jiné i o tom, na kolik začnou být orgány činné v trestním řízení samostatné a jednat nikoli na základě svých vlastních podnětů a jejich zhodnocení. Takže ani se nemíním zajímat o to, zda někdo v této věci šetří nebo podal oznámení.

(Nesrozumitelné jméno při představování): Můžete popsat mechanismus, podle jakého pracuje vaše skupina, jak vybírá případy, na kterých pracuje, a které nějakým způsobem dokončí. Jde mi o to, jak můžete zaručit, že ty případy nevybíráte jenom účelově podle toho, který se vám zrovna hodí.

Jaroslav Bašta, ministr bez portfeje: Pane redaktore, já jsem na začátku řekl, že všechna podání, která k nám přicházejí, tak přicházejí přes mou kancelář. My máme povinnost za prvé odpovědět tomu, kdo nám podnět poslal a za druhé o informovat o tom, jakým způsobem jsme se s podnětem, který jsme dostali, vypořádali. A máme na to, jestli se nemýlím, třicet až šedesát dní, podle charakteru případu. Mou povinností je všechno, co jsme dostali, vyřídit tak, abych měl čistý stůl a čisté svědomí. Takže to je k tomu, jakým způsobem vybírat, pokud se budeme bavit o dalších věcech, tak my se teď jako kontrolní a analytická skupina vypořádáváme s tím, co na nás pasivně napadalo, to znamená s těmi více než čtyřmi sty podněty, které prostě jsme povinni vyřídit, ale zároveň už jsme našli sílu k tomu, abychom začali sami připravovat některé projekty analýz, ze kterých nepochybně budou vyplývat jako vedlejší produkt třeba trestní oznámení a já jsme se zmínil o těch licencích, protože to byla z prvních věcí. My postupně budeme zpracovávat například způsoby privatizace některých odvětví zejména tam, kde to bylo velmi významné pro naše ekonomické zájmy a počet subjektů byl nízký a budeme vydávat zprávy jak analytické, tak další.

Anna Starková, Česká televize: Já bych měla pane ministře takový stručný dotaz, jestli budete sledovat dál, co se s těmi vašimi podněty, které už byly předána na státní zastupitelství. Jestli vaše práce končí tím, že pošlete podnět a hotovo...

Jaroslav Bašta, ministr bez portfeje: Já zase za tento dotaz mohu jenom poděkovat a omlouvám se, že jsem to neřekl. Jedním z úkolů té analýzy je také sledovat, jakým způsobem jsou ty věci vyřizovány a využít všechny zákonné mechanismy k tomu, aby nedošlo k jakémukoliv zanedbání ze strany některých orgánů nebo konkrétních osob. A já předpokládám, že již samotná skutečnost, že ty podněty jsou posílány nikoli na jednotlivá oddělení policie, jak se zhusta dělo, ale přímo na státní zastupitelství a to tak, že spíše na vyšší složky, které mají mimo jiné v povinnosti kontrolovat činnost složek nižších, zaručuje objektivitu vyřizování těchto podnětů. A my pochopitelně po těch zkušenostech, které s tím vyřizováním budeme mít, můžeme také odhalit některá slabá místa v koordinaci, ať již je to třeba vztah vyšetřovatel, státní zástupce nebo Úřad vyšetřování, soud.

Jaroslav Kmenta, Mladá fronta Dnes: Já se chci ještě zeptat k těm licencím, když to tady několikrát zmiňujete. Vy jste řekl obecně, že na ministerstvu průmyslu a obchodu se nevede evidence a kontrola vydávání těch licencí.

Jaroslav Bašta, ministr bez portfeje: Já jsem chtěl jenom zmínit, že se nevedla evidence a kontrola, a že z toho byly vyvozeny v některých případech velmi konkrétní důsledky, to znamená trestní oznámení ze strany ministerstva a probíhá tam další kontrolní šetření. Abych vám odpověděl, čím se chceme zabývat my, je nalezení možnosti, nalezení prostředků a následné vybudování systému, který umožní vnést státní správě vůbec takový počet licencí, evidovat a nadále kontrolovat.

Jaroslav Kmenta, Mladá fronta Dnes: Asi nemáte pravdu v tom, že nejsou evidovány, kontrolovány všechny licence, které vydává ministerstvo průmyslu a obchodu. Mám na mysli například obchod s vojenským materiálem a oblast týkající se energetických firem, tak tam kontrola a evidence stroprocentně jsou...

Jaroslav Bašta, ministr bez portfeje: Já jsem, pane redaktore, mluvil o tom, že my jsme zjistili, že bylo vydáno několik miliónů licencí a zmínil jsem takovou pikantérii, že originály těch licencí kupodivu mají ti, kdo si o ty licence požádali, nikoli další státní orgány. To bylo jedno ze zjištění, které mě zarazilo a za druhé pokud jde o tu energetiku, já nevím, zda dovoz například černého uhlí spadá nebo nespadá do energetiky a jak jistě víte, tak tam bylo několik případů, kterými by se zabývaly nejprve sdělovací prostředky a teď již orgány činné v trestním řízení, právě na základě kontroly udělování licencí.

Jaroslav Kmenta, Mladá fronta Dnes: Vaše strana ještě před volbami několikrát zmiňovala ústy vašeho předsedy, že jedním z nejodstrašujících příkladů kriminality, která se nepostihovala za uplynulé období, je evidentně případ Knižního velkoobchodu. Je mezi těmi podáními, o kterých jste hovořil v číslech i případ Knižního velkoobchodu? Pokud ne, jak jste daleko v tomto případě a jestli vůbec podáte podnět?

Jaroslav Bašta, ministr bez portfeje: Pane redaktore, já jsem již dnes jednou mluvil v obecné rovině o tom, že skutečně nemíním poskytovat lidem, kteří by mohli být za některé případy trestně stíháni, účinnou obhajobu tím, že bych zapříčinil neobjektivnost orgánů činných v trestním řízení, jejich podjatost, tím, že bych o některých věcech mluvil. Tak proč předpokládáte, že jsem tak naivní, abych mluvil o čemkoli zrovna v tomto případě.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Tak to byla poslední otázka a poslední odpověď, tím dnešní tiskovou konferenci končíme. Děkuji vám za účast, která byla velmi hojná a jenom připomínám, že v půl jedné je zde ještě tiskový briefing při příležitosti zasedání Vládního výboru pro evropskou integraci, na který přijdou místopředsedové vlády pan Lánský a pan Mertlík. Na shledanou...