Historie minulých vlád

Záznam z tiskové konference po schůzi vlády ČR ve středu 16. prosince 1998

Libor Rouček, mluvčí vlády: Dámy a pánové, hezké odpoledne. Omlouváme se za krátké zdržení. Dnes má vláda na programu celkem 35 bodů, dosud jich projednala asi 20 a my vás nyní seznámíme s těmi nejdůležitějšími. Nejdříve vystoupí pan ministr Grégr a bude mluvit o zdokonalení a rozšíření stávajícího systému investičních pobídek a též o dovozech uhlí. Prosím pana ministra, aby k těmto bodům promluvil.

Miroslav Grégr, ministr průmyslu a obchodu: Vážené dámy a vážení pánové, začal bych udělením licence na dovoz černého uhlí, záležitostí, která byla diskutována mnohokrát na stránkách novin a ve sdělovacích prostředcích. Současná vyhláška, která ještě platí, je vyhláška číslo 560 z roku 1991, která umožňovala dovoz černého uhlí do České republiky ve výši dvou miliónů tun ročně. Samozřejmě tím, jak se snižuje spotřeba a sílí tlak na dovozy dotovaného uhlí zejména z Polska a částečně také z Ukrajiny, bylo nutno tuto situaci řešit, proto dnes přijala vláda limit pro dovozy v roce 1999 v celkové výši pro přímé odběratele ve výši 973 tisíc tun uhlí a pro OKD a ČMD, jakožto těžební společnosti, limit ve výši 250 tisíc tun uhlí, které tyto dvě společnosti potřebují pro dosažení určité kvality uhlí, to znamená určité mísení uhlí a samozřejmě závisí na nich, jak s ohledem na těžbu kvality uhlí budou tuto potřebu čerpat. Čili 973 jako nejnutnější limit pro takové podniky jako jsou hutní podniky Nová huť, Třinecké železárny, Vítkovické železárny, ale i pro některé cementárny, které se neobejdou bez kvalitnějšího černého uhlí, některé cukrovary a podobně - to reprezentuje tu částku 973 tisíc tun, a pro OKD, ČMD 250 tisíc tun. Čili celkově ve výši 1 223 000 tun dovozu černého uhlí.
Dnes byla i na našem ministerstvu průmyslu a obchodu podepsána dohoda s tím, že všechny zainteresované strany, to znamená jak ministerstvo průmyslu a obchodu jako garant této záležitosti, tak majoritní vlastník OKD - dneska Viktor Koláček - podepsali tuto dohodu, Cyril Zapletal jako předseda odborového svazu a Jan Sábel jako předseda odborové organizace nebo sdružení odborových organizací v OKD. Takže doufám, že bylo dosaženo shody v této záležitosti, která respektuje současnou situaci v zaměstnanosti i hospodářskou situaci, zejména v severomoravském regionu snahu ekonomicky vyjít vstříc rozhodujícím hutním podnikům a i těm, kteří se bez toho uhlí, to znamená zpracovatelům, cementárnám, výrobě slinku, tam, kde je potřeba tracitické uhlí, například při výrobě elektrod. A samozřejmě předpokládáme, že dojde k určitému vývozu v této komoditě v obráceném směru tak, jak tomu bylo dosud. Takže vláda tento limit, tuto licenci pro příští rok v této výši schválila.
Další záležitost byl návrh na zdokonalení a rozšíření stávajícího systému investičních pobídek v České republice. Víte, že význam přímých investic do výroby i jiných sektorů celosvětově roste a aktivní politika investování byla využita řadou zemí k realizaci společenských a hospodářských cílů. Víte, že je známo, že aktivní podporu, zejména zahraničních investic, využily v nedávné době i transformující se země jako je Polsko nebo Maďarsko. Česká republika v tomto směru dlouho pokulhávala a dá se říct, že vlastně teprve tím, že podmínky jsou vyrovnány s okolními transformujícími se ekonomikami dávají daleko lepší šanci na získání významných zahraničních investic. Víte, že před týdnem nebo deseti dny byly navrhnuty investiční pobídky německému koncernu Volkswagen, který na základě těchto investičních pobídek bude v příštím roce stavět významnou investici v Mladé Boleslavi, která reprezentuje zhruba 18 miliard českých korun a dává zhruba asi 2000 pracovních příležitostí. Ministerstvo průmyslu a obchodu má v zásobě už několik významných přihlášek o další investici v České republice. V čem spočívá zdokonalení těchto investičních pobídek? V prvé řadě jde o snížení limitu investice u fiskálních a celních pobídek z původní částky ze spodního limitu 25 milionů US dolarů na 10 milionů US dolarů, to je opatření, které umožní, aby si na takovouto pobídku dosáhly i některé významné tuzemské firmy, tuzemští investoři. Jedna takováto nabídka už leží na ministerstvu financí od českého investora. Dále musíme ale samozřejmě ošetřit, aby vhodné pozemky mohly být z pozemkového fondu prodány přímo investorovi, protože to je ještě záležitost, která není dostatečně ošetřená a je takovým požadavkem. Dále jsme zavedli určité všeobecné kritérium, aby minimální podíl z celkové výše investice představoval 40% investování do strojního zařízení a zvýšili jsme maximální možnou částku podpory na zřízení každého nového pracovního místa z 80 tisíc na 100 tisíc korun.
Druhý okruh pobídek zakládá rozšíření pobídky o systém do budoucna. Je charakteristický tím, že bude vyžadovat i určitou přípravu spojenou s legislativními kroky. Jde o zavedení nových pobídek z oblasti daňové, na rozšíření výroby. Zatím to bylo pouze na investice, dále na oblast vědy a výzkumu a zavádění systémů šetrných k životnímu prostředí. Chceme, aby tyto legislativní kroky byly učiněny do poloviny příštího roku. Vzhledem k tomu, že se objevily některé mylné informace v masmédiích, chtěl bych upozornit, že se nic nemění na tom, co bylo přiklepnuto i Škodě Mladá Boleslav, to znamená, že daňové prázdniny v té základní podobě platí po dobu pěti let.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Děkuji. Vláda dnes schválila též další důležitý materiál, a to Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 1999. O tom a o povodních vás bude informovat Miloš Kužvart.

Miloš Kužvart, ministr životního prostředí: Vážené dámy a vážení pánové, chtěl bych konstatoval, že materiál, který byl dnes přijat usnesením vlády, byl připraven společně ministerstvem životního prostředí a ministerstvem průmyslu a obchodu. Východiskem pro přípravu programu na podporu úspor energií a podporu alternativních zdrojů energií byla snaha vlády nabídnout občanům určitou alternativu ke zvyšování cen paliv a energie a zároveň snaha deklarovat změnu přístupu vlády ve vztahu energetiky a životního prostředí. Pokud tento program bude skutečně v následujících letech realizován za využití těch prostředků, které v tomto usnesení v relativní výši jsou obsaženy - nikoliv tedy v absolutní, nějaké miliardové výši, ta relativní výše je vůči HDP - tak tím bude nastartováno řešení zhruba pěti problémových okruhů. Za prvé půjde o snižování energetické náročnosti hospodářství vytvořením podmínek pro efektivní a především šetrné využívání primárních zdrojů energií. Za druhé půjde o snižování zátěže životního prostředí z energetických procesů a prodloužení životnosti domácích zásob fosilních paliv. Za třetí půjde o možnost splnit mezinárodní závazky České republiky v oblasti ochrany klimatu a ovzduší, tak zvaný Kjótský protokol. Za čtvrté půjde o to, že tento program přispěje ke koordinování finančních prostředků vynakládaných z veřejných rozpočtů na úspory energie a využití obnovitelných zdrojů. Jde o to, že tyto prostředky procházejí celkem čtyřmi kapitolami státního rozpočtu, kapitolou ministerstva životního prostředí, ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva místního rozvoje a ministerstva zemědělství. Právě tato koordinace by měla přispět k určité mobilizaci dalších zdrojů z podnikatelské sféry a zdrojů ze zahraniční pomoci. A na pátém místě by měl tento program přispět k postupnému sjednocení výběrových kritérií na jednotlivé programy a vyhodnocování efektivity využití těchto prostředků. K tomu, co považuji na tomto programu za nesmírně důležité bych chtěl dodat, že bylo uloženo ministru financí zařazovat na základě požadavků členů vlády, s respektováním možností státního rozpočtu, do návrhů státních rozpočtů finanční prostředky na realizaci tohoto programu, přičemž pro rok 2000, to znamená v příštím roce při přípravě rozpočtu na rok 2000, se navrhuje vyčlenit částka ve výši jedné desetiny procenta HDP. Je to jedno promile HDP. Vypadá to opticky velmi málo, my si uvědomujeme, že je to třikrát méně než na takové programy dává Dánsko, jedenapůlkrát méně než Spolková republika Německo, ale na druhou stranu je to pětinásobek toho, co byl v těchto programech státní rozpočet ochoten utratit v roce 1997. Čili je to způsob, jakým my využíváme určitého synergického působení těchto úsporných opatření pro zlepšení konkurenceschopnosti českého průmyslu, ochranu životního prostředí a zachování pracovních míst v České republice. To je zatím všechno.
Dnes vláda projednávala dva body, které se týkaly povodní. Jednak byl předložen vládě ke schválení návrh na změnu a doplnění usnesení vlády České republiky ze dne 27. května 1998 k celkovému přehledu financování úhrady škod vzniklých povodňovou katastrofou v roce 1997 - tady bych chtěl konstatovat, že šlo o určité přesuny finančních prostředků v rámci jednotlivých kapitol, konkrétně například o nevyužité nečerpané prostředky ministerstva školství v rámci 5,7 miliónu korun na odstranění následků povodní v roce 1998 na majetku škol, předškolních zařízení, o nevyčerpané částky ministerstva obrany v rámci úkrytového fondu civilní ochrany. Ale to, co bylo projednáno v rámci dvou, my tomu říkáme povodňových bodů, je ještě jeden bod, o který jsme byli požádáni jako Vládní povodňový výbor Okresním úřadem v Rychnově nad Kněžnou, kdy při státním fondu životního prostředí, což je mimorozpočtový zdroj, je takzvané vládní povodňové konto, na které i po té červencové povodni na Rychnovsku přicházely finanční prostředky od právnických, fyzických osob a - zjednodušeně řečeno - bylo to vlastně takové charitativní konto, které podléhá usnesení vlády k tomu, aby bylo využito stylem občan občanu. A vláda dnes svým usnesením souhlasila s uvolněním částky 3 335 000 Kč z účtu pro odstranění následků přírodní katastrofy na individuální pomoc občanům okresu Rychnov nad Kněžnou, kteří byli postiženi povodní v tomto roce v červenci, a to prostřednictvím okresního úřadu v Rychnově nad Kněžnou. Vzhledem k tomu, že tyto prostředky jsou u Státního fondu životního prostředí, dá se očekávat, že zhruba 150 rodin obdrží tuto sociální výpomoc z tohoto konta, které má charitativní charakter, ještě do konce tohoto roku.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Děkuji. Vláda se dnes též zabývala podmínkami poskytování dotací soukromým školám předškolním a školským zařízením a o tom nyní bude referovat pan ministr Zeman.

Eduard Zeman, ministr školství: Děkuji. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že ve věci poskytování dotací soukromým školám a školským zařízením se již popsalo poměrně mnoho papíru a mnoho informací k tomu bylo zkreslených, rád bych upozornil na několik zásadních bodů. Celá léta se nám vyčítá, že typickým socialistickým rysem naší strany je rovnostářství a nivelizace. Smyslem tohoto vládního nařízení je pravý opak. Celková hodnota dotací, celkový strop dotací se nezměnil. Co se změnilo, je jejich strukturování se zdůrazněním zásluhovosti. Byla snížena povinná základní částka, která byla nepřiměřeně vysoká a umožňovala prostě spolehlivé přežití zcela zbytečných a nekvalitních škol. Zvýšil se podíl těch částek, které jsou vázány na splnění některých ukazatelů. To je druhý bod, který je podstatný. Do této doby tyto ukazatele byly tak vágní, že jejich splnění se nedalo žádným objektivním způsobem měřit. Nyní je zřetelné, kolik procent za splnění čeho škola může dosáhnout. A konečně třetí důležitá změna je princip neziskovosti, který je zde uplatněn. Stropu dosáhne ta škola, která funguje neziskově respektive jejíž zisk je investován beze zbytku do činnosti školské. Tolik tedy k záležitosti, která se týká změny návrhu vlády na financování soukromých škol. Znovu opakuji: celkový strop, který tyto školy mohou dosáhnout, se nezměnil, mohou dosáhnout stejné částky jako předtím. Není tedy pravdivé tvrzení, které jsem se dočetl v některých tiskovinách, že se jim dramaticky snižuje celková hodnota. Nesnižuje, pouze některých, pokud nesplní určité ukazatele.
Dalším tématem jednání vlády byla výstavba velkého areálu v Dejvicích - Centrum. Víte, že už dlouhé desítky let tam zůstává rezervovaná plocha pro využití vysokých škol. Desítky let, padesát let se s tím nic nedělalo. Dnes schválila vláda záměr projektu, jak plochu zastavět. Jedná se o obrovskou investici ve výši 280 tisíc marek. Ministerstvo po mnoha měsících jednání dosáhlo toho, že společnost TIMON, která bude projekt zainvestovávat, přistoupila na to, že jak v přípravné, tak v realizační fázi budou mít rozhodující podíl české firmy, čili z této více než pětimiliardové investice rozhodující užitek budou mít české firmy. Rovněž tak se nám podařilo dohodnout, že pozemky v hodnotě 820 milionů korun, které do toho stát vkládá, budou dotyčné firmě předány až v okamžiku, kdy ona předá dostavěnou část vysokým školám. To považuji také za velmi důležitou akci. A třetí věc není sice z dnešní vlády, je z vlády minulé, ale realizována byla až včera podpisem smlouvy mezi mnou na jedné straně a japonským velvyslancem na druhé straně. Je to udělení grantu ve výši 12 milionů korun na vybavení jazykové laboratoře Karlovy univerzity z japonské strany. Čili to jsou tři takové důležité věci, které se odehrály v této oblasti.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Děkuji. Nyní vás ve stručnosti seznámím s dvěma nebo třemi dalšími body jednání vlády.
První bylo zvýšení platů duchovních církví a náboženských společností. Vláda projednávaný materiál schválila a platy duchovních se zvyšují o 15 % . Po tomto zvýšení bude po prvním lednu průměrný měsíční plat duchovních 10 200 Kč, přičemž se jedná přibližně o 3 150 duchovních.
Dále se vláda zabývala uvolněním finančních prostředků pro rok 1999 na pomoc při zajištění hmotných podmínek pro povolení trvalého pobytu na území České republiky pro cizince s prokázaným českým původem, to znamená krajany žijící ve vybraných, vzdálených nebo ohrožených teritoriích. Vláda na tyto účely uvolnila prostředky, které budou do výše 20 000 000 Kč. Bude se jednat o zajištění bydlení ve výši 150 000 Kč na krajana-nájemce bytu a 50 000 Kč na každou další osobu, a též na rozvoj infrastruktury obce ve výši 100 000 Kč na krajana-nájemce bytu a 10 000 Kč na každou další osobu. Pravděpodobně vás též bude zajímat, že od roku 1994 byla tato pomoc poskytnuta pro celkem 629 krajanů, kteří se přistěhovali do České republiky.
Projednán byl i podobný bod, a to zabezpečení integrace osob s přiznaným postavením uprchlíka, to znamená podobná pomoc, tak jak jsem již zmiňoval v tom předchozím bodě, na zajištění bydlení i na rozvoj infrastruktury. Vláda vyčleňuje prostředky až do výše 21 200 000 Kč a jedná se o maximální počet, který bude 180 osob. V této souvislosti bych zmínil ještě jeden bod, a to je harmonogram opatření k výrobě a užití nového tiskopisu pozvání k návštěvě České republiky pro cizince a pro vytvoření systému komplexní evidence v rámci institutu pozvání. Vláda schválila i tento bod, tento harmonogram právě z důvodu, aby byl pokud možno omezen nebo zpřísněn průnik nežádoucích osob z cizích nebo ze vzdálených teritorií, to znamená těch lidí, kteří nemají statut uprchlíka.
Tolik tedy náš úvod. Nyní již máte slovo vy, novináři.

Aleš Heřmánek, Český rozhlas: Měl bych dva dotazy. První se týká České spořitelny a druhý se týká vepřového masa, zdali vláda projednala tyto body a s jakým výsledkem.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Mohu vám odpovědět. Česká spořitelna je na programu dne, bude se projednávat přibližně za hodinu. Totéž se týká vepřového masa. Pokud jde o to vepřové maso, pan ministr Fencl jde dnes do "21" a tam veřejnost seznámí s tímto problémem, se situací na trhu vepřového.

Alexander Mitrofanov, Právo: Chtěl jsem se zeptat, jestli vláda projednávala návrh na revokaci svého usnesení o zabezpečování letecké přepravy ústavních činitelů a pokud ano s jakým výsledkem?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Ano, vláda tento bod projednala a výsledek je takový, že platí původní usnesení.

Martin Vaněk, televize Prima: Chtěl jsem se zeptat, jestli vláda jednala taky o zákonu o hospodářských opatřeních pro krizový stav.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Ano, vláda o tomto bodu jednala a tento bod byl stažen, protože je nutné nové připomínkové řízení a místopředseda vlády pro hospodářskou politiku dostal za úkol připravit paragrafované znění tohoto návrhu, a to do 30. dubna roku 1999, jinými slovy nebude to už jenom věcný záměr, ale paragrafované znění po dalším kole připomínkového řízení. Kdo se hlásí dále? Pokud nikdo, děkujeme za pozornost a pro ty z vás, kteří chcete znát výsledek dalších bodů jednání vlády navrhuji, že někdy kolem půl osmé sejdu dolů a budete-li mít zájem, jsem vám k dispozici. Děkuji.


Záznam z doplňující tiskové konference po schůzi vlády ČR ve středu 16. prosince 1998 ve 19,30 hodin

Libor Rouček, mluvčí vlády: Vláda se dnes zabývala i návrhem na řešení kritické situace na trhu s prasaty a schválila poskytnutí exportních subvencí na vývoz prasat nebo vepřového masa, a to do 5000 tun živé hmotnosti a zároveň také zvýšení orientačního cílového stavu hmotné rezervy masa o 2000 tun, a to do 1. října 1999 a uložila předsedovi Správy státních hmotných rezerv zajistit v termínu do 31. 1. 1999 nákup vepřového masa do těchto státních hmotných rezerv v množství 2000 tun a zajistit ochraňování po dobu devíti měsíců.
Vláda se též zabývala návrhem nařízení vlády, kterým se stanoví podpory zemědělství na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů. V této souvislosti schválila nařízení, kterým se stanoví podpory zemědělství na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů, a to způsobených buď nedostatkem vodních srážek nebo krupobitím nebo též kalamitním výskytem hraboše polního - to všechno do výše 200 milionů korun.
Konečně zde byl ještě třetí bod, který se týkal resortu zemědělství a to byl návrh na volbu místopředsedy prezídia Pozemkového fondu České republiky. Vláda v této souvislosti odvolala člena prezídia Pozemkového fondu paní inženýrku Janu Fürstovou a pana doktora Radima Špačka a zvolila místopředsedou prezídia Pozemkového fondu pana inženýra Pavla Rybníčka a členy prezídia Pozemkového fondu pana inženýra Jiřího Hladíka, pana doktora Jana Kendera a paní inženýrku Irmu Zlatohlávkovou.

Aleš Heřmánek, Český rozhlas-Radiožurnál: Mám doplňující dotaz k vepřovému masu, k tomu prvnímu bodu.Vy jste říkal, že bude subvencován export. Bude export subvencován tím způsobem, že se maso vykoupí a potom se vyveze, nebo bude subvencován přímo těm výrobcům, producentům?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Toto musí upřesnit pan ministr zemědělství, ale na ty subvence byla vyčleněna částka 57 milionů korun.

Aleš Heřmánek, Český rozhlas-Radiožurnál: Měl by to upřesnit na dalším zasedání vlády, nebo je to jenom na jeho rozhodnutí?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Záleží to na jeho rozhodnutí.

Oldřich Přibík, ČTK: Je to to, co původně ministr Fencl řekl, že bude schopen pokrýt ze svých vlastních zdrojů ministerstva?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Ano.

Oldřich Přibík, ČTK: Nicméně na minulém zasedání vlády bylo dalších asi 180 milionů, že už se mu nedostalo, takže...

Libor Rouček, mluvčí vlády: To se mu nedostalo, o tom vláda nejednala. Ale dále je tam těch 200 milionů na ty nepříznivé věci.

Dagmar Šístková, Právo: To jsou prostředky z vlády, nebo z ministerstva zemědělství?

Libor Rouček, mluvčí vlády: To je použití prostředků Pozemkového fondu. A ta struktura bude v kompetenci ministerstva.

Aleš Heřmánek, Český rozhlas-Radiožurnál: Pane ministře, jakým způsobem vláda finančně podpoří Českou spořitelnu?

Ivo Svoboda, ministr financí: Otázka je špatně položena. Měla by znít, jaká opatření byla doporučena vládě a vláda doporučení přijala, byla nezbytná proto, abychom posílili stabilitu České spořitelny v zájmu střadatelů. Na tuto otázku vám odpovím.

Aleš Heřmánek, Český rozhlas-Radiožurnál: Tak jste si ji položil.

Ivo Svoboda, ministr financí: Já jsem si ji nepoložil, my jsme si ji položili jak ve vládě, tak na odborné skupině a kladli jsme si ji mnohokrát, protože to rozhodování nebylo příliš jednoduché. A odpovím proto na tu otázku v zájmu vkladatelů. My jsme nehodlali sanovat spořitelnu jako takovou, hodlali jsme přijmout opatření, která zajistí stabilitu banky. V letošním roce pomohou překlenout toto nouzové období, kdy poklesne kapitálová přiměřenost pod hranici stanovenou bankovním dozorem a to se nám taky zdařilo. Samozřejmě je to pouze první krok, protože po těchto krátkodobých opatřeních hodláme připravit a prosadit opatření středně a dlouhodobá. Ale to budou opatření, která budou především směřována do posílení pozice banky při privatizaci. Takže je to úloha, která má dva kroky - teď střadatelé a potom privatizace. Bylo rozhodnuto o posílení vlastního kapitálu navýšením vlastního kapitálu formou podřízeného dluhu v objemu 5,5 miliardy korun. A dále bylo rozhodnuto o převzetí pohledávek České spořitelny Konsolidační bankou v nominálním objemu 10,5 miliardy korun, přičemž celková ztráta na těchto pohledávkách činí 8 miliard korun. Konsolidační banka je odkupuje za polovinu ztráty a zbytek v nominálu, čili za 6,5 miliardy. Česká spořitelna se s Konsolidační bankou podělí jedna ku jedné o ztrátu. Čili Konsolidační banka čtyři miliardy, Česká spořitelna taky čtyři miliardy. Proto jsem říkal, že to nebylo opatření na sanaci spořitelny, bylo to opatření na podporu stability banky v zájmu střadatelů.

Aleš Heřmánek, Český rozhlas-Radiožurnál: Odkud ty peníze Konsolidační banka vezme, jak na ten podřízený dluh, tak na ten odkup špatných pohledávek?

Ivo Svoboda, ministr financí: Konsolidační banka má dostatečnou likviditu pro tyto účely, neboť jsme překryli krátkodobým převodem z rozpočtových zdrojů prostředky nezbytné na překrytí ztráty z roku 1997. To opatření je opravdu velmi krátkodobé, protože se nám dnes dopoledně podařilo odsouhlasit Zákon o emisi státních dluhopisů na krytí rozpočtového schodku právě za rok 1997, čili tento problém je vyřešen a není to o problému likvidity. Já jsem rád, že tu likviditu můžeme do toho vložit velmi efektivně, ale je to o tom, že opravdu bylo potřeba bilanci spořitelny výrazně stabilizovat.

Aleš Heřmánek, Český rozhlas-Radiožurnál: Takže ta možnost, že by si Konsolidační banka napřed vypůjčila od České spořitelny a jistým způsobem tak navýšila ten kapitál...

Ivo Svoboda, ministr financí: Ona je refinancována z rozpočtu a není tam ta bezprostřední smyčka. Ten primární zdroj likvidity je teď v Konsolidační bance.

Aleš Heřmánek, Český rozhlas-Radiožurnál: To znamená, že bude hrazen tento dluh ze státních dluhopisů?

Ivo Svoboda, ministr financí: Bude hrazen ze státních dluhopisů a já osobně i členové vlády vnímají to opatření na posílení kapitálu jako opatření, které posílí pozici spořitelny při privatizaci, ať touto formou nebo eventuálně nějakou formou, která by byla navýšením základního jmění, ovšem navýšením základního jmění v rukou státu. A protože stát nese většinu rizik z privatizace, tak si také zaslouží, aby měl největší nebo velmi významný podíl na základním jmění, aby se co nejvíce podílel na příjmu z privatizace. To si myslím, že je velmi jednoduchá, velmi transparentní úvaha, ale je to pokračování procesu, který jsme zahájili při projednávání opatření pro to přechodné překrytí při výjimečné situaci v České spořitelně.

Aleš Heřmánek, Český rozhlas-Radiožurnál: Mám ještě poslední otázku. Minule jste říkal, že hodláte iniciovat svolání valné hromady. Už jste tak učinil?

Ivo Svoboda, ministr financí: Zatím ne, ale mělo by to proběhnout v nejbližších dnech. Protože musí být navržen program, jsou určité termíny a lhůty a chci, aby to bylo připraveno naprosto precizně tak, aby ta mimořádná valná hromada proběhla bez zádrhelů.

Dagmar Šístková, Právo: Mluvil jste o výměně celého vedení, nebo částečné?

Ivo Svoboda, ministr financí: Asi by bylo iluzí se domnívat, že stát jako největší akcionář banky, která ve své historii po roku 1990 se již podruhé dostává do problému, by se spokojil pouhým zahrozením prstem na stávající orgán banky. To asi neočekáváte ode mne a ani od naší vlády, že bychom se, byť na vteřinu, snažili tvářit jako takoví hodní dědečkové.

Marek Müller, Bloomberg News: Pane ministře, ta transakce, o které jste teď hovořil, urychlí nějakým způsobem rozhodování vaší vlády o privatizaci českých bank? Jakým způsobem ten proces bude urychlen?

Ivo Svoboda, ministr financí: Ten proces v čase probíhá nezávisle na této operaci. Pokud se týče kroků, řekněme právně a věcně závažnějších, než jsou ty, které se činí v České spořitelně, měl by v brzké době být uzavřen příjem nabídek investorů pro Československou obchodní banku.

Marek Müller, Bloomberg News: Moje druhá otázka: Máte nějakou představu, jaká je možnost vydobytí těch špatných úvěrů, které přebírá Konsolidační banka? Dá se to vyjádřit nějak procentuálně nebo je to natolik špatné?

Ivo Svoboda, ministr financí: Já vám nemohu odpovědět, protože to vlastně vede k diskusi o tom, jaké úvěry a pohledávky jakého typu. Ale podle toho, že jsem definoval to zbytkové riziko nebo ten prostor pro vydobytí jako poměrně malý, tak je zřejmé, že jsou to úvěry ne příliš kvalitní a to jenom podtrhuje, že cílem tohoto opatření bylo chránit střadatele a nikoli vytahovat úvěry vyšší a nižší bonity.

Marek Müller, Bloomberg News: Budete zveřejňovat seznam dlužníků, kterých se týká těch 10,5 miliardy?

Ivo Svoboda, ministr financí: Nevím, zda by to bylo pouze stíhatelné podle obchodního práva. Myslím si, že bylo, kdybychom dopustili jakkoli, aby nějaké seznamy se někde objevily. To je prostě běžná obchodní etika, že tyto informace jsou důvěrné.

Aleš Heřmánek, Český rozhlas-Radiožurnál: Já se ještě zeptám pro upřesnění: valná hromada by měla být přibližně za dva měsíce?

Ivo Svoboda, ministr financí: Rozhodně ne později, myslím si, že se to dá o něco zkrátit, ale rozhodně ne později než během února.

Oldřich Přibík, ČTK: Ještě jednu poznámku: Jaká bude kapitálová přiměřenost České spořitelny v procentech až proběhnou tahle všechna opatření?

Ivo Svoboda, ministr financí: Měla by být 8,5 %, horní mez je 8 %, takže tam máme zhruba 7 % rezervy nad tím prahem. I když není ještě definitivní stav závěrky znám, tak je tam prostor dostatečný pro to, aby se spořitelna nedostala pod hranici kapitálové přiměřenosti stanovenou Českou národní bankou.

Oldřich Přibík, ČTK: A ještě k tomu seznamu podniků, který tedy neuveřejníte. Je už nějaký obor vyčleněn, který prostě...

Ivo Svoboda, ministr financí: Já jsem řekl, že to bylo pro střadatele s vkladní knížkou. Jejich zájmy se neřídí podle toho, jestli je někde nějaký obor, který byste vy třeba považoval za rozumný. Já bych vám řekl, že je to úplně iracionální, není žádný obor. Jsou pouze pohledávky v tomto objemu a této poměrně nízké bonity, což podtrhuje to, co jsem říkal. Je to pro střadatele.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Děkuji za pozornost a nashledanou.