Historie minulých vlád

Záznam z tiskové konference po schůzi vlády ČR v pondělí 23. října 2000

Jindřich Marek, tiskové oddělení: Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás uvítal na tiskové konferenci po skončení schůze vlády ČR, která dnes skončila již v 15 hodin, takže to je i důvod, proč se dnes nekoná pressfoyer. Schůzi vlády dnes řídil místopředseda vlády Vladimír Špidla z důvodů vám známého. Předseda vlády a ministr zahraničních věcí nebyli dnes na zasedání z důvodu státní návštěvy Vatikánu a Itálie, kde premiéra doprovázejí ministři Grégr, Fencl a Dostál, ministr Kavan je v Jugoslávii.

Vláda dnes projednala celkem 35 bodů, tzn. ti z vás, kteří studovali před schůzí program na internetu, tak tam přibyly ještě následující body: V jednom vláda schválila postup ministra kultury v případě nezákonného vývozu kulturních památek, dalším bodem schválila zítřejší návštěvu ministra zahraničních věcí v Rakousku a zároveň na to navazujíci jednání Zeman - Schüssel 31. října na jižní Moravě. Vláda potom vzala na vědomí i financování zadlužených záložen. Takže tyto body dnes přibyly na program schůze vlády.

Vláda projednala a schválila celkem 28 bodů. Neschválila nebo nevyjádřila souhlas s poslaneckým návrhem poslanců Krásy, Voláka, Kasala a Janečka na vydání zákona k FNM a projednala, ale z různých důvodů přerušila šest bodů. To byly body 1, 4, 22, 25, 27 a 28. Jedná se o návrh zákona o omezení plateb v hotovosti - toto jednání bylo opět přerušeno s tím, že celou techniku tohoto návrhu zákona budou ještě před dalším jednáním řešit ekonomičtí ministři, protože zde se jedná o složitou techniku a metodiku nového zákona. Na jedné straně jde o to najít účinný prostředek proti praní špinavých peněz, na straně druhé však jde, při stanovení limitů vhodných hotovostí a časových limitů, o to, aby nedošlo k ochromení platebního styku. Takže k tomu se ještě před dalším jednáním vlády vyjádří ekonomičtí ministři.

Vláda přerušila i návrh ministra vnitra k jeho tezím věcného záměru zákona o standardech dostupnosti a kvality veřejných služeb a k této problematice se bude ještě vracet formou vládního semináře, protože to je velice široká problematika.

Dále byly o týden přerušeny ještě zbývající body, z nichž vás asi nejvíce zajímalo Železnobrodské sklo, ale tam jde o to ještě objasnit procesní záležitosti se zatím zamítavým stanoviskem Úřadu pro hospodářskou soutěž. Tolik tedy stručně k průběhu dnešní schůze vlády. Dnes je na tiskové konferenci pan ministr zdravotnictví Bohumil Fišer a ministr a vedoucí Úřadu vlády ČR Karel Březina. Já bych nejdříve poprosil pana ministra Fišera, protože jeho předloha s číslem 3 byla jako první a pak požádám pana ministra Březinu, který těch bodů tam měl poněkud více.

Bohumil Fišer, ministr zdravotnictví: Dámy a pánové, já budu velmi stručný. Přečtu prakticky usnesení, které vláda na dnešní schůzi schválila, a to vám prakticky řekne všechno:

Vláda

  1. Schvaluje věcný záměr zákona o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.
  2. Ukládá ministru zdravotnictví zpracovat a vládě do 30. června 2001 předložit návrh zákona ve smyslu bodu I. tohoto usnesení s tím, že do tohoto návrhu budou zapracovány připomínky uvedené ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády a závěry ze schůze vlády.

Bližší podrobnosti vám odpovím, když se na to budete ptát. Děkuji.

Jindřich Marek, tiskové oddělení: Já také děkuji a poprosím pana ministra Březinu.

Karel Březina, ministr a vedoucí Úřadu vlády: Děkuji. Na dnešním zasedání jsem měl tři stěžejní materiály a potom dva menší. Z těch stěžejních je to Národní strategie protidrogové politiky na léta 2001 - 2004, dále Analýza možností spolupráce státu s veřejností a s podnikatelskou sférou při naplňování cílů státní informační politiky a také Rozbor financování nestátních neziskových organizací v roce 1999 a další opatření s tím související.

Co se týká strategie protidrogové politiky, tak ta je rozdělena na sedm základních částí, přičemž první tři části je nutno považovat za základní a další čtyři za podpůrné oblasti. Těmi základními je primární prevence, dále léčba a resocializace a legislativa a potlačování nabídky drog. Podpůrnými oblastmi v této strategii je financování protidrogové politiky, profesní vzdělávání, zahraniční spolupráce a koordinace protidrogové politiky. Naše národní strategie vychází z akčního plánu EU boje proti drogám na období 2001 - 2004, reflektuje základní principy, cíle a přístupy k řešení problému užívání drog. Je koncipována jako strategický plán a ve všech oblastech jsou definována základní východiska, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle. Zároveň je součástí usnesení příloha, ve které je 82 úkolů, které jsou v oblasti primární prevence, léčbě, resocializaci a represi, přičemž když bych to rozdělil, tak asi 30 % je na úkoly v primární prevenci, 25 % na léčbu a resocializaci a asi 22 % v oblasti represe.

V minulých dnech jsem se také zúčastnil Panevropské konference Pompidou Group Rady Evropy, což je setkání ministrů, kteří jsou ve vládách zodpovědni za protidrogovou politiku. Tohoto setkání se zúčastnilo 41 ministrů a ústředním tématem této konference bylo snižování rizik spojených s užíváním drog. Mohu s potěšením konstatovat, že mezinárodní instituce a nejenom tato, tzn. Pompidou Group, ale i další hodnotí českou protidrogovou politiku velmi dobře a ministerská konference přijala deklaraci, jež vyzývá účastnické země k vedení pragmatické komplexní interdisciplinární a vyvážené protidrogové politiky, což plně koresponduje s naší přijatou národní strategií.

Protože se objevily některé články na téma legalizace, tak bych chtěl zdůraznit, že národní strategie v žádném případě neusiluje o legalizaci jakýchkoli drog včetně marihuany. Jediné, co navrhujeme, je rozlišovat postih za držení a distribuci drog diferencovaně podle míry jejich společenské nebezpečnosti. Je to ovšem spíše dlouhodobý cíl, protože na tomto cíli je nejdříve nutné se v rámci politického spektra konsensuálně shodnout. Zároveň bych chtěl říci, že v této strategii jsou asi tři nové oblasti, které bych pojmenoval.

První je vlastně přistoupení k akreditaci, a to k akreditaci zařízení, které působí jak v primární prevenci, tak i v oblasti sekundární, tj. léčby a resocializace. Dále bychom rádi provedli analýzu stávající trestně-právní praxe, ale to až do poloviny roku 2002. Zároveň jako důležitý moment považujeme reakci na reformu veřejné správy, tzn. přesun části kompetencí v oblasti protidrogové politiky na kraje. Tolik tedy k problematice národní protidrogové strategie.

Druhým materiálem, který považuji za stěžejní je analýza možností spolupráce státu s veřejností a s podnikatelskou sférou v oblasti informační politiky. Závěr tohoto materiálu je přijetí usnesení, v němž byla projevena zásadní politická vůle k využití outsourcingu jako moderní formy financování provozu informačních systémů v naší zemi.

V dalších krocích, které vyplývají z přijatého usnesení bychom měli podrobně analyzovat rizika, nutné podmínky spolehlivosti a očekávané výhody a zároveň stanovit závazný a koordinovaný postup orgánů veřejné správy v této oblasti. Do 31. 3. 2001 by měl Úřad pro veřejné informační systémy, který vlastně vznikl transformací z Úřadu pro státní informační systém, a proto dnes na programu bylo taktéž jmenování předsedy tohoto úřadu, protože právě dnes byl zveřejněn zákon o informačních systémech veřejné správy, který tuto změnu podmiňuje. Takže tento úřad by měl specifikovat podrobnou analýzu možných variant uspořádání vztahů mezi státem a soukromou sférou, a to především v následujících oblastech:

  • v oblasti právního prostředí, které je nutné pro rozvinutí forem spolupráce veřejného a soukromého sektoru, tzn. včetně případných návrhů na změny legislativy
  • ve specifikaci finančních modelů spolupráce veřejného a soukromého sektoru
  • v oblasti zajišťování informačních služeb s přihlédnutím k efektivnímu využití veřejných prostředků a reálné motivace soukromého sektoru
  • dále navrhnou standard metodiky zadávání vývoje a provozování informačních služeb veřejné správy, které mohou být zajišťovány ve spolupráci veřejné a soukromé sféry.

Chtěl bych připomenout, že tento materiál je jeden z významných kroků, který jsem přislíbil na začátku léta, kdy jsem oznámil iniciativu Public Private Partnership.

Nyní mi dovolte jen velmi stručně promluvit k rozboru financování nestátních neziskových organizací. V roce 1999 bylo prostřednictvím veřejných rozpočtů poskytnuto na projekty těchto organizací přes 3 miliardy korun. Prostředky byly použity na nákup služeb od těchto organizací nebo na podporu jejich rozvoje. Rozbor, samozřejmě tak jako i předcházející materiály, o kterých jsem hovořil, bude zveřejněn na webovských stránkách Úřadu vlády.

Rozpočtový rok 2001 a roky následující jsou obdobím, které budou vytvářet nové postupy v poskytování finančních prostředků nestátním neziskovým organizacím, budou definovat nové vztahy mezi ústředními orgány státní správy, krajskými orgány, okresními úřady i obcemi. Předkládaný rozbor zachycuje objemy finančních prostředků, strukturu a metody jejich poskytování, které se bohužel již stávají minulostí, proto Rada vlády pro nestátní neziskové organizace usiluje o to, aby řada potřebných a pracně budovaných programů nestátních neziskových organizací, právě v souvislosti s reformou veřejné správy a s novými rozpočtovými pravidly nezanikla. Je důležité, aby hned od počátku věcně příslušná ministerstva v kontaktu s nově ustanovenými krajskými strukturami spolupracovaly na formulování zásad dotační politiky. Do konce roku by měl být jasný mechanismus, který nahradí nákup služeb okresními úřady. Nechceme, aby procedura schvalování nákupu služeb místními zastupitelstvy prodloužila dobu, kdy jsou nestátní neziskové organizace bez prostředků, tzn. především období na začátku každého kalendářního roku. Tolik k materiálům, které jsem dnes předkládal.

Jindřich Marek, tiskové oddělení: Já oběma pánům děkuji a nyní je tedy prostor na vaše dotazy. První je pan Takáč z televize Prima.

Daniel Takáč, televize Prima: Dobrý den. Já bych chtěl poprosit pana ministra Březinu, řekl nám to hezky obecně k těm drogám, tak jestli nám můžete říci, co konkrétně a na co se budou klást důrazy v primární prevenci, v léčbě, resocializaci atd. A druhou otázku bych poprosil něco víc k té analýze trestněprávní praxe, byť to bude až v roce 2002 - zmírnění, utužení režimu trestněprávního, co si pod tím máme představit.

Karel Březina, ministr a vedoucí Úřadu vlády: Jak už jsem řekl, tak protidrogová politika je dnes založena na čtyřech základních pilířích. To znamená pilíř primární prevence, kde základem je samozřejmě rodina, důraz na školní prostředí. Musíme jasně definovat i rizikové skupiny mladých lidí. To znamená ty, které mají určitý rizikový faktor, který se vyskytuje například v jejich rodině a mají k tomu skon. V oblasti léčby a resocializace, já bych to ještě rozdělil na dva pilíře, protože takto je dneska moderní přístup EU, a to je Harm Reduction, my ten termín ani nepřekládáme, protože, kdybychom se pustili do překladu, tak je to strašně složité. Možná asi je dobré vysvětlit - je to ochrana společnosti před užíváním drog a negativními důsledky jejich užívání. To znamená, je to ochrana proti šíření nemocí, které se přenášejí krví, žloutenek, proti pouliční kriminalitě atd. je to vlastně takový novější směr, kterým se vydává protidrogová politika, hledání těch cest nikdy nekončí, a proto i EU, a právě již zmiňovaná konference, které jsem se zúčastnil, toto měla jako hlavní téma. Takže si myslím, že toto je jedna z cest, kudy se ubírat. Možná pan ministr zdravotnictví by mě doplnil i v oblasti substituční metadonové léčby, kterou vlastně experimentálně také používáme. Pak je samozřejmě léčba resocializací a tam si myslím, že budeme klást důraz na stávající zařízení, ale o tom už jsem hovořil, vlastně o té akreditaci. Tím bychom vlastně měli vytvořit určitý profil toho zařízení, jaké podmínky musí splňovat, aby mohlo být do toho systému zařazeno, aby mohlo čerpat peníze ze státního rozpočtu. V oblasti represe je to samozřejmě posilování stávající národní protidrogové centrály, kterou já osobně považuji za velmi úspěšnou v poslední době a samozřejmě bych rád, aby svoji činnost mohla i nadále rozvíjet.

Takže toto jsou čtyři hlavní oblasti. Z těch vedlejších pak samozřejmě toto financování, o kterém jsem hovořil, tam samozřejmě nadále narážíme na jeden problém, že peníze na protidrogovou politiku jsou vždy schvalovány rok od roku, tak jako je to se všemi položkami. A my bychom rádi do budoucna se zamýšleli, sice to v té strategie přesně vyjádřeno není, ale rádi bychom se zamýšleli, jak zajistit nějakou stabilitu v tom financování, leč bohužel při současném systému je to velmi těžké. Žádný další fond vytvářet nechceme, takže budu spoléhat při projednávání státního rozpočtu, že prostředky nebudou kráceny, tak jak se to například stalo v minulém roce.

Takže protidrogová politika je navýsost politikou, která vyžaduje velkou koordinaci a protidrogová komise vlastně vytváří tuto možnost koordinace, ale hlavní úkoly potom musí plnit jednotlivé resorty. My v nejbližší chvíli zveřejníme tuto strategii na webovských stránkách, kde si přečtete těch 82 úkolů pro jednotlivé resorty, které tam jsou definovány.

Ještě se vrátím k té analýze. My bychom rádi trošku s větším odstupem, protože se stále o té problematice hovoří, udělali rychle analýzu, rychle závěr. Já si myslím, že je potřeba vyčkat, jak se stávající legislativa zavede a termín té poloviny roku 2002 je asi tak akorát pro to, aby se vytvořila určitá analýza. To je samozřejmě záležitostí zákona. To znamená, že na to se bude získávat nějaký konsensuální postoj v rámci politického spektra.

Znovu bych zopakoval, že obsahem národní strategie v žádném případě není legalizace drog, protože i tyto hlasy jsem slyšel. Není to pravda.

Pavel Dumbrovský, televize Nova: Já bych chtěl poprosit pana Fišera, jak ten nový zákon proti kouření nebo ochraně kouření rozšiřuje ten současný stav, který už v současné době platí. A zda jste ten věcný záměr neschválili jenom díky tomu, že tu dneska nebyl silný kuřák pan Zeman.

Bohumil Fišer, ministr zdravotnictví: Hlavní důvod toho, proč tento zákon nebyl schválen asi před měsícem, když byl na zasedání vlády, byl v tom, že tehdy jsme předpokládali, že se vytvoří fond, do kterého přijde 1 % ze spotřební daně. To bylo mylně interpretováno tak, že ministerstvo zdravotnictví nebo já osobně chce zvýšit ceny cigaret nebo alkoholických výrobků. To prostě není pravda, to nikdy nepřicházelo v úvahu. My jsme jenom z té spotřební daně 1 % chtěli vložit do fondu, který by pak měl svoji nezávislou existenci a z toho by se financovaly programy, které by omezovaly nebo potlačovaly konzumaci cigaret, konzumaci alkoholu, konzumaci drog.

Na minulé vládě jsme se všichni dohodli na tom, že takovéto fondy nebudeme zřizovat, protože to trošičku odporuje našim legislativním záměrům jako celku. To znamená, že zůstanou vlastně dva základní fondy - a to je fond dopravy a fond bydlení. Zatímco ta částka, která v podstatě přicházela z toho fondu v úvahu, tak tu dostaneme v rámci státního rozpočtu, a také ji v návrhu státního rozpočtu máme - asi v té hodnotě, která odpovídá tomu 1 %: jenom tady nezřizujeme fond jako instituci, ale ministerstvo zdravotnictví bude část těchto prostředků, které jsou právě určeny na protidrogovou problematiku, vynakládat v souladu s našimi dosavadními programy. Například uvedu financování metadonového programu, který tu byl už na tiskové konferenci zmíněn. Takže to byl ten hlavní důvod, proč to vláda odložila. Pak se tam ukázaly ještě některé nesrovnalosti s ostatními ministerstvy, hlavně s ministerstvem průmyslu a obchodu a s ministerstvem financí, provázanost s určitými zákony. To se nám potom v poměrně dlouhém připomínkovém řízení podařilo odstranit, takže ve své podstatě tento věcný záměr byl schválen s několika připomínkami, které já všechny akceptuji. Ale to neznamená, že ten věcný záměr už je nějakou uzavřenou kapitolou. Diskuse nad paragrafovaným zněním bude samozřejmě ještě velmi intenzivně probíhat.

Pavel Dumbrovský, televize Nova: Schválili byste ho, kdyby tu dnes byl premiér Zeman?

Bohumil Fišer, ministr zdravotnictví: Určitě.

Jindřich Marek, tiskové oddělení: Já bych k tomu dodal, že právě dneska všichni přítomní členové vlády hlasovali pro věcný záměr zákona, takže věřím, že i kdyby pan premiér o tom přesvědčil zbytek nepřítomných členů kabinetu, tak by byl přehlasován.

Bohumil Fišer, ministr zdravotnictví: Já k tomu řeknu, že premiér souhlasil s tímto věcným záměrem už při tom prvním projednávání.

Jan Němec, Česká televize: Dobrý den. Já bych ještě navázal na ochranu nekuřáků. Chtěl jsem se zeptat, jakým způsobem by se ta ochrana nekuřáků měla rozšiřovat, to je první otázka. A druhá otázka, zajímal by mě ten zákon o soudech a soudcích, zda je součástí reformy soudnictví, a zda se nějak liší od návrhů exministra Motejla. Děkuji.

Bohumil Fišer, ministr zdravotnictví: Statistická data ukazují, že i nekuřáci, kteří jsou v prostředí, kde se kouří, to znamená, jsou podrobeni pasivnímu kouření, mají větší riziko kardiovaskulárních chorob čili chorob srdce a krevního oběhu než kuřáci, a to o 20 %. Byla řada velmi podrobných a řada méně podrobných studií ze světa a prakticky jejich metaanalýza, to znamená jejich rozbor na vědeckém základě ukázal, že je to těch 20 % a jestliže si uvědomíme, že u nás choroby kardiovaskulární odpovídají za 33 tisíc úmrtí za rok, a z toho v důsledku kouření je 26 %, to znamená 8 600, tak těch 20 % pro ty pasivní konzumátory kouře, když pracují v tomto prostředí, tak je to vážné ohrožení jejich zdraví, ve statistickém měřítku samozřejmě. A z toho důvodu se v tom našem věcném návrhu dále rozšiřují zákazy pro kouření ve veřejných prostranstvích.

Velmi diskutovaná je například otázka kouření na zastávkách. My jsme pro zákaz kouření na zastávkách tramvaje nebo autobusu, pokud se jedná o uzavřený prostor. Netýká se to otevřených prostranství. Na otevřeném prostranství navrhujeme zákaz pouze ve školách. To znamená, že na školním dvoře nebo školním hřišti se nebude smět kouřit. Dále v restauracích v době podávání jídel, to znamená obědů a večeří, tak tam bude v tuto dobu zákaz kouření. Je tam jeden problém, o kterém bude ještě muset být diskuse, že v každém zařízení, kde se podává jídlo, to znamená včetně barů, vináren, má být 40 % sedadel vyhrazeno pro nekuřáky a v tom prostoru má být větrání atd. Je otázka, zda tuto věc budeme moci zařadit do toho paragrafovaného znění už dnes. O tom budeme ještě diskutovat s ministerstvem pro místní rozvoj, protože zase na druhé straně nechceme tady zavést policejní stát. A ty zvyky, které u nás existují a které jsou určitě škodlivé, to znamená tolerování kouření, tak chceme spíše potlačovat přesvědčováním než represivními opatřeními. Nicméně, některé země EU to takhle mají, a proto budeme také o té věci uvažovat.

Jindřich Marek, tiskové oddělení: K vašemu druhému dotazu, zda se liší nebo neliší. Jedná se o předlohy, na kterých ještě pracoval pan ministr Motejl, takže je to ještě materiál, který vyšel z jeho kanceláře.

Aleš Heřmánek, Český rozhlas: Pan ministr v podstatě odpověděl na moji otázku, já ji ještě rozšířím. Počítáte s nějakým větším omezením v dostupnosti pro mládež alkoholu, drog a cigaret? Nechcete zvyšovat například věkovou hranici pro nákup nebo nějaké pokuty za prodej mladistvým atd.?

Bohumil Fišer, ministr zdravotnictví: Pokud chceme zvyšovat v určitém rozsahu, tak je to hranice 18 let - to je jeden faktor. A ještě jsou tam takové drobné změny, kdy prostě bude muset být všude umístěn, kde se prodávají alkoholické nápoje a cigarety, nápis, že je prodej zakázán podle zákona. A zvyšujeme odpovědnost těch lidí, kteří cigarety nebo alkoholické nápoje prodávají, to je jedna věc. U těchto věcí velmi mnoho záleží na detailech, a to ten věcný záměr ještě neřeší, to bude řešit paragrafované znění, až to budeme diskutovat s ostatními ministerstvy, která se touto otázkou zabývají. To znamená hlavně ministerstvo vnitra, ale také ministerstvo pro místní rozvoj.

Ale ještě jednu věc chceme zavést, a to, že chceme zakázat cukrářské výrobky, které připomínají kouření. Je to v řadě evropských zemích, a ten důvod je takový, aby si děti nekupovaly čokoládové cigarety a prostě nehrály si na dospělé tak, že budou prostě kouřit čokoládové cigarety nebo žvýkačky. My chceme u dětí odstranit pocit, že být dospělý, to znamená kouřit, že tím se dítě liší od dospělého člověka. Čili budeme vyvíjet aktivitu tady v tomto směru, ale samozřejmě, že to bude chtít určité přechodové období, a to my s tím také počítáme, protože musíme pro tento zákon získat hlavně podporu veřejnosti. Protože když nebudeme mít podporu veřejnosti, tak to bude takový zákon, jako je na dálnicích, že se nesmí překročit rychlost 130 km/hod.

Radek Narovec, Reuters: Mě by zajímalo, jestli se dneska jednalo o volbě komisařky do Komise pro cenné papíry a jestli náhodou nepřišla na přetřes také problematika licencí UMTS.

Jindřich Marek, tiskové oddělení: K té první otázce - to je právě jeden z těch pěti bodů, který byl přerušen a bude projednáván na některé z příštích schůzí. A k té druhé otázce - problematika licencí - ta projednávána nebyla.

Kamil Houska, Deník Právo: V souvislosti s tím materiálem o organizovaném zločinu, měla vláda k dispozici nebo má vláda k dispozici nějaké poznatky o prorůstání organizovaného zločinu a politických špiček v zemi?

Jindřich Marek, tiskové oddělení: Dnes tu není pan ministr Gross z prostého důvodu, protože na Bezpečnostní radě státu nedávno v podstatě tuto koncepci předkládal a na briefingu po Bezpečnostní radě státu dost podrobně na tuto problematiku odpovídal. Ten materiál je velice obsáhlý a pan ministr Gross se domníval, že na všechny zásadní otázky na tom briefingu odpověděl. Takže to je důvod, proč zde dneska nemáme předkladatele.

Králová, Lidové noviny: Mě by zajímalo, jak to bude s licencemi na prodej tabákového zboží.

Bohumil Fišer, ministr zdravotnictví: Ve své podstatě tabákové zboží budou moci prodávat - a teď budu citovat z předkládaného věcného záměru: Tabákové výrobky a tabákové potřeby lze prodávat pouze v tabákových provozovnách, nepojízdných stáncích s prodejem tisku, v prodejnách potravin, též prodejny se smíšeným zbožím, pokud jsou prodávány potraviny, a to na vyčleněném místě bez možnosti samoobsluhy, například u pokladen ve speciálních odděleních obchodních středisek pro prodej tabákových výrobků a tabákových potřeb, u čerpacích stanic pohonných hmot, v zařízeních společného stravování otevřeného typu, v ubytovacích zařízeních. Na jiných místech než výše uvedených bude prodej tabákových výrobků a tabákových potřeb zakázán.

Josef Kopecký, Zemské noviny: Já bych se zeptal pana ministra zdravotnictví, jaká hrozí pokuta tomu, pokud bude tento zákon schválen, až bude přistižen na takovém místě, kde se nebude moci kouřit. A druhá věc, předpokládám, že to budou kontrolovat policisté, jestli tím nebudete policisty odvádět od nějaké užitečnější práce, A třetí věc, ohledně těch restaurací - 60 % míst proti 40 % pro nekuřáky, podotýkám, že sám jsem nekuřák, ale nedovedu si přestavit, že když bude nějaká restaurace, která bude velice dobře prosperovat a ten majitel obsadí 60 % míst, kde budou sedět kuřáci a on těch dalších 40 % míst nebude moci obsadit a bude muset čekat, jestli přijdou nekuřáci nebo jak to bude.

Bohumil Fišer, ministr zdravotnictví: Já jsem již o tom hovořil, je to otázka, o které budeme ještě diskutovat. Protože pro mě samotného to není zcela jasné. Pro mě není zcela jasné, jak to udělat třeba v barech nebo vinárnách, které mají jednu místnost. Čili budeme se dívat, jak se to děje v jiných zemích EU. To je otázka, kterou budeme ještě diskutovat, a já jsem to takto v té odpovědi řekl. Co se týče sankcí, počítáme s pokutou do výše Kč 500,- za kouření na místech, na kterých to zákon zakazuje.

Jindřich Marek, tiskové oddělení: Pane redaktore, jedná se o věcný záměr zákona, je to první kolo a tvorba paragrafovaného znění bude vlastně druhým kolem. Takže, jak pan ministr říkal, bude to ještě věcí diskuse.

Bohumil Fišer, ministr zdravotnictví: Ještě snad jednu věc, vy jste říkal tak trošku, jestli policisté nebudou odváděni na něco důležitějšího. Víte, celkový počet úmrtí v naší republice je asi 66 tisíc, z toho v důsledku kouření je 20 tisíc, to znamená 30 %. Každý třetí člověk umírá v důsledku kouření cigaret, to není zanedbatelná otázka. A jestliže se nám podaří prostě dosáhnout toho, že lidé se budou na kouření dívat negativně, to je pro nás velmi důležité. Když toho dosáhneme, tak je to velmi důležitá věc a v Americe šli tady touto cestou a podařilo se jim snížit v průběhu posledních let konzumaci cigaret. A okamžitě to má dopad na snižování úmrtnosti na určité choroby. My trošičku v tomto směru chceme kopírovat cestu USA. Jestli jste byli v USA, tak vidíte ty postávající kuřáky před domy, protože vevnitř v těch veřejných budovách kouřit nemohou, tak ti si jdou zakouřit prostě ven na volné prostranství, protože uvnitř je to zakázáno.

Blanka Růžičková, Euro: Já bych se chtěla zeptat k tomu Železnobrodskému sklu. Vy jste říkal, že tam je ještě nutné objasnit zamítavé stanovisko Úřadu pro hospodářskou soutěž. Jak se vláda staví k tomu, že ta vybraná firma nebo respektive její vlastník, kterému má teď Fond národního majetku prodat skoro 90 % akcií, je jedním z jeho největších dlužníků?

Jindřich Marek, tiskové oddělení: To je právě jedna z částí toho problému, a proto také to dneska nebylo definitivně dořešeno. Členové vlády jsou si toho problému velice jasně vědomi. Poslední slovo bych dal ještě panu ministru Březinovi.

Karel Březina, ministr a vedoucí Úřadu vlády: Já budu velmi stručný. Chtěl bych vás pozvat na Den otevřených dveří Úřadu vlády ČR, který se bude konat 28. října mezi 10. a 16. hodinou a budete mít možnost si prohlédnout kancelář předsedy vlády, zasedací místnost vlády a další prostory. Takže vás zvu a zároveň vás poprosím, abyste také svými prostředky to sdělili občanům této země.

Jindřich Marek, tiskové oddělení: Děkuji. A já vás zvu na příští středu na tiskovou konferenci, protože vláda bude zasedat tentokrát ve středu. Přeji hezký zbytek dne a nashledanou.