Historie minulých vlád

Záznam z tiskové konference po schůzi vlády ČR ve středu 6. října 1999

Libor Rouček, mluvčí vlády: Dámy a pánové, přeji vám hezké odpoledne. Vítejte na další tiskové konferenci při příležitosti další schůze vlády. Vláda má dnes na programu celkem 32 bodů. Doposud jsme se dostali k bodu 24. Jako vždy, když je tu premiér, dám nejdříve slovo jemu a potom ostatním ministrům. Děkuji.

Miloš Zeman, předseda vlády: Dámy a pánové, jak víte, na těchto tiskových konferencích, kdykoli je schválen vládní návrh zákona, dávám přednost těm, kdo tento návrh zákona předkládají, aby vystoupil na tiskové konferenci, nicméně, jak jste si možná všimli, na programu nejbližší schůze poslanecké sněmovny je přibližně 200 bodů, což je historický rekord a dvojnásobek obvyklého počtu, takže legislativní smršť vlády, která byla mnohdy popírána, nejenže pokračuje, ale dokonce sílí. A snad i z tohoto důvodu se na svém dnešním zasedání vláda zabývala, jak vás za chvíli bude informovat její mluvčí, spíše záměry zákonů, takzvanými věcnými záměry a několika dalšími body, o nichž bych vás chtěl informovat. Dovolte mi, abych vás seznámil s prohlášením vlády, které se týká zdi v Matiční ulici ? náš evergreen. Takže za prvé vláda vyslovuje znepokojení nad zahájením stavby plotu v Matiční ulici, přes opatření přednosty Okresního úřadu v Ústí nad Labem a za druhé vláda vyslovuje plnou podporu opatřením přednosty Okresního úřadu v Ústí nad Labem. Tolik před chvílí přijaté usnesení vlády. Dovolte mi jen velmi stručný komentář. Zeď v Matiční ulici se začíná stávat zdí mezi námi a Evropou, respektive zdí mezi námi a Evropskou unií a ti, kdo si to neuvědomují, prokazují velmi špatnou službu České republice. Dovolte mi, abych dále vyjádřil svoje stanovisko, jednak k dnes proběhnuvší demonstraci Lékařského odborového klubu a jednak k materiálu, který předložila Unie svobody velvyslancům zemí Evropské unie, respektive zástupcům Evropské komise. Takže, pokud jde o ten materiál, který se týká Unie svobody, zde bych chtěl jednoznačně konstatovat, že vstup do EU by měl být společnou záležitostí všech skutečně proevropských stran a právě v postupu Unie svobody spatřuji naprosto jednoznačné partajničení a nadřazování významu své politické strany nad zájmy ČR. Ať už si to uvědomuje nebo neuvědomuje, před tím, než bude přijata a publikována hodnotící zpráva Evropské komise, Unie svobody prokazuje tímto postupem naprosto amatérský diletantismus, prokazuje, že nepatří na vážnou politickou scénu. Pokud se týče dnešní demonstrace zdravotníků, mám tady jejich     Autom. řádkování  Obrázek   prohlášení, které je dokonce anonymní, protože je podepsáno ?nespokojení Alt. obrázek zdravotníci?. Neměli zřejmě ani odvahu podepsat tam LOK, i když je naprosto zřejmé, že právě on organizoval tuto akci. Zdravotníci říkají ve svém prohlášení, že se nenechají vydírat. Chtěl bych jim odpovědět, že ani vláda se nenechá vydírat. Oceňujeme seriozní přístup Odborového svazu pracovníků ve zdravotnictví vedeného panem Šlangrem a s tímto odborovým svazem, právě proto, že se nedal strhnout do stávkových akcí poškozující pacienty, je vláda ochotna kdykoli jednat. Nebudeme jednat s LOK právě proto, že se snaží vládu vydírat, a právě proto, že poškozuje pacienty. Zcela subjektivně, a to není stanovisko vlády, protože ta o tom vůbec nejednala, je to pouze stanovisko jejího premiéra, mi závěrem dovolte vyjádřit se ještě k záležitosti, která je pro některé z vás okrajová, pro mě ne. Domnívám se, že stržení pomníku člověka, který zahynul v boji proti fašismu, je projevem politické patologie bez ohledu na to, že tento člověk byl komunista. A abych skončil něčím pozitivním, rád bych konstatoval, že vláda dnes s uspokojením přijala opatření ČNB týkající se intervenčních nákupů a snížení reposazby o 0,25 % a blahopřála guvernéru Tošovskému k tomuto kroku. Děkuji vám za pozornost.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Děkuji. A touto ekonomickou zprávou přejdeme i na ekonomická témata. Pavel Mertlík vám bude referovat o čtyřech bodech, které dnes vláda projednávala. Je to za prvé zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za I. pololetí, roční uzávěrka a výroční zpráva FNM a též o dvou pozičních dokumentech  Poznámk ČR. Je to kapitola 28 ? finanční kontrola a kapitola 29 ? finanční a rozpočtová ustanovení.

Pavel Mertlík, ministr financí: Dámy a pánové, zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za I. pololetí roku 1999 konstatuje, že hospodaření státu za toto období, tj. ke konci června, skončilo schodkem ve výši 6 miliard korun, přičemž příjmy státního rozpočtu byly 273,9 miliardy korun. Proti stejnému období v loňském roce vzrostly o 5,9 %, výdaje pak dosáhly výše 279,9 miliardy korun a meziročně tak vzrostly o 0,9 %. Toto rozpočtové hospodaření je v zásadě uspokojivé v tom smyslu, že vládě se podařilo rozumným čerpáním rozpočtových prostředků v rámci celoroční kvóty, kdy toto čerpání bylo na úrovni 45,9 %, zatímco inkaso příjmů bylo 47,3 %, dosáhnout toho, že tyto toky za období, které bylo z hlediska zvládání recese v naší ekonomice nejobtížnější, skončilo poměrně příznivě a vytvořilo tak dobré předpoklady pro hospodaření po zbytek roku. V druhé polovině roku očekává ministerstvo financí, že výdaje dále významně stoupnou v souladu s tím, co bylo rozpočtováno, a také v souladu s opatřeními, které přijala vláda v průběhu roku. Zde je nejvýznamnější vázání výdajů v rozsahu zhruba 2,5 miliardy korun, ke kterému došlo před několika týdny. Výsledné saldo rozpočtu, které vláda v této chvíli očekává je ve výši 40,6 miliardy korun. Chtěl bych říci, že hospodaření státu, hospodaření státního rozpočtu v I. pololetí a odhad hospodaření v II. pololetí dávají dobré výchozí podmínky pro to, aby návrh rozpočtu tak, jak byl vládou schválen před asi 14 dny a zaslán poslanecké sněmovně, byl na své příjmové stránce naplněn a ukazuje se tedy, že naše odhady, které jsme v té době měli a nyní je máme do jisté míry zpřesněné, protože zase uplynul příslušný čas, nám umožňují o to silněji se postavit za to, co jsme schválili při návrhu státního rozpočtu. Chtěl bych ještě obecněji v této souvislosti říci to, že dnes můžeme konstatovat fakt, že fáze oživení, na jejímž počátku se česká ekonomika nalézá a která vystřídala předcházející fázi cyklické recese, bude ve svém dalším vývoji velmi citlivá na to, jakým způsobem bude utvářena hospodářská politika, ale také na to, jak se bude vyvíjet politická situace v naší zemi. Pokud bude dále docházet k tomu, že při dobré kooperaci mezi vládou a ČNB se podaří zamezit některým negativním tlakům na naši ekonomiku, jako je například tlak na apreciaci koruny, a pokud se také podaří prosadit návrh rozpočtu v prvním čtení tak, aby se posílila politická stabilita této země, což je nesmírně důležité především z hlediska přílivu přímých zahraničních investic a jejich vlivu na export, práci české ekonomiky, kde se vytvoří skutečně dobré předpoklady pro postupné přerůstání tohoto oživení v hospodářský růst, což očekáváme někdy v průběhu závěru příštího roku. Naopak, pokud by vinou politické opozice došlo k neschválení rozpočtu, jehož realističnost dnes schválený materiál potvrzuje, mohlo by to znamenat komplikaci tohoto pozitivního obratu v hospodářském vývoji. Dále bych se chtěl zmínit o dalším významném materiálu podobného charakteru, který dnes vláda schválila, a tím je roční účetní uzávěrka a výroční zpráva FNM ČR za rok 1998. Hospodaření FNM v roce 1998, které skončilo určitým přebytkem, je charakteristické zejména tím, že rok 1998 byl rok, kdy, řekl bych, aktivní rozměr činnosti FNM ve smyslu prováděné privatizace byl poměrně málo rozsáhlý a bude se tak významně lišit od hospodaření v roce letošním a také v následujících dvou letech. Tak, jak je materiál předkládán Poslanecké sněmovně, byl předtím schválen prezidiem FNM, tak ukazuje, že FNM má vytvořeny dobré předpoklady pro to, aby mohl dostát svým závazkům, pokud bude efektivně a poměrně rychle privatizovat, což také vláda pro příští období předpokládá. Konečně bych se krátce zmínil o dvou kapitolách, respektive o dvou pozičních dokumentech ke dvěma kapitolám, které jsou v gesci ministerstva financí. Prvním z nich je poziční dokument ke kapitole finanční kontrola, druhým z nich potom poziční dokument ke kapitole finanční a rozpočtová ustanovení, čímž se myslí to, čemu u nás zpravidla říkáme rozpočtová pravidla vlády a celkový způsob rozpočtového hospodaření. Oba tyto dokumenty jsou velmi stručné, bezrozporné a nepředpokládáme v těchto oblastech žádné problémy ve vztahu k Evropské unii a k procesu vyjednávání, protože se domníváme, že jak v oblasti finanční kontroly, tak v oblasti finančních a rozpočtových ustanovení ČR se svými způsoby hospodaření a provádění kontroly tohoto hospodaření nijak podstatně neliší od členských zemí EU. Čili jsou to, řekněme, jednoduché kapitoly v porovnání s některými jinými. Obdobně jednoduše vypadalo i projednávání ve vládě právě z tohoto důvodu.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Děkuji. Vláda se dnes též zabývala konkrétní pomocí zemědělcům, a to hlavně v mimoprodučních funkcích zemědělství a o tom ministr zemědělství pan Fencl.

Jan Fencl, ministr zemědělství: Dámy a pánové, návrh nařízení vlády, který dnes vláda přijala, vychází ze zemědělského zákona, podle kterého stát podporuje podpůrnými programy i mimoprodukční funkce zemědělství, spočívající v ochraně životního prostředí, to je půdy, vody, ovzduší a dále aktivity podílející se na udržování krajiny. Dále stát vytváří podmínky k podpoře méně příznivých oblastí a k tomu přijímá také programy pomoci. Ten princip je založen ve společné zemědělské politice EU a je o tom, že stát platí za vytváření veřejných statků. To jsou ty činnosti, které jsem jmenoval a které mají též svoji cenu a bez úhrady nemohou být zemědělci realizovány. Principy jsou stejné jako byly v uplynulém období, to znamená, podpory jsou vztaženy k seriózním zemědělcům, a sice k hektarům jimi obdělávané půdy. Jejich cena je rozhodující pro poskytování výše podpory. Ty podpory směřují k zemědělcům za předpokladu dodržení stanovených podmínek, podmínek obecných a podmínek specifických. Podmínek obecných v tom smyslu, že se musí jednat o subjekty, které řádně platí státu, které v podnikatelské sféře nezpůsobují problémy, a specifické v tom, že tyto podpory cíleně směřují k určitým řešením. To znamená, že například vrácení chovu skotu, či chovu přežvýkavců do marginálních podmínek, podmínek podhor jako základní podmínky návratu života do těchto regionů. Dovolte mi, abych vás informoval o tom, že v souhrnu lze nařízení vlády považovat za jakési revitalizační přechodné řešení, které v sobě obsahuje všechny prvky pro budoucí přechod na systém plně kompatibilní se společnou zemědělskou politikou EU, zejména tento systém obsahuje rozvíjející se složku agroenviromentálních opatření v souladu s nejnovějšími nařízeními EU, i když v současné revitalizační etapě převažují stabilizační opatření, která jsou do značné míry jakýmsi spravedlivým odškodněním zemědělců za skutečně relativní či absolutní pokles jejich příjmů. Systém dostatečně stimuluje zemědělce na žádoucí restrukturalizaci zemědělské výroby, včetně alespoň částečné eliminace enviromentálních dluhů z minulosti. Toto vše je zcela v pořádku a směřuje ke společné zemědělské politice. Jediný problém, který provází toto rozhodnutí vlády, jsou disponibilní zdroje. Pro vaši informaci zdroje, které jsou takovýmto způsobem do českého zemědělství alokovány, jsou významně nižší, než je tomu obvyklé v EU. Uvedu tři čísla, abych zdokladoval své tvrzení. Celkové podpory v zemědělství na jednoho obyvatele v ČR jsou 4,7 krát nižší než v EU. V absolutních číslech je to 381 $ v EU a 81 $ v ČR. Podpory směřující na jednoho pracovníka v zemědělství jsou 4,8 krát nižší a podpory, které směřují na jeden hektar obdělávané půdy, jsou 5,2 krát nižší. Přesto je potřeba cíleně postupovat v souladu s přijatým agrárním programem tak, abychom vyrovnali podmínky pro české zemědělce a vytvořili dobré podmínky pro jejich vstup v okamžiku našeho přiřazení k EU.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Děkuji a já vás na závěr seznámím ještě s jedním bodem, který předkládal ministr Bašta, a to byl návrh řešení problematiky krácení nepřímých daní z vybraných výrobků. Těmi vybranými výrobky se rozumí vývozy a dovozy ropných výrobků a lihu. Tento materiál bych předložen na základě doporučení Výboru pro ochranu ekonomických zájmů a jeho cílem je docílit vyjasnění příčin daňových úniků, vzniklých zejména v období mezi lety 1992 ? 1996 a samozřejmě též i přispět k potrestání viníků. Ten materiál a  Publika vychází ze zjištění, že v letech 1992 ? 1994 došlo k úniku na spotřební dani nejméně v rozsahu 20 miliard korun u ropných výrobků s následným ce Tiskove_informaceCinnost_vlady krácením i DPH a pro období 1992 ? 1996 je celkový daňový únik odhadnut na 60 miliard korun. Vláda v této věci uložila příslušným ministrům, to znamená hlavně ministru financí, spravedlnosti a vnitra, aby přijali příslušná systémová a organizační opatření k řešení problematiky krácení nepřímých daní u těchto výrobků. Jinými slovy, aby pod dohledem ministra financí bylo prověřeno jednání konkrétních pracovníků Ministerstva financí ČR, o němž skutečnosti nasvědčují, že umožňovalo daňové úniky a ze zjištěné odpovědnosti byly vyvozeny důsledky. A ministrům průmyslu a obchodu a ministru zemědělství, též řediteli BIS vláda uložila, aby zajistili příslušnou součinnost při řešení této problematiky. Jinými slovy, vláda má jasný zájem, aby se případy těchto vybraných výrobků dotáhly do konce a příslušní lidé byli pohnáni i k příslušné odpovědnosti. Děkuji. Nyní je již řada na vás. Dáme slovo televizi Nova a to je pan Dvořák.

Vít Dvořák, televize Nova: Já bych se zeptal na jednu věc, kterou teprve budete projednávat, totiž udělení vyznamenání pro čínského velvyslance. Jednak otázka na pana místopředsedu Mertlíka, vaši podřízení nám dnes řekli, že jste ten návrh odsouhlasil. Jestli tedy můžete říct proč. A na pana premiéra, jak se vy k tomu postavíte.

Miloš Zeman, předseda vlády: Když dovolíte, odpovím ještě před panem místopředsedou Mertlíkem. Návrh na udělení státního vyznamenání čínskému velvyslanci, který skončí svoji diplomatickou misi v České republice, předložil na vládu pan ministr Grégr. Podle posledních informací byl tento návrh z dnešního projednávání vlády stažen právě proto, že k němu neproběhlo řádné připomínkové řízení. To znamená, nemohla se vyjádřit všechna ministerstva.

Pavel Mertlík, ministr financí: Já bych snad jenom doplnil, že ta informace, která, a já pochybuji, že vám byla pane redaktore podána takto, zcela určitě nebyla přesná. Já jsem odsouhlasil to, že jsem umožnil jakožto místopředseda vlády pro hospodářskou politiku panu ministru Grégrovi předložit tento materiál bez řádného připomínkové řízení, protože mě přesvědčily argumenty, které pan ministr Grégr předložil pro to, aby tento mimořádný postup byl zvolen. Čili já jsem nerozhodoval o obsahu toho materiálu, ale o tom, zda povolit upuštění od připomínkového řízení, nebo nikoli. A rozhodl jsem ve smyslu, že jsem mu to povolil.

Jaroslav Lenert, Hospodářské noviny: Já bych měl dotaz na pana vicepremiéra Mertlíka, jestli by nám mohl nějak přiblížit ty dva stručné poziční dokumenty zvláště, co se týká finanční kontroly. A k čemu se zavazuje Česká republika při sestavování veřejných rozpočtů. Děkuji.

Pavel Mertlík, ministr financí: Tak co se týče pozičního dokumentu ke kapitole číslo 28 finanční kontrola, ten poziční dokument upravuje čtyři oblasti. První z nich je systém finanční kontroly v České republice, kde je gestorem ministerstvo financí. Zde je popsán systém finanční kontroly tak, jak v současné době vypadá, a je jaksi považován za odpovídající s tím, že jsou popisovány kroky, které hodláme učinit v souvislosti s postupným zlepšování této kontroly, například v souvislosti s nabytím nového zákona o státní kontrole, s nabytím účinnosti tohoto nového zákona, tento zákon se dnes připravuje na našem ministerstvu a také nového zákona o pravidlech hospodaření s rozpočtovými a jinými peněžními prostředky státu. Čili jsou tam velmi stručně popsány věcné záměry těchto dvou zákonů. Gestorem tady je samozřejmě ministerstvo financí. Druhou oblastí je oblast kontroly vlastních zdrojů Evropského společenství. Zde je odpovědnou institucí rovněž ministerstvo financí. Jde o to, že Evropské společenství poskytuje přímou firmou určitou finanční pomoc České republice a tuto pomoc rovněž monitoruje kontrolní odbor ministerstva financí, tedy způsob, jakým se s ním u nás nakládá. Třetí oblastí je kontrola prostředků předstrukturálních a strukturálních fondů. Zde zodpovědnou institucí pro předběžnou a průběžnou kontrolu je ministerstvo pro místní rozvoj. Pro následnou kontrolu potom je to opět ministerstvo financí. Tento bod souvisí s nařízením komise číslo 2064/97, které upravuje postupy zacházení s těmito fondy Evropské unie. V souladu s tímto nařízením byly u nás vytvořeny takové instituce jako platební agentura a podobně. Celý soubor těchto dokumentů toto potvrzující byl podepsán tuším v červenci tohoto roku zástupci ministerstva financí a dalšími zástupci ministerstev s orgány Evropské unie. Čili tady je popsán tento stav, který již byl dosažen. Konečně poslední oblastí je oblast ochrany finančních zájmů Evropského společenství, což je oblast právní ochrany, a zde z tohoto důvodu gesční odpovědnou institucí je ministerstvo spravedlnosti. V zásadě bych ale chtěl říci, že na rozdíl od některých jiných dokumentů Česká republika se zde zavazuje k velmi malému počtu nových kroků, protože to prostě není potřeba. Jinou věcí je, jak je naše vnitřní kontrola efektivní, ale obecně ta naše vnitřní kontrola a její pravidla odpovídají zhruba tomu, co je potřebné a běžné v Evropské unii a co odpovídá příslušným tamním normám. Navíc je to oblast, která není tak jednotně upravena jako řada jiných oblastí. Čili to je ten důvod, proč jsem říkal, že ta kapitola je jednoduchá. V podstatě shodná situace v tomto smyslu je také u toho pozičního dokumentu, který se týká finačních a rozpočtových ustanovení. Zde rovněž vlastně jde o dvě odlišné věci. První z nich je využití principu rozpočtu Evropské unie v národním systému rozpočtování. Tyto principy se budou uplatňovat především na základě zákona o rozpočtových pravidlech, který je nově připravován a bude schválen, jak předpokládáme, v parlamentě v příštím roce. A vedle té oblasti našeho vnitřního rozpočtu je tady krátká pasáž, která se rovněž týká využívání rozpočtových prostředků Evropské unie u nás. Celý ten poziční dokument pro zajímavost má jeden a půl stránky, čili je to skutečně jednoduchá věc. Asi bude nejjednodušší přečíst si ho na Internetu.

Aleš Heřmánek, Český rozhlas: Já bych měl dva dotazy. První se týká ještě toho čínského velvyslance, otázka na pana premiéra. Pane premiére, jak dlouho trvá takové připomínkové řízení? A znamená to tedy, že vlastně už ta záležitost bude pasé, protože pokud vím, tak velvyslanec opouští Českou republiku někdy kolem 15. října, jestli se nemýlím. Druhá otázka se týká volebního zákona. Proč vláda navrhuje jeden den voleb, a to, jak jsem se doslechl, tak nejlépe v neděli. Zdá se mi, že patrně tímto se odradí voliči, jestli máte tentýž názor, nebo jiný. Děkuji.

Miloš Zeman, předseda vlády: Pokud jde o čínského velvyslance, tak bych chtěl konstatovat, že připomínkové řízení trvá mezi týdnem až čtrnácti dny. Státní vyznamenání samozřejmě uděluje prezident republiky, to neuděluje vláda. Takže tam máte další časový posun, který nemá nic společného s ukončením mise čínského velvyslance v České republice. Ten časový posun by vzhledem k uvedenému udělování těchto vyznamenání prezidentem nastal tak jako tak. Pokud jde o novelu volebního zákona, což je opravdu drobná novela, tak jejím jediným smyslem je dosáhnout toho, aby do Senátu, obecních voleb a krajských zastupitelstev se volilo v jeden a tentýž den, čili nic nového pod sluncem. Pokud jde o onu diskusi, zda volit dva dny nebo jeden den, já sám jsem sice patřil k zastáncům názoru, že je lépe, když se volí dva dny, ale některé analýzy, které mě přesvědčily, ukazují, že bohužel dvoudenní interval voleb nemá tak velký vliv na zvýšení volební účasti, jak jsem se sám domníval a jak bych si sám upřímně přál. Takže se s pokorou skláním před těmito fakty. A ta neděle je dána velmi pragmatickou kalkulací pane redaktore. Uvažovalo se o tom, že volební účast, která by byla v sobotu, by byla ještě nižší než v neděli, protože v sobotu lidé na chaty odjíždějí, pokud ne už v pátek, a v neděli se naopak vracejí, takže je větší šance, že se budou účastnit voleb.

Pavel Ginter, Právo: Mě by zajímalo, jestli vláda se dnes zabývala materiálem ministra školství kontrolní závěry týkající se peněz v tomto resortu a s jakým výsledkem. Zda například pro soukromé školy bude povinnost předkládat audity, zda budou výměny na školských úřadech atd.

Miloš Zeman, předseda vlády: Myslím si, že na to může odpovědět pan tiskový mluvčí, nicméně chtěl bych konstatovat, že vláda se dnes za přítomnosti prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu zabývala asi šesti nebo sedmi kontrolními závěry, přičemž některé z nich budou možná znamenat i vyvození trestní odpovědnosti.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Pokud jde o ty problémy, tak tam NKÚ zjistilo, že je pět základních nedostatků, a to, že ministerstvo nezajistilo, aby zřizovací listiny jeho příspěvkových organizací obsahovaly všechny zákonem předepsané náležitosti. Rovněž tak ministerstvo v některých případech nehospodárně naložilo s prostředky státního rozpočtu tím, že uhradilo dohody o provedení práce externistům za činnosti, které spadaly do náplně jeho vlastních zaměstnanců. Dále v některých případech nevedlo předepsanou evidenci majetku a nevymáhalo škodné od odpovědných osob a postupovalo nehospodárně při zadávání sondy Maturant, kterou pověřilo místo svých příspěvkových organizací nadaci, rovněž nedoložilo využití celého projektu. A příspěvkové organizace ministerstva v některých případech nevedly předepsanou evidenci majetku, nesledovaly zásady hospodárnosti, nedodržely zákon o účetnictví a zákon o zadávání veřejných zakázek. A takovým nejkřiklavějším případem je postup Ústavu pro informace ve vzdělání Praha, který v roce 1998 odvedl výnos pronájmu pouze částečně ve výši 300 tisíc korun, přestože skutečný výnos byl 2 milióny 300 tisíc korun.

Pavel Ginter, Právo: Mě by zajímalo, jestli se tam hovoří o auditech pro soukromé školy a případných změnách na školských úřadech.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Jak jsem již řekl, hovoří se tam o těchto okruzích. Tyto dva body zde nejsou zmíněny.

Lucie Bradáčová, Agentura Bloomberg: Já mám dotaz na pana místopředsedu Mertlíka. Vy jste hovořil o spolupráci s centrální bankou například kvůli tomu, aby se zabránilo apreciaci koruny. Centrální banka také o tom mluví, že chce spolupracovat s ministerstvem financí na tomtéž. Můžete nějak upřesnit, jak by ta spolupráce měla vypadat, jaké by měly být ty konkrétní kroky na zabránění toho posilování koruny.

Pavel Mertlík, ministr financí: Mezi centrální bankou a ministerstvem financí probíhá celá řada expertních jednání o možnostech společného postupu.V této fázi by nebylo dobré hovořit o ničem dál.

ČTK: Mě by zajímaly podobné nálezy kontrolního úřadu na ministerstvu zemědělství, jestli se můžete stručně o tomto zmínit.

Jan Fencl, ministr zemědělství: V mém resortu proběhla kontrola jednak na vlastním ministerstvu zemědělství, jednak v sedmi příspěvkových a rozpočtových organizacích. Jednalo se především o rostlinolékařskou správu, jednalo se ÚGZUS a jednalo se o ÚHUL. V podstatě ve všech případech ministerstvo zemědělství též neplnilo základní zakladatelské funkce. Čili nedohlédlo na to, aby všechny dokumenty potřebné pro činnost těchto organizací byly náležitě připraveny, a také nerespektovalo povinnost kontrolovat hospodaření i těchto organizací. Mohu konstatovat, že mým rozhodnutím po projednání na operativní poradě bylo rozhodnuto o sjednání nápravy v čase a konkrétních úkolech na jednotlivých institucích. Ředitelé byli postiženi snížením jejich osobních ohodnocení s okamžitou platností do konce roku a byly založeny kontrolní mechanismy, které se k těmto problémům budou vracet a budou posuzovat, do jaké míry byly splněny.

Oto Görner, Slovenský rozhlas: Zeptal bych se pana premiéra na otázku, která nesouvisí s jednáním vlády. Co očekáváte od zítřejší slovenské vládní návštěvy, případně posun v majetkových otázkách a jaké dohody podepíšete?

Miloš Zeman, předseda vlády: Tak v každém případě očekávám pokračování velmi pozitivního trendu rozvoje česko-slovenských vztahů, který se projevuje setkáním ministrů, který se projevuje oživením školské, kulturní i další spolupráce, včetně spolupráce například v dopravní oblasti. A i když nejenom chlebem živ je člověk, uznávám, že i majetkové otázky, jak pevně doufám, dojdou k jistému posunu řešení. Například věřím, že dojde k dohodě ohledně výměně akcií Komerční banky a VUV.

Ladislav Šticha, Česká televize: Já bych ještě jednou se vrátil, doufám, že naposledy, k tomu čínskému velvyslanci. Pane premiére, ono to vyvolalo poněkud velkou diskusi, která odhalila, že přece jen v té politické reprezentaci České republiky navenek je ten pohled nebo vztah k Číně poněkud nevyvážený. Teď mluvím o pozici Hradu a možná vlády. Proto bych se zeptal, i přesto, že jste o tom nejednali, jaký je váš osobní názor na udělení tohoto vyznamenání ve vztahu například k ekonomice.

Miloš Zeman, předseda vlády: Pane redaktore můj osobní názor je zcela neutrální, protože zaprvé, každý člen vlády má právo předložit tento návrh, probíhá připomínkové řízení a jak jste před chvílí slyšel, neznám ještě stanoviska jednotlivých ministrů a bude se rozhodovat i na základě těchto stanovisek. Dovolte mi, abych bez jakékoli urážky novinářům citoval jeden ze zákonů profesora Parkinsona: ? Když se diskutuje o investici ve výši 5 miliónů liber, proběhne tato diskuse za dvě minuty, protože tomu nikdo nerozumí. Když se diskutuje o přístřešku pro jízdní kola, probíhá diskuse dvě hodiny, Rady_vybory_komiseMinistrEURady_vybory_komise_LRVWTD šablonyR protože se každý domnívá, že rozumí přístřešku pro jízdní kola?. Váš čínský velvyslanec je v tomto smyslu analogií onoho přístřešku.

Pavel Dumbrovský, televize Nova: Já bych se chtěl zeptat pana Mertlíka, jak to dopadlo s tou dotační politikou, zda jste navrhli nějaké změny. A pana premiéra, myslíte si, že ta dotační politikatak, jak je teď, jestli je v pořádku? Proč někteří ministři to velmi ostře kritizovali, že ty peníze se nerovnoměrně rozdávají. A ještě pana Mertlíka, co říkáte té situaci ZPS Zlín? Děkuji.

Pavel Mertlík, ministr financí: My jsme jako vláda velmi uvítali, že tento materiál byl zpracován a je to jedna z věcí, která by měla být zaznamenána, protože je to v podstatě poprvé, pokud je nám známo, kdy vláda dostává takto komplexní informaci o tom, jaké organizace a za jakých podmínek jsou dotovány. Čili ten materiál byl schválen a řekl bych s velkým uspokojením. Co se týče situace v ZPS Zlín, já znám pouze zprávy z dnešního rána. Vím také o tom, že správce konkursní podstaty okamžitě poté, co se ujal svých pravomocí v podniku, kontaktoval Konsolidační banku, což svědčí o tom, že chce spolupracovat se státem. To je velmi pozitivní. Já, a teď prosím vyslovuji osobní názor, se domnívám, že ta situace v tom podniku tak, jak byl předlužený, byla neudržitelná a že toto by mohlo být docela dobré řešení, jakým způsobem dospět k racionálním ozdravení a následné privatizaci podniku, který je bezesporu perspektivní. A pokud bude ten konkurz veden dobrým odborným způsobem, tak může velmi úspěšně dopadnout. Ale to je věcí skutečně zodpovědnosti správce konkurzní podstaty. Já jsem nebyl přítomen jednání vlády v té chvíli, kdy se to projednávalo, protože jsem byl na Hradě u pana prezidenta, ale pokud, jak mi tady našeptává pan kolega Rouček, tak součástí toho usnesení bylo, že vláda uložila vypracovat ministrům metodiku stanovení celostátních priorit v oblasti dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím. Ke změnám, pokud vím, nedošlo a tento koncepční úkol je proto, aby v příštím roce bylo jasnější, jaké jsou motivy, proč ty peníze tečou do určitých typů organizací. Čili je to další krok, který očekáváme na cestě k tomu, aby dotační politika byla průhlednější. Na straně druhé už fakt, že byla takto vypracována poprvé podobná zpráva, je takovou cestou k ekonomické transparentnosti tentokrát v oblasti neziskového sektoru.

Miloš Zeman, předseda vlády: Pokud jde o dotaz na mě, odpovím jednou větou. Pokládám za prospěšné dotovat Národní divadlo, nepokládám za prospěšné dotovat pornografickou scénu. Pokládám za prospěšné dotovat mládežnický sportovní klub, nepokládám za prospěšné dotovat golfové hřiště. Myslím si, že priority jsou naprosto jasné.

Jiří Novotný, Právo: Byla při projednávání té zprávy o plnění státního rozpočtu vyslovena určitá očekávání a jak konkrétněji by se mohl vyvíjet dále zejména v tom příštím roce hrubý domácí produkt?

Pavel Mertlík, ministr financí: Nikoliv, ta zpráva obsahuje určitý makroekonomický odhad, ale ten je na stejné úrovni, jaký byl náš odhad, který byl prezentován v rámci materiálu o státním rozpočtu. Tempo růstu je 1,4 % HDP v reálném vyjádření, čili jsme zatím ministerstvo financí méně optimistické o 0,2 procentního bodu než statistický úřad, ale to je tak zanedbatelný rozdíl, že to nehraje roli. Většina existujících analýz ze soukromých a různých nezávislých institucí je zhruba někde kolem toho 1,5 bodu. Takže prostě v tomto smyslu si myslím, že ministerstvo financí, ne že by se chtělo zařadit mezi ostatní, ale prostě dospělo ke stejnému závěru.

Josef Kopecký, Zemské noviny: Já bych měl dvě otázky. První v souvislosti s NKÚ, mě by zajímalo, zda ještě trvá úmysl vlády obrátit se na Nejvyšší kontrolní úřad v souvislosti s údajnými smlouvami bývalého ministra zahraničí Zielenece s některými novináři a kdy se tímto vláda bude zabývat. A druhá otázka, kdy a jakou formou se veřejnost může dozvědět jména poradců pana premiéra.

Miloš Zeman, předseda vlády: Pane redaktore, dovolte mi, abych úvodem své odpovědi ocenil vaše pořadí hodnot vaši hlubokou znalost problémů, které hýbou Českou republikou. A nyní mi dovolte, abych odpověděl. Žádostí na NKÚ se vláda bude zabývat tehdy, až ji předloží ministr zahraničí a ministr zahraničí na své tiskové konferenci oznámil, že tak učiní. Za druhé, nemám nic proti zveřejnění seznamu mých jedenácti poradců a nepředpokládám, že moji kolegové budou mít něco proti zveřejnění seznamu oněch devíti poradců, kteří tam zbývají. Například pro místopředsedu Lánského, ministra Baštu, dříve místopředsedu Mertlíka, ale mám pocit, že si své poradce většinou odvedl na ministerstvo financí. Nehledě na to, že od 1. ledna stejně platí zákon o svobodě informací a já nevidím důvod, proč dva měsíce tyto naprosto banální údaje tajit. Jediný důvod, proč jsem si říkal, že je zbytečné to zveřejňovat předem, je spíše etický, i když jaksi člověku s jistou otrlostí to nemůže připadat důležité. Víte, že nedávno spáchal sebevraždu jeden můj poradce z naprosto rodinných důvodů a samozřejmě naše sdělovací prostředky, i když to spolu nesouviselo, neměly na práci nic jiného, než sdělovat, že to byl můj poradce.

Alexandr Mitrofanov, Právo: Dobrý den. Já mám otázku na pana premiéra. Pan Rychetský před několika dny řekl v rozhlasovém rozhovoru, že měl sdělit pan velvyslanec Cibrian, že pokud bude postavena zeď v Matiční ulici, tak to bude překážka pro vstup České republiky do Evropské unie. Moje otázka zní, jestli vláda je s tímto faktem obeznámena a nakolik vážně ho bere.

Miloš Zeman, předseda vlády: Pokud jste tady byl od začátku pane Mitrofanove, tak jste možná slyšel, že jsem ve svém úvodním vystoupení zcela jasně řekl, že zeď v Matiční ulici se současně stává zdí mezi Českou republikou a Evropskou unií. Myslím si, že toto je naprosto jasná odpověď na vaši otázku.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Je 18.00 hodin, děkuji vám za účast a za pozornost a přeji hezký zbytek dne.