Aktuálně

13. 9. 2016 15:48

Premiér Sobotka: Smyslem a přínosem Visegrádské skupiny pro Unii je společný zájem na silné a jednotné Evropě

Komentář předsedy vlády k roli střední Evropy v diskusi o budoucím směřování EU.

Bratislavský summit tento pátek bude příležitostí pro velmi otevřenou a upřímnou diskusi o tom, jakou Evropskou unii chceme. V posledních dnech se objevuje řada námětů a představ, z nichž některé mají racionální základ a mohou výrazně posílit fungování Evropy v dnešní komplikované době. Zaznívá však také nemálo návrhů, které racionální jádro postrádají, některé z nich jsou pak zcela odtržené od zdravého rozumu. Je zřejmé, že všechny tyto úvahy jsou nevyhnutelně do určité míry spojeny s historickou a civilizační zkušeností těch, kteří je předkládají.

Vláda České republiky k této diskusi přistupuje racionálně, vychází z reálných potřeb a dlouhodobých očekávání občanů a reflektuje naši historickou zkušenost. Jsme středně velkou, exportně orientovanou zemí v srdci Evropy. Chceme si zachovat možnost aktivně ovlivňovat svoji budoucnost a rozhodování o ní. Chceme po celé Evropě volně pracovat, podnikat, cestovat, studovat, rozvíjet občanskou společnost. Těchto cílů dosáhneme jedině tehdy, pokud budeme o budoucnosti EU uvažovat a jednat vždy společně se všemi ostatními – tedy jako plnoprávní členové EU. Výsledky, jichž se nám od vstupu do Unie podařilo dosáhnout, jsou jasným důkazem správnosti tohoto přístupu. Hlavní prioritou proto pro nás zůstává posílení jednoty EU, důraz na spojující témata, budování důvěry a postupná reforma Unie a jejího fungování tak, aby byla blíže občanům a jejich potřebám.

Prosadit se nám tento přístup daří spoluprací s podobně smýšlejícími zeměmi. Za osvědčený model spolupráce považujeme Visegrádskou skupinu. Její hlavní silou je vzájemná důvěra, do značné míry sdílená historická zkušenost a společné úsilí o co nejpevnější ukotvení v euroatlantických strukturách. Tuto spolupráci prověřil čas a nelehké zkoušky. Ukazuje se, že její forma, která není zatížena byrokracií, formalizovanými strukturami a zbytečnou administrativou, poskytuje nejlepší možnosti pro prosazování našich zájmů. Současně jde o formát, který je flexibilní a otevřený a nabízí prostor pro spolupráci se všemi partnery ze středoevropského prostoru i našeho širšího sousedství. V tom je nesporný přínos visegrádské spolupráce – jak pro nás, tak pro visegrádské partnery, ale i pro EU jako celek: jsme totiž schopni otevřeně o věcech hovořit, formulovat jasná stanoviska, prosazovat společné postoje, ale současně nijak nenarušovat jednotu Unie a nevytvářet příkopy. Základem visegrádské spolupráce je společný zájem na silné a jednotné Evropě, nikoli vytváření unie v Unii. To je smyslem Visegrádu a jeho přínosem i pro Unii. Jakékoliv snahy dělat z Visegrádu formální instituci či experimentovat s 26 let fungujícím formátem čtyř velmi blízkých zemí, jdou proti našim zájmům. Nebudeme tedy vytvářet žádnou unii v Unii a stavět zdi kolem Visegrádu. Sami bychom se jen odsouvali na okraj dění v EU a ztráceli vliv na to, co se v EU 27 děje. Pokud má Evropa uspět, bude to vyžadovat společné úsilí, vzájemné pochopení a především akceschopnost při zajištění bezpečí a prosperity pro naše občany.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie