Projevy a komentáře

3. 10. 2019 16:56

Projev předsedy vlády u příležitosti slavnostního zahájení nového akademického roku 2019/2020

Projev předsedy vlády u příležitosti slavnostního zahájení nového akademického roku 2019/2020.
Projev předsedy vlády u příležitosti slavnostního zahájení nového akademického roku 2019/2020.
Premiér Andrej Babiš se zúčastnil slavnostního zahájení akademického roku 2019/20. Před rektory vysokých škol a dalšími hosty vystoupil s krátkým projevem.

Vážení páni rektoři, vážené paní rektorky, milí hosté, dámy a pánové,

chtěl bych vám poděkovat za pozvání na otevření nového akademického roku 2019/2020.

Když jsem minulý týden dokončil svou zahraniční cestu po Spojených státech a měl možnost navštívit jednu z nejprestižnějších vysokých škol na světě, MIT – Massachusetts Institute of Technology v Cambridge, opět jsem si uvědomil, jak hodně potřebujeme i my tady u nás změnit myšlení směrem ke vzdělávání, směrem k technickému vzdělávání pro potřeby zajištění kvalifikovaných expertů pro budoucnost České republiky.

Kvalita vysokých škol je významným předpokladem pro dosahování cíle, který jsme uvedli v nové vládní inovační strategii Czech Republic: The Country for the Future. Pokud je cíl, který jsme ve strategii vytýčili, stát se jednou z nejinovativnějších zemí světa, nastaven na rok 2030, pak je to mimořádně velká výzva pro vysoké školy. Tento předpoklad samozřejmě znamená zajistit dostatek adekvátně vzdělaných lidí. Úspěšných absolventů jako inovátorů bude potřeba jak ve firmách, tak ve školách.

Je nepochybné, že význam vysokoškolského vzdělávání stále roste.  Na vysoké školy nastupuje ročně téměř polovina populačního ročníku a podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva v ČR se stále zvyšuje. Nedávno publikovaná data o růstu počtu osob s dosaženým vysokoškolským vzděláním dokazují, že Česká republika patří k nejrychlejším v Evropské unii. 34,2 procenta mladých lidí ve věku 30–34 let s terciárním vzděláním v roce 2017 se velmi blíží revidovanému národnímu cíli ve výši 35 procent, stanovenému právě pro rok 2020.

Jsou však i problémy. Česká republika má jeden z nejnižších procentních podílů mladých lidí, kteří absolvují studium v programech krátkého cyklu terciárního vzdělávání. Míry dokončení bakalářských či rovnocenných programů jsou nízké a činí jen 37 procent. Rozdíl mezi ženami a muži s ohledem na dosažené terciární vzdělání je větší než průměr Evropské unie.

Je faktem, že reforma vysokoškolského vzdělávání z roku 2016 měla za cíl zdokonalit zajištění kvality a zavést nový systém financování. Cílem systému bylo zlepšení kvality, dokončení a diverzifikace programů a institucí.

V současné době dochází k institucionálním akreditacím na vysokých školách. Absolvování vysoké školy trvá čtyři až šest let, ale bohužel nejsou dosud rozsáhle zaváděny nové obory vzdělávání, které by předjímaly měnící se dobu a poskytovaly dostatečné a maximálně široké a flexibilní vzdělání reagující na nové výzvy, které k nám přicházejí a které budeme muset vzít za své.

Je evidentní, že vedle nedostatku lékařů a učitelů nás v blízké budoucnosti bude trápit zejména nedostatek inovátorů, odborníků v IT oborech, protože hlavní obory digitální revoluce budou závislé právě na těchto lidech. Potřebujeme více absolventů s technickým vzděláním. Průmysl naši zemi živil v minulosti a v nejbližších letech se na tom nic nezmění. Proto potřebujeme nové odborníky připravené na nové výzvy v našem průmyslu – potřebujeme nové Křižíky, Ledwinky i Vlčky a také Hlávky či Lanny a Gočáry, kdy právě Josefa Gočára považuji za světově proslulého architekta.

Je dobré si také uvědomit, že v současnosti jsou na vysokých školách slabé populační ročníky a k tomu je počet vysokoškolských učitelů a výzkumných pracovníků na vysokých školách relativně vysoký. Bylo by v tomto směru vhodné, aby i Národní akreditační úřad přizpůsobil své priority měnícím se trendům ve vzdělávání a aby tyto priority odpovídaly již uvedené inovační strategii státu. Nejde tady o žádné zasahování do nezávislosti tohoto úřadu, ale o podporu toho co je, a to nejen pro nejbližší budoucnost rozvoje české společnosti, velmi potřebné.

Je třeba vytvořit systém efektivně zjistitelných parametrů, který pro potřeby financování a řízení celého systému terciárního vzdělávání povede k transparentní typologii kvality jednotlivých institucí a jejich součástí.

Mám tím na mysli profesně orientované studijní programy, tzn. například: podíl akademických pracovníků věnujících se pedagogické činnosti s praxí mimo vysoké školy alespoň tři roky, rozsah skutečné praxe studentů v oboru, který studují, a zpětná vazba zaměstnavatelů, kvantifikovaná zpětná vazba zaměstnavatelů absolventů vysokých škol nebo nakonec i podíl firem, které se aktivně účastní realizace studijních programů, např. poskytnutím zázemí pro odbornou přípravu či spoluprací na praxích, nebo podíl závěrečných prací zpracovávaných v prostředí firem.

A mám tím také na mysli akademicky orientované studijní programy, tzn. podíl podpory z mezinárodních zdrojů na celkové podpoře vědy, výzkumu a inovací daného pracoviště nebo také podíl základního a aplikovaného výzkumu na celkové struktuře prováděné vědy a výzkumu anebo mi jde taky o podíl akademických pracovníků věnujících se pedagogické činnost s praxí v zahraničí, třeba alespoň tři roky.

V této souvislosti bych rád uvedl, že celkové veřejné zdroje při financování veřejných vysokých škol se zvýšily během let 2013–2018 ze 42,3 miliardy korun na 52 miliard korun. Snahou naší vlády je pomáhat také regionálnímu školství, a to nárůstem platů o deset procent pedagogickým a o 7,2 procenta nepedagogickým pracovníkům. Do návrhu státního rozpočtu na rok 2020 se nárůst platů v oblasti školství projevil navýšením rozpočtu oproti loňskému roku o 9,38 miliardy korun.

Vážení představitelé vysokých škol, dámy a pánové, dnes se již neblížíme křižovatce, na které bychom rozhodovali, kterým směrem se vydáme. My víme, co chceme, a dokonce i víme, jak toho dosáhnout. Řekli jsme si toho mnoho jak zajistit, aby Česká republika obstála v nebývale konkurenčním prostředí a náš vysokoškolský systém a jeho produkt přispěl k zajištění vytýčených cílů.

Nemalá míra odpovědnosti za budoucnost je tedy i na vás a na tom, jak výzvy dneška uchopíte a přetavíte je v maximálně kvalitní produkt zítřka.

Přeji vám úspěšný akademický rok 2019/2020 a v něm realizaci mnoha zdařilých věcí, které společně pomohou nám všem. Děkuji za pozornost.

Andrej Babiš, předseda vlády České republiky

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Fotogalerie [F] fotogalerie