Videa

22. 12. 2017 15:11

VIDEO: Vláda schválila změnu systemizace a věnovala se evropské agendě

Andrej Babiš, předseda vlády ČR: Takže, dobrý den, dámy a pánové. My jsme na dnešní vládě řešili, samozřejmě, nejdříve evropskou agendu. Já jsem měl celkem aktivní činnost v tomhle směru, takže 5. ledna oficiálně navštívím Slovenskou republiku, 22. ledna navštívím Bulharsko; to si myslím, že je velice důležitý, protože Bulharsko je od 1. ledna 2018 předsednickou zemí a bude předsedat Evropské radě, tzn. že samozřejmě má zásadní vliv na agendu. Takže si myslím, že je důležité abysme v tomhle směru byli aktivní, a samozřejmě je to v souladu s tím, co jsme říkali už minule, že děláme inventuru celkově našich zájmů v Evropě. Taky jsem požádal o schůzku u pana Junckera a v Rakousku, které bude mít předsednictví od 1. 7. příštího roku. Informoval jsem kolegy taky o mým telefonátu s předsedou polské vlády z hlediska tý situace ve vztahu k Evropské komisi, kde jsem se vyjádřil, že je důležité, aby Polsko komunikovalo, aby si vlastně vyřešilo tyto problémy, a myslím si, že pan premiér má už termín u pana Junckera a doufejme, že to dopadne dobře. Z hlediska programu vlády, tak jsme měli na programu tzv. vodní zákon, to předkládal ministr životního prostředí. Je to vlastně novela vodního zákona, která přenáší správu poplatků za odebrané množství podzemní vody a za vypouštění odpadních vod z České inspekce životního prostředí na Státní fond životního prostředí. Je to vlastně i implementace evropské směrnice. Potom jsme měli zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tam byla debata o tom, jestli měřit emise zvlášť mimo STK, nebo dohromady. To je taky částečně implementace směrnice evropské. Dále zákon o zadávání veřejných zakázek, který se vlastně noveluje a kde se vlastně stanoví nové aktuální finanční limity. No a následně jsme projednávali zákony, které byly předložené opozičními poslanci nebo, řekněme, jinými poslanci. Teďka nevím, kdo je opozice, asi všichni, takže to bych asi předal slovo panu ministrovi Pelikánovi.

Robert Pelikán, ministr spravedlnosti: Tak děkuji, my jsme měli k projednání celkem 9 poslaneckých návrhů zákonů. Když to tedy vezmu postupně, tak první byl návrh poslanců Černochové, Fialy, Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon o zajišťování obrany České republiky, kde cílem bylo zakotvit jako pevné procento, že 2 % z HDP by vždy musela jít na výdaje na obranu. K tomu jsme zaujali negativní stanovisko, jakkoliv to téma na vládní úrovni chceme řešit. Další byl návrh, byly tam 2 návrhy dokonce zákonů, jeden poslanecký, jeden senátní, kde snahou bylo odložit účinnost zavedení toho tzv. e-receptu. Negativní stanovisko je tam odůvodněno jednak tím, že vláda podporuje zavádění e-receptu, ale zejména tím, že stejně již není možné to odložit, protože to nabude účinnosti 1. ledna a ten zákon by musel, ten odklad by musel vstoupit v účinnost před 1. lednem, a to je jasné, že už není možné stihnout. Dále byl návrh zákona poslanců Blažka, Fialy, Stanjury a dalších, který se týkal evidence obyvatel. Snaha o zavedení povinnosti souhlasu majitele toho prostoru s tím, že si tam někdo nahlásí trvalý pobyt. I k tomu jsme zaujali negativní stanovisko s tím, že ten údaj je evidenční, je důležité, aby veřejná správa věděla, kde lidé bydlí nebo s úmyslem bydlet tam trvale a problémy, které někdy se směšují s tímto, tzn. typicky kolik lidí bydlí v jednom bytě, v jakých podmínkách, kam může nebo nemůže přijít exekutor atd., jsou problémy, které ve skutečnosti s touto evidencí nesouvisí, a těmto problémům se budeme určitě za doby působení této vlády věnovat a budeme se snažit převést do praxe doporučení, která jsou v analýze problémů spojených s bydlením, které připravila vláda už minulá. Dále tu byl návrh poslanců Fialy, Stanjury, Černochové a dalších na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Stanovisko k tomu je opět negativní, protože ta daň přináší přibližně 11 miliard korun do rozpočtu ročně a ten návrh nijak neřeší otázku, kde by se těch 11 miliard mělo ušetřit, když by z příjmu vypadly, nemluvě o tom, že ta daň v té či oné podobě existuje standardně nejenom u nás, ale i v okolních zemích, není to nic neobvyklého. Neutrální stanovisko jsme zaujali k návrhu zákona, kterým by se rušil ten dnešní zákaz prodeje v obchodech nad těch 200 m2 v některé státní svátky. To se domníváme, že je věc, kde by měla proběhnout debata v Poslanecké sněmovně k tomu. Negativní stanovisko jsme zaujali také k návrhu poslanců Kaňkovského a Nachera na vydání zákona, kterým se mění zákoník práce v některých drobných otázkách, zde ne pro obsahový nesouhlas, ale pro některé technické chyby a s tím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí přislíbilo, že velmi rychle, snad v průběhu ledna, předloží vlastní bezvadný návrh, který by potom šel do Sněmovny. No a naposledy pozitivní stanovisko jsme měli k návrhu poslance Chvojky na vydání zákona o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny. Tím pozitivním stanoviskem tady plníme slib, který jsme ve Sněmovně dali. Jde o problém, kdy se ukázalo, že zákonodárce, když zakotvoval počet poslanců, kteří mají být v kontrolních komisích, GIBS, BIS a dalším podobným organizacím, tak zákonodárce nenapadlo, že by mohlo být ve Sněmovně najednou více než 7 frakcí, a proto je třeba tedy namísto toho pevného čísla 7 poslanců tam dát tolik poslanců, kolik je frakcí v Parlamentu. Takže s tím souhlasíme. No a poslední negativní stanovisko jsme měli k návrhu zákona pánů Fialy, Stanjury, Adamce a dalších, kterým by se zrušilo EET.

Andrej Babiš, předseda vlády ČR: Já bych ještě okomentoval 2 body, a to vyhodnocení plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou. To posuzujeme vlastně každý rok a Ministerstvo financí, Česká národní banka vlastně doporučují vládě České republiky, aby se nestanovoval žádný datum vstupu do eurozóny. My samozřejmě máme k tomu negativní stanovisko z různých důvodů. Já jsem se k tomu vyjadřoval v minulosti víckrát. Jednak je tam obrovský vstupní poplatek, asi 49 miliard, záruky za 370 miliard a já jsem se zúčastnil eurosummitu, kde jednoznačně ty země, které plní Maastrichtská kritéria, mají celkem slušné rozpočty nebo nízké dluhy, tak mají názor, že ty, který neplní, by si měly vlastně udělat zásadní opatření a reformy, a až následně sdílet ty rizika a samozřejmě tyhle země mají opačný názor, takže to jsme probrali. A poslední bod byl návrh na úpravu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2018. Celkově se jedná o 23 služebních míst a 50 míst pracovních, takže celkem 73 míst. Z celkového počtu zaměstnanců, který jsou pod státní službou, těch je asi 71 000 plus 7 500 personál, který k tomu patří na počet všech státních úředníků – 451 000. Tak určitě se nejedná o žádné čistky, jak bylo prezentováno v médiích. Nejvíc změn je na Úřadě vlády, teda pode mnou, to je 28 služebních a 28 pracovních míst. Taky jsme snížili počet členů vlády z 16 na 14, takže na Úřadu vlády jsme zrušili kancelář vedoucího Úřadu vlády, zřídili jsme odbor. Zrušili jsme sekci kabinetu předsedy vlády. Místopředseda vlády, který měl na starosti Radu pro výzkum, vývoj a inovace, tam jsme zrušili celý aparát, 2 náměstky, 2 asistentky, celý kabinet. Stejné to bylo u ministra pro lidská práva, takže v podstatě, celkově ta úspora je 18.058.000 Kč a víceméně si nemyslím, že na 14 ministrů 17 změn v rámci systemizace je moc, takže samozřejmě jsme to udělali teď, protože ta systemizace se dělá jenom občas, takže proto to načasování. Myslím si, že je to úplně normální, že když nastoupí ministr, že nějaké počátečné změny udělá okamžitě.

Lubomír Metnar, ministr vnitra: Dobrý den, dámy a pánové, tak já bych navázal na todleto téma. Jeden z návrhů byl můj návrh na změnu systemizace Ministerstva vnitra a tady, u Ministerstva vnitra, došlo ke zrušení jedné sekce, zdravotní, sociální a další útvary, co tam bylo. Potom jsem zrušil obě dvě místa politických náměstků, kdy jedno místo bylo neobsazeno. Obráceně došlo k vytvoření nového odboru prevence kriminality, rovněž z vyčleněných útvarů v rámci jednotlivých úseků. Další nový odbor, který vznikl, který reflektuje nové trendy, nové judikáty, vznikl odbor voleb, který by měl řešit systémově problémy, které se nám teď vyskytují, ať už co se týče volebních lístků, dvojích podpisů, souběhu voleb a další. Celé tyto změny samozřejmě budou podpořeny právním a metodickým systémovým řešením těchto problémů. Druhý návrh, který jsem dneska předkládal na vládě, byl návrh na úpravu systemizace v souladu se služebním zákonem příslušníků bezpečnostních sborů, kde dnes bylo schváleno, co se týče policie celkem 42 256 služebních míst policistů a co se týče hasičského záchranného sboru 9 793 služebních míst příslušníků hasičského záchranného sboru. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie