Videa

14. 6. 2017 16:54

VIDEO: Vláda začala s přípravou státního rozpočtu na rok 2018, od července si finančně přilepší vojáci z povolání

Bohuslav Sobotka, předseda vlády České republiky: Hezké odpoledne. Vláda dnes udělala první důležitý krok k tomu, abychom mohli mít schválený rozpočet na rok 2018. Poprvé jsme dnes začali projednávat návrh státního rozpočtu z dílny mMinistra financí. Nejde tedy jen o státní rozpočet na příští rok, ale jde také o rozpočtový výhled na léta 2019 a 2020. Dnes vláda schválila předběžný návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol státního rozpočtu. Schválili jsme také předběžný návrh příjmů a výdajů státních fondů na léta 2018 až 2020 a ministr financí dnes dostal uloženo zpracovat do 31. srpna a předložit vládě návrh zákona o státním rozpočtu a také návrh střednědobých výdajových rámců. I po dnešním jednání vlády platí schodek státního rozpočtu v příštím roce ve výši maximálně 50 miliard korun. Dnes byla šance na to, aby jednotliví ministři na vládě připomenuli ještě problémy, které bude potřeba vyřešit. Teď se tedy dá očekávat, že v měsíci červnu, červenci, srpnu budou probíhat intenzivní jednání mezi jednotlivými ministerstvy a Ministerstvem financí tak, abychom dosáhli shody a mohli v měsíci září schválit návrh zákona o státním rozpočtu na příští rok. Já myslím, že i dnes ta debata ukázala, že tam ještě přetrvávají některé problémy. Já bych přece jenom rád zmínil priority, které jsem také vyjádřil během dnešní debaty na vládě. Pokud šlo o jednání o rozpočtu, pokládám za velmi důležité, abychom v tom návrhu rozpočtu na příští rok zlepšili financování vysokých škol. Ministerstvu školství se povedlo v těch minulých letech stabilizovat finance pro vysoké školy. Nám se povedlo schválit důležitou novelu zákona o vysokých školách, ale teď je samozřejmě důležité, aby vysoké školy měly finanční prostředky také pro rozvoj čili jedna z priorit, kterou jsem dnes na vládě zdůraznil, je navýšení prostředků pro vysoké školy v příštím roce. Druhá důležitá priorita se týká dostatku prostředků na sociální služby, protože my jsme navýšili platy zaměstnanců v sociálních službách a teď je důležité, aby všichni poskytovatelé sociálních služeb měli příští rok prostor, aby ty platy mohli vyplatit, aby je mohli garantovat. Takže, navýšení prostředků na sociální služby. Podpořil jsem dnes také na vládě investice do rozvoje dopravní infrastruktury, protože tady je důležité, jednak abychom mohli příští rok pokračovat v rozestavěných dopravních stavbách, ať už na silnici nebo na železnici, ale také aby bylo možné spolufinancovat evropské fondy, a aby taky bylo možné zahájit nové stavební investice na přelomu letošního a příštího roku. Už jsem tady zmiňoval evropské fondy. I tady potřebujeme, aby jednotlivá ministerstva měla zajištěna finanční prostředky, abychom příští rok mohli akcelerovat čerpání evropských fondů. Dnes jsem také během té debatyě na vládě podpořil i investice v oblasti zdravotnictví a konečně také výdaje na bezpečnost, zejména pokud jde o Ministerstva vnitra, na protiteroristická opatření, na ty záměry, které se týkají zlepšování fungování policie a reformy policie a rozvoje Ppolicie České republiky. No a konečně jsem také podpořil to, aby byly navýšeny výdaje na obranu, tak abychom vůči roku 2020 byli schopni garantovat to, že výdaje na obranu v tomhle roce budou činit alespoň 1,4 % HDP. Takže tedy dnes vláda schválila návrh, budeme dále pokračovat v přípravě rozpočtu a pevně věřím, že budeme schopni do konce září rozpočet předložit do Ssněmovny. Jsem také rád, že vláda dnes schválila zvýšení platů vojáků z povolání. Předpokládám, že o tom bude podrobněji informovat pan ministr obrany. Říkám to proto, že my jsme přijali už několik platových rozhodnutí, které zvyšují, zlepšují odměňování zaměstnanců veřejného sektoru od 1. července. Mimo jiné se dotklo také policistů, hasičů a dalších příslušníků ozbrojených sborů. Takže jsem rád, že od 1. července dojde také k navýšení platů vojáků z povolání. Vláda dnes také na základě návrhu ministra vnitra rozhodla o tom, že bude vypracována a podána k Ssoudnímu dvoru Evropské unie žaloba ve věci směrnice o kontrole zbraní. Tato směrnice je dlouhodobě v České republice vnímána kontroverzně. My jsme se snažili v rámci celého procesu vyjednávání uplatňovat naše připomínky k tomu, jak by měla tato směrnice vypadat. Bohužel, s velkou částí těchto připomínek Česká republika neuspěla a dnes se tedy vláda rozhodla, že vzhledem k tomu, že se domnívám, že ta směrnice je v rozporu se zásadou proporcionality a se zásadou zákazu diskriminace, tak připravíme a následně podáme žalobu proti této směrnici. Budeme žádat Ssoudní dvůr Evropské unie o odložení účinnosti směrnice a budeme tedy požadovat, aby tato směrnice byla následně zrušena. Poslední poznámka se týká surovinové politiky. Tady bych chtěl poděkovat panu ministrovi Havlíčkovi, protože dnes se podařilo dotáhnout na vládě důležitý koncepční materiál. Jeden z těch, který ještě tedy Ministerstvo průmyslu a obchodu mělo za úkol zpracovat během tohoto funkčního období. Byla schválena surovinová politika České republiky, což je vlastně výhled a stanovení mantinelů pro příštích patnáct let, čili myslím, že to je vlastně jeden z posledních strategických dokumentů, které ještě bylo potřeba schválit v oblasti kompetencí Ministerstva průmyslu a obchodu. Dnes se to povedlo. Děkuju.

Martin Ayrer, tiskový mluvčí vVlády ČR: Děkuji panu premiérovi, poprosím místopředsedu vlády, pana Pavla Bělobrádka.

Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace: Dobrý den, já jsem měl dneska jeden bod, který se týká vědy a výzkumu. Je to záležitost národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím. Jedná se o to, aby do určité doby byly veškeré výsledky výzkumu, které jsou placeny z veřejných peněz, byly volně k dispozici. Samozřejmě je to velká otázka, velké téma i pana eurokomisaře Moedase. Česká republika je v této oblasti ale poněkud zdrženlivější, protože bychom byli neradi, aby za naše veřejné peníze potom vítězili borci v jiných tričkách. Nicméně je to v souvislosti, s již předchozími materiály a myslím si, že je to i krok správným směrem, protože to vzájemné sdílení velmi akceleruje potom i rozvoj všech nových vědeckých poznatků. Toť z mé strany vše.

Martin Ayrer, tiskový mluvčí vVlády ČR: Děkuji panu místopředsedovi, poprosím pana ministra obrany, pana Martina Stropnického.

Martin Stropnický, ministr obrany: Děkuji za slovo. Tak jak už tady bylo zmíněno, já jsem přinesl na dnešní program vlády návrh na navýšení platů vojáků z povolání o sedm procent, a to od 1. 7. tohoto roku. Jsem rád, že se tím dorovnají podmínky s jinými bezpečnostními sbory, jak tady také už zaznělo. Jak všichni víme, tak míra nezaměstnanosti je v České republice, což je dobrá zpráva, malá, ale na druhou stranu, my, jak asi se shodneme, potřebujeme navyšovat, potřebujeme nabírat vojáky z povolání, potřebujeme ten relativně dost přísný rekrutační cíl, který si stanovujeme na každý rok, naplnit, a tak tahle…tohleto vládní usnesení tomu nepochybně napomůže. Je to zhruba v průměru přidání o plus mínus dva tisíce měsíčně, čili není to úplně zanedbatelná částka. Já věřím, že to té rekrutaci pomůže a že to také dodá, řekněme, nějaký další impulz nebo to, že společnost si práce vojáků váží. To asi k tomuto bodu. Dovolím si ještě jenom dodat k tomu, co už tady poměrně podrobně popsal pan premiér z hlediska jednání o rozpočtu, tak já jsem rád, že se vláda znovu přihlásila ke svému závazku nebo slibu řekněme, z počátku svého působení, to znamená dosáhnout 1,4 HDP na výdaje na obranu v roce 2020. Ta trajektorie je nastavena tak, v tom našem návrhu, abychom k tomu došli plynule. Samozřejmě ten…ta diskuze o rozpočtu, speciálně na ten příští rok, ne tolik snad v těch výhledech, ale na ten příští rok bude ještě náročná, ale to už jaksi patří k podobným diskusím. Věřím, že se dokážeme dohodnout tak, abychom právě tento cíl splnili. Děkuji.

Martin Ayrer, tiskový mluvčí vVlády ČR: Děkuji a poprosím ministra průmyslu a obchodu, pana Jiřího Havlíčka.

Jiří Havlíček, ministr průmyslu a obchodu: Ještě jednou, dámy a pánové, dobrý den. Jak už zde bylo řečeno, tak Ministerstvo průmyslu a obchodu dnes mělo na jednání vlády novou státní surovinovou politiku České republiky na příštích patnáct let. Chtěl bych říct, že jsem velmi rád, že se podařilo tento stěžejní strategický materiál na dnešním jednání vlády schválit. V podstatě, završil se tak více než roční proces projednávání a schvalování tohoto důležitého koncepčního materiálu. Ten proces byl tak dlouhý, protože muselo být vypracováno stanovisko SEA, což je hodnocení dopadů tohoto koncepčního materiálu na životní prostředí, které jsme získali na konci března. Já jsem tedy velmi rád, že ten materiál prošel veškerým tímto projednáváním a dnes jej vláda s jednoznačnou podporou schválila. Chtěl bych říct, že se jedná o moderní dokument, jehož inspirací byl příslušný strategický dokument Evropské unie, a tento dokument si klade hlavně za cíl zajištění dostatku informací o reálném potenciálu České republiky v oblasti nových hi-tech surovin, které jsou potřeba pro moderní průmyslová odvětví. Zde mám na mysli například kovy nebo prvky jako je lithium, tantal, niob, wolfram, rubidium a další, které jsou v mnohem větší míře využívány v současném hi-tech průmyslu, než tomu bylo v těch předchozích letech nebo desetiletích. O těchto nových komoditách má Česká republika, respektive česká státní správa mnohdy pouze kusé informace, a proto také bylo přijato doprovodné usnesení vlády, kde by orgány státu, ať už je to Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, česká geologická služba, aby tyto orgány napnuly v těch následujících měsících mnohem větší úsilí k tomu, aby se nám podařilo detailněji zmapovat potenciál České republiky právě v případě těchto hi-tech strategických surovin, a abychom případně posoudili možnéí větší zapojení státu do celého procesu využívání těchto surovin v České republice a ve prospěch české ekonomiky a českého průmyslu. Mezi základní priority této strategie patří zejména bezpečnost dodávek surovin, tedy více se orientovat na domácí zdroje těchto surovin, stejně jako to dělá Evropská unie; to znamená pokusit se tam, kde to je možné, snížit našií dovozní závislost na jiných státech. Dále pak je to efektivní a udržitelné využívání zásob surovin, které máme na území Ččeské republiky, a důsledněji ochraňovat ložiska vyhrazených nerostů. Pak je to nový prvek, který doposud nebyl příliš využíván, a to je nastavení určité surovinové diplomacie České republiky. Víte, že řada zemí, například z jihovýchodní Asie, ale také třeba z Německa nebo Finska, v mnohem větší míře využívá surovinovou diplomacii na podporu svých ekonomik, na podporu svých geologických služeb, na podporu svých průzkumných geologických a těžebních organizací, takže v tomto směru bychom chtěli postupovat jako Česká republika také. Chceme více spolupracovat se zeměmi, které mají dostatek nerostných surovin a podporovat tím Českou republiku, českou ekonomiku a českou vědecko-výzkumnou základnu. Na závěr bych chtěl říct, že ten výsledný text, který se podařilo dnes schválit, je výsledkem poměrně komplikovaného kompromisu, jak mezi orgány státní správy, tak mezi různými neziskovými organizacemi, ekologickými organizacemi, průmyslovým sektorem a koneckonců i obcemi, municipalitami a regiony, takže závěrem bych chtěl vyjádřit svoje potěšení nad tím, že se podařilo tento proces dokončit a surovinovou politiku státu schválit.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie