Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

30. 1. 2009 10:54

M. Topolánek: Změna evropské legislativy umožní urychlení výstavby nových zdrojů

Projev premiéra Mirka Topolánka na konferenci „Zajištění energetické bezpečnosti členských států EU v rámci společného trhu s elektřinou“ v Ostravě.

Vítám vás zde v Ostravě.

Není to náhoda, že v rámci předsednictví pořádáme konferenci o vnitřním trhu s elektřinou právě v tomto regionu. Leží na hranici tří zemí EU - České republiky, Polska a Slovenska. Rozvoj tohoto území vždy závisel na spolupráci se sousedy. Přičemž výraznou roli hrálo uhlí coby energetická surovina. Tuto vzájemnou závislost a propojenost můžeme brát jako inspiraci pro celoevropskou debatu o energetické bezpečnosti.

Energetická bezpečnost se právem ocitá v centru pozornosti. Žádný živý organismus nemůže přežít bez energie. Bez ní se rychle rozpadá struktura civilizace. Na energii závisí naše svoboda a minulé týdny nám tuto pravdu drsně připomněly. Problematiku transitu a diverzifikace zdrojů energetických surovin před pouhými třemi dny řešil summit Nabucco v Budapešti. Tato konference má jiná témata. Ta však nelze oddělit od otázky naší přílišné závislosti na importu ropy a plynu.

Dostatek výrobních kapacit, robustní přenosová infrastruktura a dobrá pravidla vnitřního trhu s elektřinou. To jsou témata této konference a zároveň nutné předpoklady k dosažení našich cílů: zajistit občanům bezpečné, laciné a stabilní dodávky energie. Splnění těchto předpokladů nám umožní optimálně využít vlastní zdroje a tím zmenšit závislost na dovozech. Splnění těchto předpokladů vyžaduje nahlížet evropský trh s elektřinou jako technologický celek, čímž zvyšuje vědomí potřeby společné energetické politiky. 

Na této konferenci vystoupí řada skvělých odborníků. A já rozhodně nechci předurčovat výsledky vaší debaty. Pouze si dovolím položit pár otázek, pár námětů, které pokládám za důležité a na které, jak věřím, pomůže vaše jednání najít odpovědi a řešení.

Jak napovídá název prvního bloku konference, vnitřní trh s elektřinou nemůže dobře fungovat bez dostatku výrobních kapacit. To je velká evropská slabina a hlavní příčina, proč na liberalizovaném trhu cena elektřiny nejenže neklesá, ale až do vypuknutí krize stále rostla.

Je proto třeba se ptát: Jak vhodně doplnit zdroje elektřiny? Na jaké primární zdroje do budoucna vsadit, aby byla zajištěna naše soběstačnost ve výrobě elektřiny? Jak skloubit snahu o snižování emisí s nutností snižovat naši energetickou závislost? Jakou roli má hrát jaderná energie? A jakou obnovitelné zdroje? Jakou domácí uhlí? A jakou importovaný plyn?

Se všemi těmito otázkami souvisí téma společné energetické koncepce EU. A to jak co se týká zajišťování energetických surovin, tak jejich využití pro výrobu elektřiny a tepla. Bez společné energetické politiky zůstane jednotný trh pouze na papíře, evropská solidarita bude prázdným pojmem a energetická bezpečnost chimérou. 

Součástí společné evropské politiky musí být i změna evropské legislativy, která umožní urychlení výstavby nových zdrojů a liniových staveb. Jen kombinace dostatku zdrojů a kvalitních, dostatečně dimenzovaných a funkčně propojených přenosových soustav umožní bezpečné a stabilní dodávky spotřebitelům a efektivní fungování společného evropského trhu.

Tím se dostávám k druhému bloku konference. Všichni máme v živé paměti blackouty či situace na jejich pomezí, kdy selhávají stávající přenosové sítě. 

Jsme připraveni tento problém rázně a rychle řešit dříve, než v mnoha evropských domácnostech zavládne přinejmenším dočasná „doba temna“? Jak se vypořádáme s faktem, že jsme sice vytvořili společný evropský trh, který je ale součtem sítí budovaných převážně pro národní potřeby a využití, čemuž povětšinou odpovídá jejich technologická úroveň? Kdy odstraníme „úzká hrdla“ systému, která brání skutečně volnému obchodování, brání plnému fungování celoevropského trhu s elektřinou? 

Musím říci, že naprosto podporuji záměr Evropské komise posílit v rámci Plánu obnovy energetické systémy. Vítám, že na rozvoj energetiky schválila 3,5 mld eur, z nichž většina půjde právě na lepší propojení mezi státy. Velkým problémem jsou větrné elektrárny, zejména v Německu, které ohrožují stabilitu přenosových sítí. Zde by mělo platit, že kdo miluje větrné elektrárny, měl by milovat i nová vedení. A také záložní zdroje, které vyrovnají kolísání výkonu.

Specifický, ale nadmíru důležitý problém evropské legislativy představuje jednotný tarif za přeshraniční přenos elektřiny. Jistě se tímto návrhem budete zabývat. Současný stav, kdy je mezinárodní přenos výslovně zdarma a vzniklé náklady jsou provozovatelům přenosových soustav následně složitě kompenzovány, odporuje zdravému rozumu. České předsednictví chce v rámci jednání o 3. liberalizačním balíčku řešit mimo jiné i tuto otázku.

Tím se dostávám k třetímu bloku konference, jímž jsou pravidla a instituce společného trhu. Vítám, že vznikla asociace všech provozovatelů přenosových soustav (ENTSO – E), která má správnou ambici koordinovat pravidla na evropské úrovni a vytvořit jednotný technický kodex pro fungování sítí. Věřím, že tak brzy padnou poslední technologické bariéry pro vytvoření skutečného evropského trhu.

Stejně prospěšným krokem bude vytvoření obchodního kodexu, který má na starosti nově zřízená Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER), o níž tu také ještě uslyšíme.

Za Českou republiku mohu říci, že náš trh s elektřinou je zcela otevřený, a to od 1.ledna 2007. Tedy o půl roku dříve než ukládala směrnice EU. Koncoví spotřebitelé mohou a také už začínají využívat možnosti změny dodavatele elektřiny. Bohužel musím dodat, že v případě českých zákazníků je otevřenost trhu zatím spíše na škodu, protože nedostatek elektřiny v Evropě u nás fakticky zvyšuje její cenu.

Na závěr mi přeci jen dovolte odpovědět na tři zásadní otázky.

Chceme zajistit občanů levnější elektřinu a teplo? Pak, nemůžeme sázet na zdroje, které je vyrábějí dráž.
Chceme posílit naší svobodu a nezávislost? Pak nemůžeme z velké míry spoléhat na import ropy a plynu.
Chceme mít udržitelnou energetiku s nízkými emisemi? Pak se neobejdeme bez jádra.

Možná takto ostře formulovanými závěry překračuji mandát, který mám jako předseda koaliční vlády. Přesto jsem cítil nutnost je zde takto jasně říci. Nejen jako člověk, který se v energetice pohyboval celý svůj profesní život, ale i jako politik, který cítí odpovědnost za budoucnost.

Děkuji za pozornost.


vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Projev premiéra Mirka Topolánka na konferenci v Ostravě

Související zprávy