Archiv zpráv minulých vlád

14. 5. 2012 17:27

Premiér: Součástí energetického mixu musí zůstat i jádro

Premiér Petr Nečas v pondělí 14. května vystoupil na Evropském jaderném fóru v Bratislavě. Ve svém projevu zmínil zejména důležitost zachování energetického mixu, ale i nutnost komunikace s veřejností. Energetická bezpečnost podle českého předsedy vlády závisí též na celoevropské propojenosti energetických sítí.

Projev premiéra Petra Nečase, ENSF Bratislava 14. května 2012Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté,

úvodem bych chtěl říci, že vítám organizaci fór tohoto druhu, protože otevřená mezivládní a nadnárodní diskuse o energetické bezpečnosti je nutná. Diskuse je velmi potřebná už jen proto, že toto téma je mimořádně významné a týká se nejen dnešních, ale i budoucích generací. Žádná zodpovědná vláda se nemůže v otázce zajištění dostatku energií pro své spoluobčany dívat jen za nejbližší roh, ale musí uvažovat ve střednědobém i dlouhodobém výhledu.

Na 6. zasedání Evropského jaderného fóra, které se konalo v květnu loňského roku v Praze, jsme projednávali pojetí celoevropské komplexní bezpečnosti a hodnocení rizik jaderných elektráren v rámci přípravy takzvaných zátěžových testů. O provedení těchto testů rozhodla Evropská rada v březnu 2011.

Dnešní 7. zasedání Evropského jaderného fóra se koná v předvečer zasedání Evropské rady, na kterém bude projednávána zpráva skupiny ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) o výsledcích těchto zátěžových testů.

Rád konstatuji, že se podařilo naplnit cíle, které jsme si vloni stanovili. Zátěžové testy proběhly podle stanovené metodiky ve všech členských státech Evropské unie s provozovanými jadernými elektrárnami. A nejen v nich, ale i ve Švýcarsku a na Ukrajině.

Jsem rád, že mohu toto jaderné fórum informovat, že na jaderných elektrárnách v České republice nebyly zjištěny žádné důležité skutečnosti, které by vážně ohrožovaly bezpečnost jaderných elektráren a vyžadovaly okamžitý zásah ze strany českého dozorového orgánu.

V návaznosti na provedené zátěžové testy jsou mezi Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a společností ČEZ diskutována další opatření ke zvýšení úrovně bezpečnosti. V ČEZ se rovněž dokončuje upřesněný seznam některých opatření směřujících ke zvýšení úrovně bezpečnosti, včetně jejich prioritizace a harmonogramu realizace.

Evropské jaderné fórum má zřízenou pracovní skupinu pro otevřenost, která hledá cesty k transparentnímu informování veřejnosti o jaderné problematice. Myslím si, že zveřejnění zprávy skupiny ENSREG o provedených zátěžových testech lze zařadit mezi dobré praktiky, které tato pracovní skupina shromažďuje.

Zvláště nyní je nutné usilovně hledat další způsoby a metody komunikace s veřejností při objektivním vysvětlování budoucnosti jádra v evropském energetickém mixu, o jeho příležitostech i rizicích jeho využití.

Na 4. zasedání Evropského jaderného fóra bylo vzdělávání v jaderné oblasti shledáno jako nedostatečné, což vedlo k návrhu do budoucna více tuto oblast podporovat. V České republice byla v uplynulých letech vytvořena síť v oblasti jaderného vzdělávání (sdružení CENEN), která je nyní českým koordinačním orgánem zabývajícím se jaderným vzděláváním a odbornou přípravou. Toto sdružení už navázalo spolupráci s obdobnými institucemi ve Francii, Spojených státech amerických a dalších zemích s cílem zatraktivnit výuku v jaderných oborech.

Česká republika vnímá jako vhodný prostředek pro naplnění dekarbonizačních cílů rovněž využití jaderné energie. V podmínkách České republiky hraje jaderná energie klíčovou roli s ohledem na naplnění klimatických cílů. To z toho důvodu, že Česká republika má silně exportně orientovanou ekonomiku s vysokým podílem průmyslu - včetně energeticky náročného - oproti západním zemím. Dále má limitované podmínky pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a v palivovém mixu pro výrobu elektřiny i tepla má významný podíl uhlí.

Události na Jaderné elektrárně Fukušima nezměnily záměr České republiky dostavět jadernou elektrárnu Temelín. ČEZ předal v říjnu loňského roku kvalifikovaným dodavatelům zadávací dokumentaci a očekává nabídky do 2. července letošního roku.

Pro Českou republiku je prioritou pohlížet na energetickou budoucnost Evropské unie na zcela neutrálním základě, pokud jde o technologie stejně jako o zdroje energie. Jsme toho názoru, že je vhodné zachovat všechny možnosti otevřené pro budoucnost. To platí i vzhledem k nejistotám spojeným s dlouhodobým plánováním. Nesmí se z toho stát ideologická otázka.

Pro ponechání rozhodnutí o využívání jaderné energie na jednotlivých členských státech, což je v souladu s Lisabonskou smlouvou, je důležité, aby v závěrech Rady k Energy Roadmap 2050 byla zachována technologická neutralita. A to jak v redukci skleníkových plynů (tedy nízkouhlíkové technologie – obnovitelné zdroje energie, jaderné elektrárny, zachytávání a ukládání uhlíku), tak i v dlouhodobé udržitelnosti zdrojů (tedy udržitelné technologie - obnovitelné zdroje energie, jaderné elektrárny s přechodem na rychlé reaktory, zachytávání a ukládání uhlíku s přechodem na jadernou fúzi). Tak, jak bylo identifikováno ve studii DG Research VLEEM 2 (Very Long Term Energy-Environment Model).

Jsem rád, že postoje České republiky jsou v Evropské unii respektovány. Tak jak respektujeme například odklon německé vlády od jaderné energetiky, tak respektuje také německá vláda naše rozhodnutí jadernou energetiku rozvíjet.

Platí to obecně: Pokud jde o energetickou bezpečnost, nezavírejme si žádné dveře. Rozhodujeme totiž o mantinelech energetického mixu a bezpečnosti na desítky let dopředu. Rozhodujeme také do značné míry o ceně nejen elektrického proudu, a to nejen pro menší spotřebitele. V sázce je významná nákladová položka firem, a tedy buď koule na noze, anebo naopak stimul pro konkurenceschopnost národního hospodářství a tím i celé země, a to na dlouhá léta dopředu. Tak vážná rozhodování, jaká v současnosti vedeme, vyžadují naprosto chladnou hlavu a ty nejlepší expertní analýzy, v první řadě bezpečnostní.

Stejný postoj se snažme propagovat nejen ve svých zemích, ale také navenek. Energetická bezpečnost menších ekonomik – jako je ta naše nebo slovenská – totiž do značné míry také závisí na celoevropské propojenosti energetických, ale i produktovodních sítí. Jedině tato propojenost vede k liberalizaci trhu a možnosti výběru dodavatele a tím i cen. A jedině tato svobodná možnost výběru vede ke spravedlivé soutěži a všeobecnému pokroku a růstu.

Dostavba dalších jaderných bloků není jen otázka českého rozhodování. A to pro nás znamená dvojí. Nejenže budeme mít jistější domácí zdroje, a to i v souladu s pokračující snahou Evropské unie snížit emise CO2. České jaderné inženýrství a strojírenství má velmi dobrou tradici a zvuk a má co nabídnout. Když se rozhlédneme i jinam po světě, mimo Evropu či Severní Ameriku, uvidíme rostoucí zájem o jaderné reaktory především v dynamicky se rozvíjejících ekonomikách Asie. Tohoto obrovského potenciálu by Evropa mohla a měla využít. Česká republika chce být u toho.

Pro Českou republiku je ze všech zmíněných důvodů stěžejní, aby závěry Rady dostatečně akcentovaly roli jaderné energetiky, zachování technologické neutrality, nutnost dojednání globální dohody v oblasti klimatu či zachování konkurenceschopnosti evropské ekonomiky. Jaderná energetika by měla zůstat standardní součástí evropského jaderného mixu a její využívání by mělo být nadále ponecháno na rozhodnutí jednotlivých členských států.

Děkuji vám za pozornost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Evropské jaderné fórum (European Nuclear Energy Forum, ENEF)

je pořádáno od roku 2007 střídavě v Praze a Bratislavě.

Jaderné fórum pořádá Evropská komise ve spolupráci s českými a slovenskými státními úřady a slouží jako platforma pro diskusi napříč všemi státy Evropské unie o příležitostech a rizicích, které přináší využití jaderné energie.

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie