31. 5. 2017 12:02

Jan Chvojka: Vláda pokračuje v boji proti korupci

Akční plán boje s korupcí na rok 2018 připraví do konce letošního listopadu ministr Jan Chvojka. Akční plán bude doplňovat analytický materiál „Východiska pro vytvoření protikorupčního strategického dokumentu České republiky pro období po roce 2017“. Vyplývá to z dnešního jednání vlády.

„Pokračujeme tím v dalším zužování prostoru pro korupci ve státní správě. Vláda dokázala prosadit velkou část svého protikorupčního programu. Máme fungující registr smluv, prosadili jsme například prokazování původu majetku, zpřísnění zákona o střetu zájmů i zákona o boji proti praní špinavých peněz,“ uvedl ministr Jan Chvojka.

Vypracování analytického materiálu současně s Akčním plánem boje s korupcí na rok 2018 umožní rychlé a efektivní navázání protikorupční strategie na navazující období po roce 2017. Oba protikorupční dokumenty budou během léta diskutovány s odbornou i laickou veřejností. Do materiálů budou zahrnuty i podněty ze strany poradních orgánů vlády a občanské společnosti.

Vláda byla rovněž výroční zprávou informována o činnosti Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí v roce 2016 a o plánu činnosti na rok 2017.

Rada vlády bude připomínkovat vytipované právní předpisy. Jedná se o návrh zákona o sportu a návrh zákona, kterým se mění zákon o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích. U ostatních návrhů právních předpisů bude sledováno hodnocení korupčních rizik.  Na jednání Rady vlády by měly být projednávány následující materiály.

Legislativní materiály:

  • návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s ochranou oznamovatelů podezření na protiprávní jednání,
  • návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu a o změně zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, (nominační zákon),
  • návrh zákona o sportu,
  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Nelegislativní materiály:

  • návrh opatření k posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu ve vztahu k lobbistické činnosti,
  • Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2016,
  • Výroční zpráva Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí za rok 2016,
  • Analýza vlivu herního průmyslu na možná rizika korupčního jednání v rámci veřejné správy a návrh řešení,
  • Průběžná sebehodnotící zpráva o stavu plnění závazků vyplývajících z Akčního plánu České republiky (OGP) Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016-2018,
  • Návrh protikorupčního strategického dokumentu na navazující období.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie