Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

30. 9. 2014 13:25

AVÍZO: Vláda projedná větší osvobození od poplatků za komunální odpad

Ve středu 1. října 2014 se od 8.30 hod. koná pravidelné zasedání Vlády ČR. Ministr pro lidská práva, legislativu a rovné příležitosti Jiří Dienstbier tentokráte na jednání kabinetu předkládá jediný materiál - senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Ministr Dienstbier předkládá tento materiál k rozpravě ve vládě z titulu své pozice v čele vládních legislativců, neboť o stanovisko vlády k uvedenému senátnímu návrhu zákona požádal předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu.

Cílem předloženého senátního návrhu zákona je zejména rozšířit okruh osob osvobozených od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Jedná se o osoby, které jsou na základě rozhodnutí soudu umístěny do zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Dále se navrhuje osvobodit i osoby žijící v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem a chráněném bydlení.

Navržená úprava zakotvuje i povinnost zákonného zástupce zaplatit tento poplatek za nezletilé dítě a zákaz vyměřit nezletilým po dosažení jejich zletilosti poplatek vzniklý v době jejich nezletilosti. Předložený návrh obsahuje i návrh souvisejících procesních ustanovení.

„Vítám snahu předkladatelů odstranit tvrdost zákona při vybírání a zejména vymáhání předmětného poplatku vůči některým skupinám poplatníků, zejména pak vůči nezletilým dětem a osobám umístěným v ústavním zařízen. Pomůže to řešit velice citlivý aktuální společenský problém spočívající zejména ve vymáhání nedoplatků na místních poplatcích,“ uvedl k tomu ministr Dienstbier.

Po proběhlém meziresortním připomínkové jednotlivých ministerstev je vládě ze strany Odboru vládní legislativy (OVL) navrženo zaujmout k předloženému senátnímu návrhu neutrální stanovisko.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter