Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

7. 11. 2016 13:12

Avízo: Vládní výbor pro zdravotně postižené občany se bude věnovat tématu governance accessibility

V úterý 8. listopadu 2016 se od 9:00 hodin na Úřadu vlády koná letošní třetí zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (dále jen „Výbor“), který je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem vlády České republiky pro oblast podpory lidí se zdravotním postižením.

V prvním bodě programu se Výbor bude zabývat návrhem na zřízení Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb. Tato skupina by měla sloužit k lepší koordinaci v oblasti governance accessibility, tedy mechanismů, díky kterým jsou veřejná správa a veřejné služby přístupné pro všechny občany se zvláštním zřetelem na lidi se zdravotním postižením.

Další bod je věnován přípravě a postupu prací na Směrnici Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb. Cílem návrhu této směrnice je odstranit překážky pro volný pohyb výrobků a služeb z hlediska potřeb lidí se zdravotním postižením a dalších znevýhodněných skupin na úrovni Evropské unie a těmto překážkám předcházet.

Ve třetím bodu jednání budou členové a členky Výboru seznámeni s průběhem realizace reformy psychiatrické péče. K tomuto bodu byli přizváni i zástupci organizací zastupujících lidi s duševním onemocněním.

Obsahem čtvrtého bodu programu bude návrhu na úpravu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR připravila návrh úpravy tohoto zákona s cílem odstranit restrikce a nedostatky, které byly do tohoto právního předpisu zapracovány během působení předchozí vlády. Tento návrh si osvojila skupina poslanců a je nyní předložen v Poslanecké sněmovně k projednání.

Následující bod jednání se bude týkat metodiky mapování bezbariérovosti staveb. Úkol vypracovat metodiku mapování bezbariérových staveb vyplývá z opatření 3.2 Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 s termínem plnění do 30. června 2016.

Šestý bod programu bude věnován informaci o postupu prací na přípravě právní úpravy zajišťující koordinaci rehabilitace. Nastavení podmínek a pravidel pro koordinaci rehabilitace osob se zdravotním postižením je úkolem, který Ministerstvu práce a sociálních věcí ukládá Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015­–2020 s termínem plnění do 31. prosince 2016.

V následujícím bodu se Výbor bude věnovat důsledkům zvyšování minimální mzdy na výši náhrad za ztrátu na výdělcích z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Tento bod byl již projednáván na zasedání Výboru 22. března 2016 a usnesením bylo Ministerstvu práce a sociálních věcí uloženo, aby připravilo varianty řešení poklesu náhrad mzdy za pracovní úraz nebo nemoc z povolání po ukončení výplaty nemocenských dávek a předložilo tato variantní řešení Výboru.

Tématem osmého bodu programu budou informace o kontaktním místu Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a jeho aktivitách. V souladu s článkem 33 této Úmluvy je povinností smluvních stran vytvořit v rámci státní správy jedno nebo několik kontaktních míst pro záležitosti týkající se provádění Úmluvy. V ČR je kontaktním místem Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je gestorem Úmluvy a odpovídá za její implementaci.

V devátém bodu programu zazní informace o situaci v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením na krajských úřadech a magistrátu hlavního města Prahy. Z Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 vyplývá pro Výbor povinnost monitorovat situaci v oblasti zaměstnávání lidí se zdravotním postižením ve vybraných institucích veřejné správy. V letošním roce se šetření týkalo krajských úřadů.

V dalším bodu bude Výbor informován o výsledcích dotačního řízení programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených pro rok 2016.

Závěrečný bod programu se bude věnovat informaci o financování a realizaci záměrů bezbariérových tras předložených v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny za rok 2015, které byly schváleny Řídícím výborem tohoto programu.


Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (dále jen „VVZPO“) je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem vlády České republiky pro problematiku podpory zdravotně postižených občanů. Byl zřízen usnesením vlády ČR ze dne 8. 5. 1991 č. 151.

Výbor se zabývá problémy, které nemůže samostatně řešit jediný resort. Jeho cílem je pomáhat při vytváření rovnoprávných příležitostí pro zdravotně postižené občany ve všech oblastech života společnosti. Prostřednictvím svých zástupců ve Výboru se na jeho činnosti podílejí sami občané se zdravotním postižením.

 

Výboru předsedá premiér Mgr. Bohuslav Sobotka. Výkonným místopředsedou je ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Mgr. Jiří Dienstbier. Posty místopředsedů zastávají ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA a předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Mgr. Václav Krása. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter