Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

30. 9. 2015 10:23

Avízo:Legislativní rada vlády projedná dvojici návrhů legislativních norem o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a s ním související změnový zákon má na programu Legislativní rada vlády (LRV) na svém zasedání ve čtvrtek 1. října od 9:30 hodin.

Dále LRV projedná návrh insolvenčního zákona a též návrh zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, včetně sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití:
Novelou zákona má dojít především k řádné transpozici směrnice 2014/28/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi. Zákonem dochází také k promítnutí některých změn nutných v návaznosti na návrh zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh, neboť směrnice o výbušninách patří mezi odvětvové směrnice tzv. nového legislativního rámce, upravující též dodávání výbušnin na trh. V neposlední řadě je novela, spolu s Ministerstvem vnitra navrženou změnou zákona o zbraních, zpracována na základě usnesení vlády ze dne 14. ledna 2015 č. 33, ke zvýšení provázanosti právních předpisů upravujících nakládání s municí civilními subjekty a vytvoření podmínek pro efektivní kontrolu skladování těchto výrobků, ve vazbě na výbuchy v areálu muničních skladů ve Vrběticích. Zákon předkládá Český báňský úřad (ČBÚ).

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony:
Návrh řeší zejména tyto problematické oblastmi:
- posílení dohledu nad výkonem funkce insolvenčního správce, a to včetně dohledu nad řádným výkonem jejich činností stanovených insolvenčním zákonem;
- zvýšení transparentnosti insolvenčního řízení, omezení administrativních úkonů insolvenčních soudů a posílení doručování dokumentů do datových schránek, především prostřednictvím nového sběru a podrobné analýzy dat obsažených v soupisu majetkové podstaty;
- regulace subjektů poskytujících služby související s institutem oddlužení  - dojde k zpřísnění podmínek poskytování poradenství v oblasti oddlužení na osoby, jimž bude ze strany Ministerstva spravedlnosti udělena akreditace;
- intenzivnější ochrana před tzv. „šikanózními“ insolvenčními návrhy - zavádí se tvz. "předběžné posouzení věřitelského návrhu“.
Zákon předkládá Ministerstvo spravedlnosti (MSP). 

Návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv):
Cílem navrhované právní úpravy je provedení nezbytných změn právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu. Jedná se zejména o zavedení právně závazné elektronické podoby Sbírky zákonů a mezinárodních smluv, tvorbu, předkládání a schvalování novely právního předpisu včetně jejího úplného znění a povinné využívání nástrojů elektronické tvorby právních předpisů k předkládání legislativních návrhů. Současně se zavádí úpravy, které zvyšují transparentnost legislativního procesu a snižují korupční rizika s ním spojená. Předpokládané datum nabytí účinnosti je 1. ledna 2019.
Zákon předkládá Ministerstvo vnitra (MV).

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv):
Cílem návrhu je celková elektronizace tvorby a vyhlašování práva a zakotvení užívání úplného znění právního předpisu při tvorbě a vyhlašování právního předpisu, které by měly přinést zvýšení dostupnosti a srozumitelnosti práva, zkvalitnění, zefektivnění a vyšší transparentnost jeho tvorby. Navrhovaná právní úprava přináší především nezbytné změny zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Navrhovaný zákon dále provádí terminologické změny řady zákonů v souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv do jedné Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a jejím novým pojmenováním.
Zákon předkládá Ministerstvo vnitra (MV).

Kontaktní osoba pro média:
Mgr. Jiří G. Souček: e-mail: soucek.jiri@vlada.cz, tel.: 725 785 761

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter