Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

28. 11. 2014 8:12

Legislativní rada vlády chválila zákon o chemických haváriích a zákon o pyrotechnice

Ve čtvrtek 27. listopadu 2014 se na Úřadu vlády od konalo zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR. K projednání měla čtyři body – dva přijala, dva přerušila. Doporučeny vládě ke schválení byly návrh zákona o pyrotechnice a návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými chemickými látkami nebo chemickými směsmi. Přerušeny a odloženy na některé z příštích jednání byly návrh zákona o ochraně spotřebitele a návrh zákona o pojišťovnictví.

Návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečným chemickými látkami nebo chemickými směsmi byl zpracován za účelem zajištění transpozice směrnice EU kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice „SEVESO III“. Tento návrh zákona stanoví systém preventivních bezpečnostních opatření přijímaných v objektech, v nichž je umístěna některá z vybraných nebezpečných chemických látek či směsí v určitém kvalifikovaném množství, představujícím potenciální riziko vzniku závažné havárie, s cílem předcházet vzniku takových havárií, případně omezit jejich dopady na životy a zdraví lidí, životní prostředí a majetek v těchto objektech a jejich okolí.
Zákon, jehož předkladatelem je Ministerstvo životního prostředí (MŽP) ČR, doporučila Legislativní rada vlády vládě schválit ve znění jejího stanoviska.

Důvodem předloženého návrhu zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi (zákon o pyrotechnice) je transpozice směrnice EU o dodávání pyrotechnických výrobků na trh, dále transpozice prováděcí směrnice Komise EU, kterou zřizuje systém pro sledovatelnost pyrotechnických výrobků a zároveň komplexní úprava pyrotechnických výrobků v jednom právním předpise. Jedná se tedy o plošnou legislativní úpravu problematiky pyrotechnických výrobků, včetně jejich uvádění na trh a zacházení s nimi podle stanovených pravidel. Návrh zákona mimo jiné zavádí systém sledovatelnosti pyrotechnických výrobků. Od úpravy se očekává zajištění ochrany života a zdraví osob, životního prostředí, jakož i veřejné bezpečnosti.
Zákon, jehož předkladatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ČR, doporučila Legislativní rada vlády vládě schválit ve znění jejího stanoviska.

Návrh zákona o ochraně spotřebitele by měl zjednodušit mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Předložený návrh si klade tři základní cíle: Vytvořit nový systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který bude vyhovovat požadavkům evropské legislativy, zpřesnit právní úpravu nekalých obchodních praktik a upravit některé pravomoci dozorových orgánů v reakci na problémy aplikační praxe.
Pokud jde o mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, návrh přináší českým spotřebitelům novou variantu řešení jejich sporů, která bude rychlejší a finančně méně náročná než nabízejí stávající instituty včetně soudního řízení. Uvedený návrh má přispět k usnadnění řešení přeshraničních sporů pramenících zejména z internetového obchodu. S žádostí o pomoc při řešení takovýchto sporů se spotřebitelé navíc budou moci obrátit na Evropské spotřebitelské centrum ČR.
Legislativní rada vlády projednávání návrhu zákona, jehož předkladatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ČR, přerušila.

Novela zákona o pojišťovnictví reaguje na zásadní změny provedené směrnicemi EU „Solventnost II“ a „Omnibus II“. Hlavním cílem je posílení finanční stability pojišťoven a zajišťoven a dosažení vyšší ochrany pojištěných osob před neobezřetným postupem těchto institucí, který by ohrožoval jejich schopnost dostát svým závazkům. Současně se sjednocují pravidla výkonu těchto činností v rámci jednotného evropského trhu tak, aby tato ochrana a podmínky byly rovnocenné pro všechny občany EU. Zároveň dochází i k rozšíření pravomocí ČNB jako dohledového orgánu a posílení její odpovědnosti za stabilitu pojistného trhu.
Legislativní rada vlády projednávání návrhu zákona, jehož předkladatelem je Ministerstvo financí (MF) ČR, přerušila.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter