Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

26. 5. 2016 15:04

Legislativní rada vlády nedoporučila přijmout návrh zákona o výběru osob do funkcí ve státních firmách a jejích orgánech

Ve čtvrtek 26. května 2016 se v budově Úřadu vlády konalo zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR. Rada měla k projednání tři body. Z toho:

Přerušila:
- věcný záměr zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací,
- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Neschválila:
- návrh věcného záměru zákona o výběru odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a členů orgánů obchodních společností ovládaných státem.


Věcný záměr zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací:
Cílem předloženého návrhu je vytvořit ve společnosti podmínky pro zvýšení kvality a konkurenceschopnosti výzkumu a vývoje v ČR, k čemuž je potřeba prostřednictvím legislativního rámce zajistit udržitelný rozvoj systému VaVaI (Výzkum a Vývoj a Inovace), zajistit efektivnost výdajů na VaVaI a potřeby ekonomiky a společnosti. Splnění tohoto cíle je podmíněno zásadní změnou dosavadního systému podpory výzkumu, vývoje a inovací, kterou již nelze jak pro její kvalitativní, tak kvantitativní parametry zapracovat prostřednictvím novely do stávajícího platného zákona.
Ke splnění vymezeného cíle se jeví jako nezbytné provést změny ve třech stěžejních oblastech. V prvé řadě je to nové nastavení podmínek, zásad a kritérií podpory tak, aby zajišťovaly výrazně lépe než dosavadní pravidla ekonomický rozvoj a udržitelnost systému podpory VaVaI. Rovněž musí být legislativně vyřešena absence inovací v systému státní podpory VaVaI.
Nutno také uvést, že všechna nová, byť sebelepší pravidla nemohou v praxi úspěšně fungovat a přinést žádoucí změnu bez vybudování zcela nové struktury státní správy a administrativní podpory VaVaI, která odstraní dosavadní roztříštěnost správy způsobenou jak několikanásobně novelizovanou a v některých směrech ne zcela provázanou právní úpravou, tak mnohdy i historicky nastolenými stereotypy ve vztazích mezi jednotlivými relevantními správními úřady, majícími tendenci působit jako tradice, kterou je nežádoucí až riskantní měnit.
Při přípravě věcného záměru byly posuzovány jednotlivé varianty zejména ve vztahu k budoucímu uspořádání státní správy výzkumu, vývoje a inovací – a to od ponechání stávajícího stavu, až po vytvoření nového ministerstva, na nějž by byla z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přesunuta i odpovědnost za problematiku vysokoškolského vzděláváním. S ohledem na provedené vyhodnocení nákladů a přínosů jednotlivých, ve věcném záměru zvažovaných, variant byla v současné době jako nejvhodnější varianta zvolena ta, jejímž cílem je zřízení nového Ministerstva pro výzkum a vývoj, přičemž gesce pro oblast vysokých škol se ponechá Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
Zákon předkládá Úřad vlády ČR - Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVV).
LRV projednávání tohoto návrhu zákona přerušila.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:
Novelizace vodního zákona má zlepšit motivační funkce poplatků za vypouštěné množství odpadních vod do vod povrchových a poplatku za odebrané množství podzemní vody ve vztahu k zajištění ochrany množství a kvality povrchových a podzemních vod. Původní limity a sazby platné ze zákona 2001 zastaraly. Zmíněné změny by měly podnítit uživatele vody k šetrnému využívání zdrojů vody a ke snižování vypouštěného znečištění do povrchových vod. Tato opatření mají vyšší význam i vzhledem k předpokládané změně klimatu a s ní spojeným nebezpečím omezení dostupných zdrojů vody.
Novela dále přenáší správu poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových na Státní fond životního prostředí ČR. Fond se tak stává správcem poplatku.
Cílem předkládaného návrhu je dále náprava aplikačních problémů plynoucích z platné zákonné úpravy, které byly identifikovány například v rámci tzv. ekoauditu, a reakce na proběhlou nebo připravovanou novelizaci jiných právních předpisů.

Klíčové body a cíle novely:
- novelizace poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových,
- novelizace poplatku za odebrané množství podzemní vody,
- novelizace správy poplatků,
- novelizace ustanovení vodního zákona týkající se odpadních vod,
- novelizace a upřesnění sankčních ustanovení vodního zákona,
- naplnění požadavků plynoucích z ekoauditu.
Zákon předkládá Ministerstvo životního prostředí (MŽP).
LRV projednávání tohoto návrhu zákona přerušila.

Návrh věcného záměru zákona o výběru odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a členů orgánů obchodních společností ovládaných státem:
Důvodem pro předložení návrhu řešení problematiky výběru osob do řídících a dozorčích (kontrolních) orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu je opakující se kritika ve veřejném prostoru poukazující na subjektivismus a prosazování dílčích zájmů a přímo korupci při obsazování řídících a dozorčích funkcí u státních podniků a obchodních společností s majetkovou účastí státu. Záměr odstranit nedostatky v této záležitosti je obsažen i v Koaliční smlouvě.
Věcný záměr zákona předpokládá zřízení Vládního výboru pro výběr osob do řídících a dozorčích (kontrolních) orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu, tj. funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků, národního podniku, státních organizací a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu. Měl by v tomto směru navázat na dosavadní činnost Vládního výboru pro personální nominace, který je poradním orgánem vlády. Zákon by měl dále upravit základní zásady nominačního procesu s důrazem na jeho transparentnost a objektivnost.  Zakotvení základních zásad procesu nominace osob do řídících a dozorčích (kontrolních) orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu by mělo být jedním z kroků směřujících k odstraňováním korupce, klientielismu a dalších obdobných negativních externalit. Zejména by pak měl přispět ke zlepšení činnosti těchto subjektů a k jejich lepšímu odbornému řízení. V navrhované podobě by vládní výbor měl být složen z odborníků, kteří mají zkušenosti v oblasti řízení společností, práva obchodních společností, financí, personalistiky atd. Za účelem náležitého posouzení nominace bude mít Výbor možnost přizvat si ad hoc odborníky. Členství ve vládním výboru má být co nejvíce „odpolitizováno“, proto se navrhuje neslučitelnost členství ve výboru s členstvím v politické straně nebo hnutí.
Zákon předkládá Ministerstvo financí (MF). 
LRV doporučila vládě návrh zákona neschválit.
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter