Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

18. 6. 2015 13:44

Legislativní rada vlády operativně projednala analýzu ústavnosti nové právní úpravy zákona o hmotné nouzi

Ve čtvrtek 18. června 2015 se na Úřadu vlády konalo zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR. Ministrem Dienstbierem byl na program jednání jako první mimořádně operativně zařazen i nový materiál - zákon o pomoci v hmotné nouzi, resp. analýza ústavnosti právní úpravy vydávání souhlasu obce s poskytnutím doplatku na bydlení.

 „Dosavadní praxe a analýza možných dopadů této novely jasně ukazují, že stávající úprava je dlouhodobě neudržitelná, a je tedy nutné neprodleně vstoupit k její novelizaci. V této souvislosti jsem požádal Legislativní radu vlády jako nezávislý expertní poradní orgán vlády o posouzení ústavnosti této novely“, řekl o zařazení mimořádného bodu na řádné zasedání Legislativní rady vlády její předseda, ministr Jiří Dienstbier, na dnešní tiskové konferenci. Kde společně s ním vystoupil i ředitel Agentury pro sociální začleňování Radek Jiránek.

Oba shodně sdělili, že příslušná novela zákona v praxi způsobuje pobouření občanů i obcí, díky ní totiž obce na základě vlastního uvážení mohou vydat či nevydat souhlas s doplatkem na bydlení. Podle neziskových organizací počet žadatelů, kteří by mohli přijít o doplatek na bydlení, by v Ostravě a Bohumíně mohl být až 2200, bez bydlení mohlo ocitnout až 7000 lidí včetně dětí.

Radek Jiránek upozornil také na varující výsledek Analýzy dopadu tohoto zákona a s ní souvisejícího souhlasu obcí s doplatkem na bydlení v praxi.

„Zpracovali jsme analýzu dopadu tohoto zákona v praxi a alarmujícím zjištěním je, že by se ze stovky tisíc lidí, kteří v tuto chvíli žijí na ubytovnách, mohlo až 17 tisíc z nich, včetně seniorů a dětí, ocitnou na ulici a to během tří měsíců. Důsledky mohou být katastrofální,“ varují shodně Jiránek s Dienstbierem.

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu současně představil výsledek, k němuž dnes došla LRV:
 1. Legislativní rada vlády má vážné pochybnosti o tom, zda právní úprava, obsažená v ustanovení § 33 odst. 6 větě druhé zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 252/2014 Sb., je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

2. Současně je Legislativní rada vlády toho názoru, že podmiňovat výkon státní správy nejasnou úpravou rozhodovací činností obce, je do značné míry nesystémové a nekoncepční.

3. Legislativní rada vlády doporučuje vládě, aby neprodleně podnikla potřebné kroky ke změně předmětné právní úpravy tak, aby byla garantována právní jistota jejích adresátů v souladu s koncepcí a hodnotami materiálního právního státu.


Legislativní rada vlády operativně projednala analýzu ústavnosti nové právní úpravy zákona o hmotné nouzi

Vyjádření ministra Dienstbiera k zákonu ve vysílání Studia ČT24:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058260618  - od 4:40 min.


Další body programu LRV:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony:
Úprava má za cíl poskytnout řešení některých zásadních problémů, s nimiž se praxe po zavedení nového civilního kodexu potýká a pro něž úprava tohoto kodexu neposkytuje uspokojivá řešení. K novelizaci byly vybrány především takové oblasti, jejichž stávající úprava může výrazně omezit, znepříjemnit či nevratně změnit život lidí, kterých se povinnosti, plynoucí z nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, přímo dotýkají.
Zákon předkládalo Ministerstvo spravedlnosti (MSP).
LRV projednávání tohoto návrhu zákona přerušila. 
 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony:
Zákon má za cíl zajistit jednotnou aplikaci obecného a sektorového systému uznávání odborných kvalifikací v České republice. Tento systém je obsažen ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací. Navrhovaná právní úprava zajišťuje kompatibilitu českého právního řádu s novou evropskou legislativou. To si vyžádá provedení změn v celkem v devíti stávajících zákonech. Jedná se například o nově zaváděný institut evropského profesního průkazu s výraznějším zapojením domovského členského státu.
Zákon předkládalo Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy (MŠMT).
LRV doporučila návrh zákona schválit ve znění jejího stanoviska.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter