Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

27. 1. 2016 15:35

Avízo: Legislativní rada vlády projedná návrh zákona o ochraně přírody a krajiny

Návrh věcného záměru zákona o metrologii má na programu Legislativní rada vlády (LRV) na svém zasedání ve čtvrtek 28. ledna od 9:30 hodin. Dále LRV projedná návrh zákona o ochraně přírody a krajiny.

Návrh věcného záměru zákona o metrologii:
Současný zákon o metrologii v některých případech nejasně formuluje práva a povinnosti subjektů a neupravuje jednoznačně některé činnosti. Proto je vhodné vytvořit novou právní úpravu, která tu současně platnou v celém rozsahu nahradí.  Věcný záměr zákona tak navrhuje zpřesnit uvádění stanovených měřidel na tuzemský trh, vyhláškami stanovit procesy autorizace a registrace subjektů a orgánů veřejné správy, metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla a postupy zkoušek, nově stanovit správní delikty a přestupky a další opatření. Nedochází k rozšíření současného rozsahu regulace v oblasti legální metrologie, regulace je pouze zpřesněna.  Účinnost nově zpracovaného zákona o metrologii je navržena od 1. ledna 2020.
Zákon předkládá Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Předmětem navrhované změny je ustanovení § 58 zákona, které upravuje režim náhrad za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření v důsledku ochrany přírody. Potřebu novelizace vyvolaly nejasnosti v praxi, které skončily soudními spory a nakonec rozsudky Nejvyššího soudu ČR.
Novelizací nebude možné finanční náhradu požadovat za újmu za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření na pozemcích, které jsou ve státním vlastnictví (tj. na pozemcích, na kterých hospodaří zejména příspěvkové organizace, státní podniky a jiné státní organizace). Jde o pozemky, na kterých stát daným omezením (zejm. vyhlášením některé kategorie zvláště chráněného území nebo zajištěním druhové ochrany) sám deklaroval veřejný zájem na ochraně přírody.
Vlastníkem zemědělské a lesní půdy je stát, nikoliv státní podniky či jiné subjekty, které na státní půdě hospodaří podle zvláštních právních předpisů nebo podle soukromoprávních smluv. Stát jako vlastník může své vlastnictví omezit a nedochází tím k porušení ústavních postulátů.
MŽP novelizací odstraňuje zbytečnou administrativu (přesun finančních prostředků mezi státem a státními podniky) u pozemků, na nichž stát sám deklaroval veřejný zájem na ochraně přírody.
Zákon předkládá Ministerstvo životního prostředí (MŽP).  

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter