Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

26. 2. 2015 19:00

Legislativní rada vlády schválila dva návrhy zákonů

Ve čtvrtek 26. února 2015 se na Úřadu vlády konalo zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR. K projednání měla čtyři body.

Věcný záměr zákona o veřejných zakázkách a návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích LRV schválila. Projednávání návrhu ústavního zákona o celostátním referendu přerušila a návrh zákona o azylu a o pobytu cizinců na území ČR odložila.

Návrh ústavního zákona o celostátním referendu:
Návrh ústavního zákona o celostátním referendu byl zpracován na základě Programového prohlášení vlády. Institut celostátního referenda je doplněním soustavy výkonu moci založené na zastupitelské demokracii, který umožní, aby občané vykonávali státní moc nejen prostřednictvím voleb při skončení volebního období, ale i přímo. Zakotvení institutu celostátního referenda zvýší vliv veřejného mínění na výkon moci zákonodárné nebo výkonné.
Podle této legislativní předlohy by návrh na konání referenda byl oprávněn podat každý občan ČR nebo skupina občanů republiky, kteří dosáhli věku 18 let, podpoří-li jejich návrh petice podepsaná nejméně 250 000 občany ČR starších 18 let. Petici bude možné podepsat do 6 měsíců ode dne, kdy bylo na Ministerstvo vnitra doručeno oznámení o zahájení sběru podpisů pod tuto petici. Návrh na konání referenda bude muset obsahovat konkrétní otázku, o níž se má v referendu rozhodnout.
Rozhodnutí bude v referendu přijato tehdy, pokud nadpoloviční většina hlasujících občanů a zároveň nejméně 25 % všech občanů oprávněných v referendu hlasovat odpoví na otázku položenou v referendu kladně, či záporně.
Předkladatelem zákona je Úřad vlády ČR - ministr a předseda Legislativní rady vlády Jiří Dienstbier.
LRV projednávání návrhu zákona přerušila.

Věcný záměr zákona o veřejných zakázkách:
V souvislosti s přijetím tří evropských směrnic regulujících oblast veřejného zadávání bude nezbytné jejich obsah během následujících dvou let transponovat do vnitrostátního právního řádu. Nové směrnice obsahují množství zásadních změn, jejichž transpozice si vyžádá vznik zcela nového zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek, neboť zakotvení nových pravidel do stávajícího zákona by znamenalo zásadní zásahy do textu i systematiky zákona. A i při vynaložení maximální snahy o vytvoření kvalitního předpisu by pravděpodobně vedlo k velké nepřehlednosti a nesrozumitelnosti právní úpravy. Předkladatel proto přichází s myšlenkou vytvořit zákon zcela nový.
Předkladatel také navrhuje změnu názvu zákona z původního „zákon o veřejných zakázkách“ na „zákon o zadávacích řízeních“. Nový název podle něj přesněji vyjadřuje předmět zákona.
Předkladatelem zákona je Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).
LRV doporučila vládě schválit návrh zákona ve znění jejího stanoviska.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony:
Návrhem zákona se v prvé řadě zajišťuje implementace směrnic Evropské unie, a to směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (přepracované znění) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění).
Uvedené směrnice a nařízení jsou „posledními dílky skládačky“ z hlediska legislativní tvorby tzv. společného evropského azylového systému. Transpoziční část novely je poměrně rozsáhlá a představuje většinu navrhovaných změn. V zákoně o pobytu cizinců na území České republiky se navrhuje také úprava, která má zefektivnit ochranu před šířením závažných nemocí ze zahraničí.
Předkladatelem zákona je Ministerstvo vnitra (MV).
LRV projednávání návrhu zákona odložila.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
Předkládaný návrh zákona představuje dílčí novelizaci zákona o silničním provozu a zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, která v sobě sdružuje témata vzešlá z vyhodnocení předchozích novelizací těchto zákonů od r. 2011 a z odborných diskusí s odborníky. Vymezeno bylo několik oblastí týkajících se bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, které vyžadují změnu nebo doplnění zákona o silničním provozu popř. zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Jedná se zejména o otázky provozu samohybných osobních vozítek (typu segway), zadržení osvědčení o registraci vozidla při špatném technickém stavu vozidla, kaucí, viditelnosti chodců na pozemních komunikacích a další dílčí úpravy směřující ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, jeho kontrole a řízení. Vedle cílů v oblasti zvýšení bezpečnosti silničního provozu byly zohledněny i cíle směřující k podpoře cyklistické dopravy, odstranění nadbytečné administrativní zátěže profesionálních řidičů a dopravců a částečně i zabezpečení slučitelnosti s právem EU.
Předkladatelem zákona je Ministerstvo dopravy (MD).
LRV doporučila vládě schválit návrh zákona ve znění jejího stanoviska.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter