Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

1. 10. 2015 19:07

Legislativní rada vlády schválila dvojici návrhů legislativních norem o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Ve čtvrtek 1. října 2015 se v budově Úřadu vlády konalo zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR. Rada měla k projednání čtyři body. Z toho:

Přijala:
- návrh zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, včetně sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití;
- návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv);
- návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv).

Přerušila:
-
návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití:
Novelou zákona má dojít především k řádné transpozici směrnice 2014/28/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi. Zákonem dochází také k promítnutí některých změn nutných v návaznosti na návrh zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh, neboť směrnice o výbušninách patří mezi odvětvové směrnice tzv. nového legislativního rámce, upravující též dodávání výbušnin na trh. V neposlední řadě je novela, spolu s Ministerstvem vnitra navrženou změnou zákona o zbraních, zpracována na základě usnesení vlády ze dne 14. ledna 2015 č. 33, ke zvýšení provázanosti právních předpisů upravujících nakládání s municí civilními subjekty a vytvoření podmínek pro efektivní kontrolu skladování těchto výrobků, ve vazbě na výbuchy v areálu muničních skladů ve Vrběticích. Zákon předkládá Český báňský úřad (ČBÚ).
LRV doporučila návrh zákona schválit ve znění jejího stanoviska.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony:
Návrh řeší zejména tyto problematické oblastmi:
- posílení dohledu nad výkonem funkce insolvenčního správce, a to včetně dohledu nad řádným výkonem jejich činností stanovených insolvenčním zákonem;
- zvýšení transparentnosti insolvenčního řízení, omezení administrativních úkonů insolvenčních soudů a posílení doručování dokumentů do datových schránek, především prostřednictvím nového sběru a podrobné analýzy dat obsažených v soupisu majetkové podstaty;
- regulace subjektů poskytujících služby související s institutem oddlužení  - dojde k zpřísnění podmínek poskytování poradenství v oblasti oddlužení na osoby, jimž bude ze strany Ministerstva spravedlnosti udělena akreditace;
- intenzivnější ochrana před tzv. „šikanózními“ insolvenčními návrhy - zavádí se tvz. "předběžné posouzení věřitelského návrhu“.
Zákon předkládá Ministerstvo spravedlnosti (MSP).
LRV projednávání tohoto návrhu zákona přerušila.

Návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv):
Cílem navrhované právní úpravy je provedení nezbytných změn právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu. Jedná se zejména o zavedení právně závazné elektronické podoby Sbírky zákonů a mezinárodních smluv, tvorbu, předkládání a schvalování novely právního předpisu včetně jejího úplného znění a povinné využívání nástrojů elektronické tvorby právních předpisů k předkládání legislativních návrhů. Současně se zavádí úpravy, které zvyšují transparentnost legislativního procesu a snižují korupční rizika s ním spojená. Předpokládané datum nabytí účinnosti je 1. ledna 2019.
Zákon předkládá Ministerstvo vnitra (MV).
LRV doporučila návrh zákona schválit ve znění jejího stanoviska.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv):
Cílem návrhu je celková elektronizace tvorby a vyhlašování práva a zakotvení užívání úplného znění právního předpisu při tvorbě a vyhlašování právního předpisu, které by měly přinést zvýšení dostupnosti a srozumitelnosti práva, zkvalitnění, zefektivnění a vyšší transparentnost jeho tvorby. Navrhovaná právní úprava přináší především nezbytné změny zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Navrhovaný zákon dále provádí terminologické změny řady zákonů v souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv do jedné Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a jejím novým pojmenováním.
Zákon předkládá Ministerstvo vnitra (MV).
LRV doporučila návrh zákona schválit ve znění jejího stanoviska.


Kontaktní osoba pro média:
Mgr. Jiří G. Souček: e-mail: soucek.jiri@vlada.cz, tel.: 725 785 761

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter