Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

10. 12. 2015 16:48

Legislativní rada vlády schválila věcný záměr zákona o poskytování služeb realitních zprostředkovatelů

Ve čtvrtek 10. prosince 2015 se v budově Úřadu vlády konalo zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR. Rada měla k projednání čtyři body. Z toho:

Přijala:
- věcný záměr zákona o poskytování služeb realitních zprostředkovatelů,
- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Přerušila:
- zákon o státním zastupitelství,
- zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o státním zastupitelství.


Zákon o státním zastupitelství:
Nová úprava by měla rozvíjet původní koncepci veřejné žaloby jako soustavy státních zastupitelství a v zájmu toho lépe a precizněji vymezovat vzájemné vztahy v soustavě.  Návrh tak reaguje na dosavadní zkušenosti s platnou právní úpravou a usiluje o moderní pojetí státního zastupitelství, které je schopno nejen účinně čelit novým formám kriminality a chránit tak společnost před kriminalitou, ale též dosahovat společensky prospěšných cílů v oblastech mimotrestních, v nichž je státní zastupitelství jen obtížně nahraditelné nebo vůbec nezastupitelné.
Za tím účelem je třeba posílit postavení státních zástupců, precizovat povinnosti vedoucích státních zástupců a soustavu vybavit potřebnými nástroji pro to, aby mohla dostát zákonem stanoveným úkolům. Oproti tomu je však třeba též posílit odpovědnost státních zástupců za jejich činnost, která na jedné straně musí pružně a razantně reagovat na aktuální vývoj ve věcech spadajících do působnosti státního zastupitelství, na druhou strunu musí postupovat odpovědně a s respektem k oprávněným zájmům dotčených fyzických či právnických osob.
Cílem zákona je zejména:
- posílení postavení státního zastupitelství a samostatného výkonu působnosti jednotlivými státními zástupci (vymezení vztahu státních zástupců a vedoucích státních zástupců, respekt k samostatnosti při vyřizování jednotlivých věcí, stanovení rozvrhu práce, omezení vydávání tzv. negativních pokynů, možnost odmítnutí splnění pokynu, zavedení funkčního období vedoucích státních zástupců, povinná výběrová řízení, odvolatelnost vedoucích státních zástupců pouze kárným soudem apod.),
- posílení odpovědnosti státního zástupce (preciznější vymezení povinností státních zástupců, zavedení kárné odpovědnosti vedoucích státních zástupců),
- nová definice vztahů uvnitř soustavy, resp. vymezení podmínek, za kterých lze v soustavě vykonávat dohled (eliminovat riziko zneužívání institutu dohledu nikoli k zajištění odborného a účinného výkonu působnosti státních zástupců, ale skrytému vyžadování informací, které by jinak vyšší stupeň státního zastupitelství nebylo oprávněno vyžadovat, anebo je nehodlalo využít pro účely výkonu dohledu ve své vlastní působnosti) a
- zavedení specializace v oblasti závažné ekonomické kriminality zřízením nového Speciálního státního zastupitelství za současného zrušení dosavadních vrchních státních zastupitelství.
Zákon předkládá Ministerstvo spravedlnosti (MSP).
LRV projednávání tohoto návrhu zákona přerušila.
 

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o státním zastupitelství:
Návrh zákona upravuje zejména navazující právní vztahy spojené s novými právními instituty obsaženými v zákoně o státním zastupitelství. Změny převážně legislativně technického charakteru jsou provedeny v trestním řádu, v zákoně o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, v zákoně o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, zákoně o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů a v zákoně o Nejvyšším kontrolním úřadu. K zabezpečení lepší spolupráce mezi příslušnými orgány sociálně-právní ochrany dětí a státními zástupci činnými na netrestním úseku se navrhují změny v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí. S ohledem na ustanovení návrhu zákona o státním zastupitelství, kterým se nově zakládá pracovní vztah státního zástupce namísto dosavadního pracovního poměru, se provádí příslušné úpravy též v zákoně o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákoně o pojistném na sociální zabezpečení, zákoně o důchodovém pojištění, zákoně o veřejném zdravotním pojištění, zákoně o nemocenském pojištění a v zákoně o zaměstnanosti.
Zákon předkládá Ministerstvo spravedlnosti (MSP).
LRV projednávání tohoto návrhu zákona přerušila.

Věcný záměr zákona o poskytování služeb realitních zprostředkovatelů:
Na základě zadání Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vznikla v roce 2012 rozsáhlá Analýza současné situace v oblasti podnikání realitních kanceláří a návrh variant řešení, která se stala jedním z východisek pro přípravu návrhu věcného záměru zákona.
Ten si klade za cíl zejména:
- vymezit základní právní rámec realitního zprostředkování - definovat realitní zprostředkování a subjekty působící na trhu, specifikovat podmínky pro výkon této činnosti z hlediska požadavků na odbornou a osobní způsobilost, nastavit dozorové a sankční mechanismy
- posílit ochranu práv spotřebitelů - upravit podmínky pro nakládání s finančními prostředky klientů na účtech realitních zprostředkovatelů, nastavit parametry pojištění odpovědnosti (příp. pojištění proti úpadku), nastavit pravidla pro poskytování informací
- zvýšit důvěru spotřebitelů v realitní služby - na základě nastavení nových pravidel pro výkon této činnosti zvýšit důvěru v realitní zprostředkovatele a díky tomu i podíl transakcí uskutečněných za účasti realitního zprostředkovatele. Nová pravidla by měla naopak přispět ke snížení počtu neprofesionálních a nepoctivých subjektů působících na trhu
Zákon předkládá Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:
Návrh zákona obsahuje v zájmu splnění povinnosti České republiky vyplývající z jejího členství v Evropské unie zejména prováděcí (adaptační) opatření k:
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 598/2014 ze dne 16. dubna 2014 o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Unie v rámci vyváženého přístupu, kterým se zrušuje směrnice 2002/30/ES (nahrazení původní transpoziční úpravy);
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007 (nahrazení původní transpoziční úpravy); a
- nařízení Komise (EU) 2015/340 ze dne 20. února 2015, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se průkazů způsobilosti a osvědčení řídících letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 805/2011 (dílčí změny stávajících skutkových podstat správních deliktů a sankcí za ně).

Dále dochází k změně právní úpravy provozování letišť vycházející z dlouhodobě identifikované potřeby odstranit koncepční nedostatky právní úpravy řízení o stanovení druhu letiště a zejména řízení o vydání a zrušení povolení provozovat letiště, které opakovaně vyvolávají nežádoucí spory o výklad a znesnadňují funkční uspořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům a stavbám využívaným za účelem provozování letišť v České republice.
Zákon předkládá Ministerstvo dopravy (MD).
LRV doporučila návrh zákona schválit ve znění jejího stanoviska. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter