Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

25. 6. 2015 20:37

Legislativní rada vlády schválila všech pět návrhů zákonů, včetně zákona o NKÚ i zákona o celostátním referendu

Ve čtvrtek 25. června 2015 se na Úřadu vlády konalo zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR. Rada měla k projednání pět návrhů zákonů, všechny přijala.

Jsou to:
- návrh zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu,
- návrh ústavního zákona o celostátním referendu,
- návrh zákona o střetu zájmů, 
- návrh zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích  a s ním související změnový zákon.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších zákonů:
Návrh zákona navazuje na souběžně projednávaný návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů a fakticky jej provádí. Navrhovaná ústavní úprava rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu si vyžádala změnu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu s cílem vytvořit zákonné podmínky pro řádnou aplikaci navrhovaných ústavních změn.
Podle čl. 18 Limské deklarace o základních směrech finanční kontroly, která je významným a v prostředí Evropské unie všeobecně uznávaným dokumentem Mezinárodní organizace kontrolních úřadů (INTOSAI), má celá správa veřejných prostředků bez ohledu na to, zda a jakým způsobem se to odráží ve státním rozpočtu, podléhat kontrole příslušného nejvyššího kontrolního úřadu. Podobnou úpravu, která se navrhuje zavést v právním řádu České republiky, mají i některé členské státy Evropské unie. Jedná se například o Polsko, Rakousko, Slovinsko, Portugalsko nebo Španělsko.
Navrhovaná působnost Nejvyššího kontrolního úřadu reaguje na trend směřující k širšímu rozsahu pravomocí nejvyšších kontrolních institucí, vyjádřený v nově koncipovaném znění čl. 97 odst. 1 Ústavy České republiky. Navržená dikce Ústavy České republiky předpokládá, že Nejvyšší kontrolní úřad jako nezávislý orgán vykonává kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky a s prostředky poskytnutými z veřejných rozpočtů a dále s majetkem právnických osob s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku.
Zákon předkládá Úřad vlády ČR - Ministr a předseda Legislativní rady vlády Jiří Dienstbier.
LRV doporučila návrh zákona schválit ve znění jejího stanoviska.

Návrh ústavního zákona o celostátním referendu:
Návrh ústavního zákona o celostátním referendu byl zpracován na základě Programového prohlášení vlády. Institut celostátního referenda je doplněním soustavy výkonu moci založené na zastupitelské demokracii, který umožní, aby občané vykonávali státní moc nejen prostřednictvím voleb při skončení volebního období, ale i přímo. Zakotvení institutu celostátního referenda zvýší vliv veřejného mínění na výkon moci zákonodárné nebo výkonné.
Podle této legislativní předlohy by návrh na konání referenda byl oprávněn podat každý občan ČR nebo skupina občanů republiky, kteří dosáhli věku 18 let, podpoří-li jejich návrh petice podepsaná nejméně 250 000 občany ČR starších 18 let. Petici bude možné podepsat do 6 měsíců ode dne, kdy bylo na Ministerstvo vnitra doručeno oznámení o zahájení sběru podpisů pod tuto petici. Návrh na konání referenda bude muset obsahovat konkrétní otázku, o níž se má v referendu rozhodnout.
Rozhodnutí bude v referendu přijato tehdy, pokud nadpoloviční většina hlasujících občanů a zároveň nejméně 25 % všech občanů oprávněných v referendu hlasovat odpoví na otázku položenou v referendu kladně, či záporně.
 Zákon předkládá Úřad vlády ČR - Ministr a předseda Legislativní rady vlády Jiří Dienstbier.
LRV doporučila návrh zákona schválit ve znění jejího stanoviska.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony:
Novela směřuje k odstranění prokazatelně zjištěných nedostatků v současné právní úpravě jako je roztříštěnost evidenčních orgánů, nejednotnost vedení poskytovaných informací, v důsledku toho zhoršená veřejná i institucionální kontrola a snížená vypovídací hodnota informací, nedostatečná preventivní funkce stejně jako minimální vymahatelnost sankcí. Negativně působí i současná dlouhodobá absence v určení ústředního správního úřadu, který by poskytoval odpovídající a sjednocující metodickou pomoc.
Návrh novely zákona tyto nedostatky minimalizuje či naprosto odstraňuje bez nepřiměřeného zatížení veřejných rozpočtů a negativního vlivu na samotné povinnostmi dotčené subjekty, tj. veřejné funkcionáře, orgány rozhodující o přestupcích a evidenční orgán, kterým je určeno Ministerstvo spravedlnosti. Tomu je současně svěřena gesce za tuto oblast, což odstraňuje dosud přetrvávající překážku k řádné metodické pomoci v této oblasti dotčeným subjektům.
Zákon předkládá Úřad vlády ČR - Ministr a předseda Legislativní rady vlády Jiří Dienstbier.
LRV doporučila návrh zákona schválit ve znění jejího stanoviska.


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony:
Návrh má za cíl zavedení transparentnější kontroly financování politických stran a politických hnutí (dále jen „politických stran“) prostřednictvím zvýšených povinností na straně politických stran, kterými jsou zejména:
-              povinnost politických stran používat ke svému financování „transparentní“ bankovní účty,
-              nastavení limitu pro dary od fyzických i právnických osob,
-              povinnost vykazovat podrobnější přehled příjmů a výdajů ve výročních finančních zprávách, včetně výdajů na volby,
-              povinnost zveřejňovat výroční finanční zprávy na internetu,
-              povinnost obměňovat auditora pro účetnictví politické strany min. po 3 letech.

Dále upravuje také možnost politické strany založit nebo být členem politického institutu coby veřejně prospěšné právnické osoby zaměřené na podporu výzkumné, publikační, vzdělávací nebo kulturní činnosti v politickém a veřejném životě a zavedení státního příspěvku na podporu činnosti politických institutů.
Návrh novely v souladu s doporučením organizace GRECO (Skupina státu proti korupci při Radě Evropy) rovněž zřizuje nezávislý úřad pro kontrolu financování politických stran.
Zákon předkládá Ministerstvo vnitra (MV). Spolugesce - Úřad vlády ČR - Ministr a předseda Legislativní rady vlády Jiří Dienstbier.
LRV doporučila návrh zákona schválit ve znění jejího stanoviska.

Návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony:
Návrh má za cíl zajistit vyšší míru transparentnosti financování volební kampaně, a to především v kontextu s finanční a věcnou podporou třetími osobami. Zprůhlednění postupů při vedení a financování volebních kampaní spolu přináší i nezbytnost vytvoření adekvátního kontrolního a sankčního mechanismu ze strany nezávislého orgánu vybaveného potřebnými pravomocemi.
K dosažení tohoto cíle se navrhuje ve volebních zákonech upravujících volby do Parlamentu, volbu prezidenta republiky, volby do zastupitelstev krajů a volby do Evropského parlamentu jednotně upravit pravidla volební kampaně a jejího financování. A to včetně zavedení limitů výdajů na volební kampaň, Dále se navrhuje zavést legální definici volební kampaně a vymezit ji také časově.
Co se týče financí - návrh zamýšlí upravit povinnost kandidujících subjektů zřídit si transparentní účet určený pro financování volební kampaně a svěřit kontrolu nad financováním kampaně Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí zřízenému podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. 
Zákon předkládá Ministerstvo vnitra (MV). Spolugesce - Úřad vlády ČR - Ministr a předseda Legislativní rady vlády Jiří Dienstbier.
LRV doporučila návrh zákona schválit ve znění jejího stanoviska.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter