Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

23. 10. 2014 16:13

Ministr Dienstbier podepsal memorandum s Českou školní inspekcí

Ve čtvrtek 23. října se v hlavní budově Vlády ČR ve Strakově akademii konalo zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

Nejdůležitějším bodem programu bylo podepsání Memoranda o spolupráci mezi ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřím Dienstbierem a Českou školní inspekcí (ČŠI), zastoupenou ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem.

Memorandum se zaměřuje na zapojení odborníků znalých problematiky do inspekční činnosti ČŠI na pozici tzv. přizvaných osob. Původní cíl, který se zaměřil zejména na zapojení Romů do inspekčních a kontrolních činností ČŠI ve vztahu k monitorování vzdělání romských dětí, se rozšířil i na skupinu dětí, žáků, studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (zejména Romů, cizinců, a osob se zdravotním postižením).
Mezi formy spolupráce patří pravidelná setkávání k aktuálním otázkám týkajících se realizace práva na vzdělání, vytvoření platformy pro vzájemnou spolupráci, informování se o přípravě a provádění koncepčních dokumentů, zabezpečení spolupráce při prosazování společných cílů a zajišťování prostoru pro poskytování odborných stáží studentům, kteří se věnují problematice rovného vzdělávání, zejména s ohledem na osoby se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ministr Dienstbier podepsal memorandum s Českou školní inspekcí

Dalším z důležitých bodů, kterými se Rada zabývala, je i nově chystaný školský zákon. V souvislosti s připravovanými změnami v tomto zákoně měnícím systém vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami považovala Rada za nutné dotknout se i otázky vzdělávání dětí s lehkým mentálním postižením podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – konkrétně podle přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (LMP).
Přílohu lze podle členů vnímat v mnoha směrech jako problematickou. Ze statistických údajů jak České školní inspekce, tak veřejného ochránce práv plyne jednak poměrně vysoký celkový počet dětí vzdělávaných v tomto programu a jednak nepřiměřeně vysoký počet dětí romských vzdělávaných v tomto programu.

V roce 2012 zjistil veřejný ochránce práv, že romská populace zůstává v bývalých zvláštních školách výrazně početně zastoupena, neboť v nich může být vzděláváno 32 – 35 % žáků romského původu. Celkový podíl Romů v české populaci je přitom zhruba 1,5 – 3 %. Tato data tudíž ukazují na systémovou diskriminaci Romů v přístupu ke vzdělávání jejich nadměrným zařazováním do vzdělávání pro děti s lehkým mentálním postižením.

Projednávání tohoto bodu vyvolalo mezi členy Rady velkou diskusi o tom, jaké neblahé praxi český školství systém čelí. Zástupci z řad Romů neskrývali své obavy před tím, aby navrhovaný zákon v praxi nepřispěl k ještě větší segregaci romských dětí a jejich vzdělávání v režimu praktických škol, kterému dosud čelí. Bylo proto přijato usnesení - návrh vládě na zrušení Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - konkrétně oné přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP.

Zákon je nyní v procesu projednávání v Poslanecké sněmovně, v současné chvíli prochází připomínkovým řízením ve výborech, na plénum je zařazeno 12. listopadu. Členové Rady hodlají více apelovat na poslance a osobně se v listopadu zúčastnit jednání parlamentu, aby tím upozornili na přetrvávající diskriminaci při vzdělávání romských dětí.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter