Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

28. 8. 2014 15:04

Ministr Jiří Dienstbier svolal mimořádné zasedání Legislativní rady vlády ČR

Ve čtvrtek 28. srpna 2014 na Úřadu vlády ČR ve Strakově akademii konalo mimořádné zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR. Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu jej svolal, aby zajistil plnění legislativních úkolů vlády. LRV totiž finišuje svoji práci na zákonech, jež mají nabít účinnosti od příštího roku. Poslední vláda, která může propustit návrh zákonů pro zářiové jednání Sněmovny, se koná 3. září. Ministr souběžně vyjádřil poděkování nejen členům LRV, ale také legislativcům jednotlivých resortů za jejich mimořádné nasazení.

LRV v čele s ministrem Jiřím Dienstbierem se snaží otevřít názorům a odborným stanoviskům, proto byli na dnešní jednání přizváni sociální partneři, místopředseda ČMKOS Vít Samek, za Svaz průmyslu Jitka Hejduková.

Minulých zasedání se v souvislosti s probíranými tématy jednání účastnili například Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv, Vít Šorm, zmocněnec Vlády pro zastupování před ESPLP ve Štrasburku nebo zástupci samospráv z oblastí, které se potýkají se sociálním vyloučením, a další.

„Už při změně ve složení Legislativní rady vlády jsem zdůrazňoval, že jejími členy by neměli být reprezentanti zájmových skupin, ale odborníci, kteří budou návrhy zákonů posuzovat nezávisle na tom, jaký zájem na tom má ta která zájmová skupina. V tomto duchu byla provedena i změna ve složení Rady. Zatím neformálně, ale do budoucna připravujeme i změnu předpisů jednání Rady, aby toto bylo upraveno formálně,“ řekl k tomu ministr Dienstbier.

Ministr Jiří Dienstbier svolal mimořádné zasedání Legislativní rady vlády ČR

Na dnešním zasedání se projednalo celkem osm návrhů zákonů – mimo jiné o zákon významné tržní síle, energetický zákon či zákoník práce. 
Za nejdůležitější lze považovat novelu zákona o veřejných zakázkách (bod 2. programu) a dále novelu zákona o investičních pobídkách (bod 5. programu).

Předložený návrh novely zákona o veřejných zakázkách si klade za cíl především odstranění nedostatků některých ustanovení zákona, které v praxi působí jisté obtíže a které by mohly působit rovněž problematicky zejména s ohledem na připravovanou novou právní úpravu dané oblasti.

Cílem novely zákona o investičních pobídkách je zvýšení konkurenceschopnosti, hospodářský růst, zvýšení zaměstnanosti, podpora uplatnění nových technologií a hospodářské oživení ve vybraných regionech. Návrh zákona reaguje na obecný zákaz veřejné podpory v členských státech Evropské unie, který je však prolomen základě režimem blokové (skupinové) výjimky, která za určitých podmínek umožňuje členským státům poskytovat podporu bez nutnosti posuzovat každý jednotlivý případ Evropskou komisí.
„Vláda má zájem co nejvíce podpořit vznik investic a v návaznosti s tím nových pracovních míst, proto předkládá tuto novelu, která vychází z upravené evropské legislativy. Nyní by měl změněný zákon umožnit podstatně širší podporu investičních akcí a současně tím pádem i politiky zaměstnanosti,“ uvedl ministr Jiří Dienstbier.

Z hlediska členství České republiky v Evropské unii má velký význam i novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (bod 6. programu).
Cílem předloženého návrhu zákona je urychleně zajistit kompatibilitu české právní úpravy posuzování vlivů na životní prostředí se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, (tzv. EIA směrnice).

Pro řadu lidí může být důležitý i poslední 8. bod programu - novela občanského soudního řádu, neboť se mimo jiné týká exekucí na společném jmění manželů.
Předložený návrh novely zákona si klade za cíl zjednodušit postavení nezastoupeného účastníka nalézacího a exekučního řízení; podle navrhované úpravy by účastník řízení, který nebyl v řízení zastoupen zástupcem podle § 137 odst. 2 občanského soudního řádu, měl právo na náhradu hotových výdajů ve výši stanovené vyhláškou Ministerstva spravedlnosti, aniž by musel výši zmíněných výdajů prokázat. Návrh zákona si rovněž klade za cíl upravit některá ustanovení občanského soudního řádu týkající se nařízení výkonu rozhodnutí na majetek patřící do společného jmění manželů a dále ustanovení exekučního řádu týkající se například úpravy exekučního titulu, zastavení exekuce, způsobů provedení exekuce a náhrady nákladů řízení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter