Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

26. 2. 2015 15:33

Odborníci diskutovali o problematice péče o člověka z hlediska šedé ekonomiky

Ve čtvrtek 26. února 2015 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR konal odborný seminář na téma „Šedá ekonomika a péče“, který pořádal Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, jež spadá pod ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera. Akce se konala pod záštitou Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR.

Seminář si kladl za cíl upozornit na problematiku péče a jejího uplatňování v šedé ekonomice. Důležitým tématem semináře byl nelegální zaměstnávání zejména žen znevýhodněných na trhu práce (matek na mateřské/rodičovské, migrantek často bez pracovního povolení, starších žen z tzv. sendvičové generace apod.) v pečovatelské oblasti.

Pozornost byla též zaměřena i na problematiku neplacené a nízko placené pečovatelské práce. Ta bývá, na základě přetrvávajících stereotypů o postavení žen a mužů ve společnosti, připisována především ženám jako něco zcela přirozeného, což způsobuje její přehlížení a nedostatečné ohodnocení. V té souvislosti vyvstává otázka participace mužů na péči, a to jak na péči institucionalizované, tak i na péči neformální.

V neposlední řadě se seminář zaměřil na téma znevýhodněného postavení pečujících osob na trhu práce, které v současné době nemají mnoho možností, jak efektivně slaďovat práci a rodinu, což významně dopadá na jejich osobní i pracovní život.

Akci zahájily svým úvodními slovy Radka Maxová, předsedkyně Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR a Rut Kolínská, předsedkyně Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života.

Na semináři pak vystoupila celá řada odbornic a odborníků. S výsledky svých výzkumů vystoupila Jaroslava Hasmanová Marhánková (Západočeská univerzita v Plzni a Karlova univerzita v Praze), která se ve své odborné práci zaměřila na roli starší generace při slaďování pracovního a soukromého života svých mladších příbuzných. Dále Petra Ezzeddine (Karlova univerzita v Praze a Sdružení pro integraci a migraci), která se dlouhodobě věnuje problematice nájemné práce v domácnostech. Slaďování práce a péče o blízkou osobu z pohledu zaměstnavatelů prezentoval Tomáš Ervín Dombrovský (společnost LMC, s.r.o.) a s reflexí vlastní zkušenosti slaďování práce a péče) vystoupila Eva Ferrarová (Ministerstvo vnitra, Alternativa 50+, o.p.s.).

Z diskusí vyplynulo, že významnými aspekty spojenými s péčí je otázka zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích, dále nedostatečná kapacita školek, flexibilní formy práce a jejich úskalí. Přítomní a přítomné se shodli/y na tom, že je velmi důležité usilovat o větší podporu pečujících osob ze strany státu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter