Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

29. 4. 2016 15:23

Odborníci rokovali o plnění Národního plánu podpory rovných příležitostí pro občany se zdravotním postižením za rok 2015

V pátek 29. dubna 2016 se na Úřadu vlády ČR uskutečnilo zasedání Odborné skupiny Vládního výboru pro zdravotně postižené občany pro vzdělávání.

Tématem jednání bylo zhodnocení plnění Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 za rok 2015, a to konkrétně těch opatření, která jsou gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Skupina konstatovala, že většina opatření je splněna. Splněnými úkoly bylo například stanovení pravidel podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a to formou tzv. podpůrných opatření. Došlo také k úpravě Rámcového vzdělávacího program pro základní vzdělávání, který nově umožňuje vzdělávat žáky s lehkým mentálním postižením i ve školách hlavního vzdělávacího proudu podle individuálního vzdělávacího plánu s využitím dalších již zmíněných podpůrných opatření. Klíčovým úkolem bylo také předložení novely zákona o vysokých školách, která upravuje zpřístupňování vysokoškolského vzdělávání pro studenty se zdravotním postižením.

U nesplněných opatření byl většinou navržen posun termínu plnění. Jednalo se například o navržení pravidel vzdělávání dětí s hlubokým mentálním postižením a znovelizování zákona č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících hluchoslepých osob, tak, aby bylo možné vydat prováděcí přepisy, které upravují mimo jiné také možnost nabídky kurzů českého znakového jazyka rodičům dětí se sluchovým postižením.

Stanoviska skupiny k jednotlivým opatřením budou využita v souhrnné zprávě o plnění Národního plánu a také budou zaslána Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.


Odborná skupina pro vzdělávání byla ustavena usnesením Vládního výboru pro zdravotně postižené občany ze dne 05.04.2004. Úkolem skupiny je především monitorovat a vyhodnocovat činnost subjektů podílejících se na zvyšování úrovně vzdělání osob se zdravotním postižením, k němuž došlo převodem řady kompetencí na orgány samosprávy v rámci decentralizace státní správy.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter