Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

5. 8. 2015 17:07

Pracovní skupina pro zahraniční spolupráci romské Rady zahájila svou činnost

Ve středu 5. srpna se v budově Úřadu vlády ve Vladislavově ulici na svém ustavujícím zasedání sešla Pracovní skupina pro zahraniční spolupráci Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

Na úvod si nově vzniklá pracovní skupina vytýčila své priority a úkoly. Mezi ty patří zejména monitorování zahraniční dobré praxe v oblasti začleňování Romů do společnosti, navazování mezinárodní spolupráce, síťování neziskového sektoru, monitoring mezinárodních závazků a sledování naplňování Strategie romské integrace do roku 2020 v oblasti mezinárodní a unijní spolupráce. Konkrétní činností pro nejbližší období je rozšiřování možností a podpora romských studentů při získávání stipendií ze zahraničí, sledování součinnosti vzniku možných Romských národních platforem, podpora iniciativy vzniku Evropského romského institutu, navazování spolupráce s OSCE/ODIHR, ERTF, CAHROM, Roma Education Fund a dalšími relevantními mezinárodními aktéry v oblasti integrace Romů. Výstupy této pracovní skupiny budou návrhy vytvořených partnerství, nabídka seznamu mezinárodních dobrých praxí, zahraničních studijně pracovních stáží a stipendií, účast na mezinárodních konferencích či samotná organizace konference, zprostředkování vyjádření odborníků. Pracovní skupina dává podněty jak Radě vlády pro záležitosti romské menšiny, tak Kanceláři Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. V neposlední řade pracovní skupina bude připomínkovat zprávy, strategie a dokumenty mezinárodního charakteru.

Při hodnocení Dekády romské inkluze 2005-2015 dala skupina podnět k uspořádání semináře na začátku roku 2016, který se zaměří na přínosy a zkušenosti z proběhlé Dekády a nastíní vizi budoucího vývoje.

Pracovní skupina též projednala možnosti využití prostředků z grantu Evropské komise, který je určen pro Národní kontaktní místa romské integrace (v ČR Kancelář rady vlády pro záležitosti romské menšiny) k podpoře Národních romských platforem. Pracovní skupina diskutovala především o podobě budoucích Národních romských platforem a jejich začlenění do stávajícího institucionální rámce romské integrace v ČR, a to zejména ve vztahu ke Strategii romské integrace do roku 2020.

V závěru jednání členové skupiny vyslechli informace o vzniku Evropského romského institutu.

Samotnému pracovnímu jednání nové skupiny předcházela přednáška Gabriely Hrabaňové na téma „Mezinárodní romské aktivity a organizace“. Byla určená pro členy Rady, aby se lépe zorientovali v možnostech zastupování romských zájmů na mezinárodní úrovni. Přednášku organizoval spolek Slovo 21 ve spolupráci s hostitelskou Pracovní skupinou pro zahraniční spolupráci.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Související zprávy