Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

22. 6. 2015 13:10

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí odmítla návrh zákona o zadávání veřejných zakázek

V pondělí 22. června se na Úřadu vlády ČR pod vedením ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera konalo v pořadí již páté jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí.

Rada projednala široce diskutované návrhy zákonů - zejména zákon o státním zastupitelství a zákon o zadávání veřejných zakázek.

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí projednala návrhy zákonů o státním zastupitelství a o zadávání veřejných zakázek

Zákon o státním zastupitelství.
Jeho cílem je posílit postavení státního zastupitelství a samostatného výkonu působnosti jednotlivými státními zástupci, posílení odpovědnosti státních zástupců, nová definice vztahů uvnitř soustavy státních zastupitelství a zavedení specializace v oblasti závažné ekonomické kriminality zřízením nového Speciálního státního zastupitelství za současného zrušení dosavadních vrchních státních zastupitelství.
Návrh zákona byl Radou projednán a s několika připomínkami vzešlými ze strany členů Rady a z předchozích jednání její pracovní komise doporučen vládě ke schválení.

Zákon o zadávání veřejných zakázek
Návrh zákona implementuje nové směrnice Evropské unie upravující zadávání veřejných zakázek a oproti předchozí právní úpravě přináší koncepční změny.  
K zákonu proběhla na zasedání Rady široká diskuze. Vzhledem k množství připomínek zásadního charakteru nakonec Rada zaujala k návrhu zákona odmítavé stanovisko a doporučuje vládě, aby jej vrátila předkladateli k přepracování.

Dále se Rada zabývala neméně důležitými tématy jako právní regulace lobbistické činnosti, rozšíření přístupu veřejnosti k materiálům v Knihovně připravované legislativy a v neposlední řadě i schválením návrhu Metodiky hodnocení protikorupčních opatření a tvorby stanovisek Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí.

Přímý přenos z tiskové konference po skončení jednání Rady na ČT24:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058260622Workshop Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí - příprava Akčního plánu boje s korupcí na rok 2016

Po skončení dnešního jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí proběhl odborný workshop. Jeho cílem byl sběr podnětů pro přípravu Akčního plánu boje s korupcí na rok 2016. V rámci řízené diskuse vystoupili zástupci vládního sektoru, ústředních správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, sociálních partnerů, profesních organizací, neziskového sektoru, akademické sféry, ambasád a další relevantní aktéři boje s korupcí v ČR.Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí vznikla na základě rozhodnutí vlády jako její poradní orgán, který koordinuje a vyhodnocuje stav boje s korupcí v České republice, připravuje koncepční materiály z této oblasti a posuzuje návrhy vybraných právních předpisů z hlediska korupčních rizik.

Předsedou Rady je ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier, jenž byl vládou v červenci 2014 pověřen koordinací boje s korupcí. Jejími členy jsou dále místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace, ministr vnitra, ministryně spravedlnosti, ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů, nejvyšší státní zástupce, předseda Svazu měst a obcí, předseda Asociace krajů, prezident Hospodářské komory, veřejná ochránkyně práv a v neposlední řadě šest zástupců nestátních neziskových organizací, akademické obce a odborné veřejnosti.

Více informací o Radě je k dispozici na www.korupce.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter