Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

28. 4. 2016 12:34

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí se zabývala ochranou oznamovatelů korupce

Ve čtvrtek 28. dubna zasedala v budově Úřadu vlády ČR Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí. Pod vedením svého předsedy, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera, projednala, mimo jiné, alternativy legislativního řešení ochrany oznamovatelů korupce.

Na 10. zasedáním Rady ministr Jiří Dienstbier předložil Návrh alternativ legislativního řešení ochrany oznamovatelů korupce, který představuje reálné legislativní varianty ochrany oznamovatelů v českém právním řádu. Materiál navrhuje zakotvení zákazu postihu oznamovatelů do zákona a zlepšení jejich postavení v pracovněprávních sporech sdíleným důkazním břemenem. Materiál byl Radou vzat na vědomí.

Dalším bodem jednání byl návrh Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 (dále jen „Třetí Akční plán“), který je již třetím národním akčním plánem vůči mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP). Cílem OGP je podpora transparentnosti, boji proti korupci a zvýšení občanské angažovanosti. Materiál Akčního plánu vznikal na základě otevřených konzultací s veřejností, jednotlivými ministerstvy, zájmovými skupinami, neziskovými organizacemi i akademickou obcí. Oproti minulým akčním plánům obsahuje více závazků přispívajících k otevřenosti a efektivnosti státní správy. Návrh Třetího Akčního plánu obsahuje závazky k implementaci zákona o státní službě, otvíraní datových sad veřejné správy, přístupu k vědeckým informacím, podpoře dobrovolnictví a posilování bezpečnosti na místní úrovni. V následujícím období bude mít veřejnost možnost uplatnit připomínky k materiálu prostřednictvím veřejných konzultací. Více informací na www.korupce.cz. Materiál byl Radou vzat na vědomí.

Členové Rady byli následně informováni o aktuálním stavu projednávání zákona o střetu zájmů a pozměňovacích návrzích, které byly přijaty Ústavně právním výborem Poslanecké sněmovny. Posledním bodem jednání byla Výroční zpráva o činnosti Rady za rok 2015, která informuje o dosavadním fungování a činnosti Rady i jejich pracovních komisí, které je financováno z rozpočtu útvaru Úřadu vlády ČR, Oddělení boje s korupcí.

****

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí vznikla na základě rozhodnutí vlády jako její poradní orgán, který koordinuje a vyhodnocuje stav boje s korupcí v České republice, připravuje koncepční materiály z této oblasti a posuzuje návrhy vybraných právních předpisů z hlediska korupčních rizik.

Předsedou Rady je ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier, jenž byl vládou v červenci 2014 pověřen koordinací boje s korupcí. Jejími členy jsou dále místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace, ministr vnitra, ministr spravedlnosti, ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů, nejvyšší státní zástupce, předseda Svazu měst a obcí, předseda Asociace krajů, prezident Hospodářské komory, veřejná ochránkyně práv a v neposlední řadě šest zástupců nestátních neziskových organizací, akademické obce a odborné veřejnosti.

Více informací o Radě je k dispozici na www.korupce.cz.

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter