Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

14. 1. 2015 15:07

Vláda projednala rozbor financování neziskovek z veřejných rozpočtů v roce 2013

Vládní kabinet se ve středu 14. ledna 2015 sešel ke společnému jednání. Ministr pro lidská práva, legislativu a rovné příležitosti Jiří Dienstbier předkládal na jednání vlády jeden materiál.

Jednalo se o Rozbor financování nestátních neziskových organizací (NNO) z veřejných rozpočtů v roce 2013, který vláda po projednání vzala na vědomí.

Materiál obsahuje údaje o všech dotacích poskytnutých nestátním neziskovým organizacím (NNO) ze státního rozpočtu a státních fondů a údaje o všech dotacích z rozpočtů územně samosprávných celků. Rozbor zahrnuje i dotace poskytnuté NNO v rámci finanční spoluúčasti státního rozpočtu a rozpočtů krajů na projektech financovaných z Evropských fondů.

V roce 2013 bylo všemi veřejnými rozpočty poskytnuto na projekty NNO formou dotací celkem 12.734.414.000 Kč. Ze státního rozpočtu bylo poskytnuto 7 196 dotací na projekty 2 413 NNO v celkové výši 7.011.107.000 Kč. Za sledované období 2006 až 2013 se jedná o údaj nejvyšší – viz následující tabulka:

Tabulka č. 1: Vývoj v letech 2006 až 2013

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Objem dotací
(v milionech Kč)
5570 6600 6311 5603 5767  5741  6680 7011
Počet dotací 4506 5505 8794 8038 7620 8403 8825 7196
Počet příjemců 2999 3527 3703 3006 3215 3036  3075 2413

   
Tabulka č. 2: Meziroční změny v letech 2006 až 2013

2007
2006
2008
2007
2009
2008
2010
2009
2011
2010
2012
2011
2013
2012
Objem dotací (v %) +18,5  -4,4 -11,2 +2,9  -0,4 +16,0 +5,0
Počet dotací (v %) +22,2 +59,7 -8,6  -5,2 +10,3 +5,0 -18,5
Počet příjemců (v%) +17,6 +5,0 -18,8 +7,0 -5,6 +1,3 -21,5

Objem finančních prostředků, poskytnutých jako dotace na aktivity NNO ze státního rozpočtu, stejně jako v předchozím roce stoupl. Problémem však i nadále zůstává spíše struktura těchto dotací. Celých 83,4 % objemu dotací NNO bylo v roce 2013 poskytnuto pouze ze dvou kapitol: Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (48,2 %) a Ministerstva práce a sociálních věcí (35,2 %). K nejvýznamnějšímu nárůstu (o více než 30 %) oproti předchozímu roku došlo v případě kapitol Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva průmyslu a obchodu, Technologické agentury a Všeobecné pokladní správy. O více než 15 % se pak jednalo o nárůst u rozpočtových kapitol Ministerstva vnitra, Ministerstva zemědělství a Ministerstva zahraničních věcí. K významnějšímu poklesu (o více než 15 %) oproti předchozímu roku došlo v případě Ministerstva obrany a Ministerstva životního prostředí.

Kraje a hlavní město Praha poskytly NNO formou dotací v roce 2013 celkem 1.684.538.000 Kč, což znamená nárůst oproti roku 2012 o 10,6 %. Tento nárůst není ovšem rovnoměrný u všech krajů. K významnému nárůstu (o více jak 15 %) oproti roku 2012 došlo u rozpočtu Moravskoslezského kraje, Kraje Vysočina, hlavního města Prahy a Středočeského kraje. K významnému poklesu došlo v případě Plzeňského, Ústeckého a Libereckého kraje. Největší objem dotací poskytnutých NNO z rozpočtů krajů a hlavního města Prahy v roce 2013 směřoval do oblastí „Tělovýchova“ (33 %), „Sociální věci a politika zaměstnanosti“ (22 %) a „Kultura a ochrana památek“ (15 %).

Obce (bez hlavního města Prahy) poskytly NNO v roce 2013 celkem 3.263.485.000 Kč, což představuje meziroční nárůst o 13 %. Nejvíce byla podpořena oblast „Tělovýchova“ (44,5 %), „Kultura a ochrana památek“ (19,5 %) a „Sociální věci a politika zaměstnanosti“ (18,3 %).

Z mimorozpočtových státních fondů byla v roce 2013 NNO formou dotací poskytnuta suma 775.284.000 Kč, což znamená meziroční nárůst o 14,4 %.

Celkem tedy bylo v roce 2013 poskytnuto NNO z veřejných rozpočtů 12.734.414.000 Kč. Největší suma dotací pro NNO byla poskytnuta do oblasti „Tělovýchova“ (5.166.930.000 Kč, tj. 40,6 %), následovaly „Sociální věcí a politika zaměstnanosti“ (3.451.748.000 Kč, tj. 27,1 %) a „Kultura a ochrana památek“ (1.353.773.000 Kč, tj. 10,6 %).

Rozbor obsahuje i předběžné údaje za rok 2014, ale jedná se pouze o odhady z podkladů poskytovatelů peněz. Státní informační systémy, které pak ta čísla prověří, se totiž plní s více než ročním zpožděním.


Pro účely Rozboru jsou za NNO považovány soukromé subjekty, které mají právní formu občanských sdružení (resp. spolků), účelových zařízení církví a náboženských společností, nadací a nadačních fondů a obecně prospěšných společností.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter