Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

31. 8. 2015 8:47

Vláda projednala Zprávu o stavu lidských práv v ČR v roce 2014

Dokument vládu každoročně informuje o situaci v oblasti ochrany a dodržování lidských práv a upozorňuje na související problémy. Popisuje situaci v České republice z mezinárodní i vnitrostátní perspektivy a rozebírá pozitivní změny i přetrvávající nedostatky v jednotlivých oblastech ochrany lidských práv. Ministr Jiří Dienstbier ho předložil na jednání vlády dne 31. 8. 2015.

Zpráva o stavu lidských práv v ČR vychází z podkladů poskytnutých ústředními orgány státní správy, odborníky z nejvyšších soudů a akademické sféry i členy Rady vlády ČR pro lidská práva a jejích výborů a dalšími nevládními organizacemi.  Cílem je tak poskytnout vyvážený a nezaujatý pohled na problematiku lidských práv.

Dokument má dvě základních částí. Obecná část popisuje mechanismy ochrany lidských práv a věnuje se mezinárodním závazkům ČR v oblasti lidských práv a jejich plnění. Ve své druhé části se dokument zaměřuje na často marginalizované oblasti. „Jedná se například o ochranu proti diskriminaci, práva dětí, práva osob omezených na svobodě a práva cizinců. Dílčí progres lze zaznamenat v naprosté většině oblastí, například v oblasti exekucí a ochrany majetku pouze jednoho z manželů a ve specifikaci nepostižitelného okruhu věcí, které nemohou být předmětem exekuce. Došlo ke zlepšení i v oblasti práv dětí včetně jejich možnosti vyjádřit se k rozhodnutí, která se jich týkají," prohlásil ministr Jiří Dienstbier. 

Členění jednotlivých kapitol odpovídá obecně uznávané odborné klasifikaci. Základní skupiny práv jsou práva občanská a politická a práva hospodářská, sociální a kulturní spolu s právem na soudní ochranu. Zvláštní pozornost se věnuje zacházení s osobami, jež jsou omezeny na svobodě a jejich ochraně před mučením a nelidským zacházením, dále obecně otázce diskriminace a rovného zacházení a specificky právům dětí a cizinců.

Z hlediska občanských a politických práv se zpráva zabývá novou zásadní judikaturou k ochraně soukromí a osobních údajů a také informování o platech veřejných zaměstnanců. Dále informuje o tom, že právo na spravedlivý proces bylo ovlivněno účinností nového zákona o zvláštních řízeních soudních, změnami v exekučním řízení a některými rozhodnutími Ústavního soudu týkajícími se ochrany spotřebitele a výkladu institutu rozsudku pro zmeškání.

Zpráva vyzdvihuje pozitivní změny v oblasti vězeňství, kdy došlo k určitému zlepšení životních podmínek odsouzených. K tomu ministr Dienstbier dodává: „Ve věznicích se zlepšily zejména podmínky v oblasti hygieny. Ale současně je tam celá řada problémů, které souvisejí s tím, že po amnestii se nám vyprázdnily věznice, ale nyní jsme se už téměř dostali do původního stavu a pomalu čelíme přeplněnosti věznic, na což zpráva také upozorňuje.“ V oblasti omezení osobní svobody se materiál dále zaměřuje na problematiku poutání osob ve vězeních a policejních celách, používání omezovacích prostředků v psychiatrických léčebnách a neregistrovaných poskytovatelů sociálních služeb.

Co se týče sociálních práv, soustředí se zpráva ve světle rozsudku Nejvyššího správního soudu na povinnost státu zajistit potřebným osobám přístup k sociálním službám. Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva rovněž otevřel diskusi o porodní a poporodní péči o matku a dítě. Dále zpráva také zmiňuje přetrvávající problém s inkluzí romských dětí do hlavního vzdělávacího proudu. V oblasti boje proti diskriminaci zpráva ukazuje některé typické postupy (např. situační testování) a základní principy (omezení soukromé autonomie zákazem diskriminace), které nejsou veřejně stále přijímány příznivě. Upozorňuje dále na přetrvávající nedostatky ve vzdělávání dětí se zdravotním postižením anebo na problematiku omezení práv dětí vyrůstajících s registrovanými partnery. Zpráva si dále všímá změn v oblasti ochrany práv dětí, kdy občanský zákoník posílil práva a postavení dítěte v právních vztazích, a rozebírá problematiku střídavé péče. Reforma sociálně-právní ochrany v minulých letech vedla ke zlepšení kvality péče o ohrožené děti, která je však stále roztříštěná a špatně koordinovaná.

V oblasti práv cizinců zpráva upozorňuje na přetrvávající problémy jako systém VISAPOINT, vyčlenění některých cizinců z veřejného zdravotního pojištění cizinců, či jejich omezená politická participace. V souladu s aktuálním děním poté zpráva poukazuje na problémy s přijímáním azylantů a uprchlíků a na problematické postoje české veřejnosti k nim.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter