Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

24. 10. 2016 14:48

Vláda schválila novelu zákona o NKÚ a novelu zákona o registrovaném partnerství

Návrh na úpravu rozsahu kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) a s tím související prováděcí zákon vláda předložil ministr Dienstbier stejně tak jako novelu zákona o registrovaném partnerství, která má umožnit osvojení dítěte vychovávaného v registrovaném partnerství partnerem jeho rodiče.

Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Zpracováním a předložením návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, spolu s návrhem na úpravu rozsahu kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) v Ústavě České republiky, naplňuje vláda jednu ze svých priorit spočívající v závazku rozšířit kontrolní působnost Nejvyššího kontrolního úřadu, který vláda přijala ve svém Programovém prohlášení.
Vláda návrh ústavního zákona schválila.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Návrh zákona navazuje na souběžně předložený vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů a fakticky jej provádí.
Podle dosavadní právní úpravy je působnost NKÚ omezena na kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. V souladu se současně navrženou ústavní změnou, spočívající v rozšíření kontrolní působnosti NKÚ na hospodaření s veškerými veřejnými prostředky a s majetkem právnických osob s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku, se v předložené novele zákona o NKÚ navrhuje rozvést tyto ústavní změny kontrolní působnosti naší nejvyšší nezávislé kontrolní instituce.
Původní vládní návrh zákona byl schválen 23. září 2015. Po schválení Poslaneckou sněmovnou ho však Senát dne 26. května 2016 zamítl.
Ministr Dienstbier návrh na rozšíření působnosti NKÚ předložil znovu v podobě, která zohledňuje námitky zákonodárců a z kontroly vyjímá obce s méně než deseti tisíci obyvatel a rozšiřuje počet členů NKÚ. 
Vláda návrh zákona schválila.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
Novelu předložil ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier spolu s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem.

„Novela se týká dětí, u nichž jeden z partnerů je rodičem dítěte, tedy dětí, které stejně již v daných rodinách žijí, ať už z předchozího vztahu, nebo z umělého oplodnění. Cílem je ochránit práva dětí tak, aby měly stejné postavení jako děti žijící v jiných typech rodin,“ říká ministr Jiří Dienstbier. 

Již dnes je ostatně v těchto rodinách vychováváno téměř 1 000 dětí. Pokud však partner není právním rodičem dítěte, nemůže je v praktickém životě zastupovat a řešit mnohé životní situace, např. při zdravotní péči, vzdělávání či jednoduchém jednání jménem dítěte.

Stejně jako rodina manželská rodina registrovaných partnerů představuje statusový svazek, kde osoby mají rovné postavení a vzájemná práva a povinnosti a mají se vzájemně ctít a respektovat. Jejich uzavření i ukončení je pod státním dohledem a tudíž je zajištěna ochrana vzájemných práv.  Právo dítěte na rodičovskou péči a na rozvoj vzájemných vztahů s rodiči jako osobami tvořícími společnou rodinu je jedním ze základních práv dítěte podle Úmluvy o právech dítěte.

Návrh předpokládá, že v každém případě osvojení partnerem rodiče podá partner návrh soudu jako je tomu v jiných případech osvojení. Soud návrh vyhodnotí z hlediska nejlepších zájmů dítěte a všech dalších dotčených osob – rodiče dítěte, jeho partnera i druhého rodiče dítěte, pokud jej dítě má. Ten bude muset s osvojením vyslovit souhlas, případně bude tento souhlas nahrazen souhlasem soudu např. v případě nezájmu o dítě, jak je tomu i v ostatních případech osvojení. Pokud dá soud k osvojení souhlas, stane se partner plnoprávným rodičem dítěte vedle jeho dosavadního rodiče, jehož práva nebudou nijak krácena stejně, jako je tomu u osvojení manželem rodiče. Dítě tak bude moci vyrůstat ve stabilním rodinném svazku se dvěma plnoprávnými rodiči, a to bez ohledu na jejich sexuální orientaci.
Vláda návrh zákona schválila.

Ministr Dienstbier dále předložil:
- Metodika pro sledování a vyhodnocování naplňování Strategie romské integrace do r. 2020
Vláda materiál schválila.

- Návrh poslanců Miroslava Kalouska a Martina Plíška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (sněmovní tisk č. 918)
Vláda zaujala k návrhu nesouhlasné stanovisko.

- Návrh poslance Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (sněmovní tisk č. 920)
Vláda zaujala k návrhu nesouhlasné stanovisko.

- Návrh poslance Josefa Novotného a dalších na vydání zákona o výplatě dodatečné náhrady za pohledávky vedené u Union banky, a. s. v konkursu (sněmovní tisk č. 919)
Vláda zaujala k návrhu nesouhlasné stanovisko.

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter