Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

24. 11. 2016 11:07

Vláda schválila podnět ke sjednocení služeb pro ohrožené děti

Podnět Rady vlády pro lidská práva předkládal ministr Jiří Dienstbier. Ministr vládu dále seznámil s Akčním plánem Strategie boje proti sociálnímu vyloučení, jedním poslaneckým a dvěma senátními návrhy zákonů.

Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva ke sjednocení služeb pro ohrožené děti a k úpravě podmínek pro poskytování pobytových služeb těmto dětem
Rada v podnětu identifikuje hlavní problémy současného systému péče o ohrožené děti, mezi kterými reaguje především na jeho roztříštěnost, přetrvávající praxi vysokokapacitních pobytových zařízení pro ohrožené děti a neexistenci omezujících podmínek pro umisťování dětí předškolního věku do kolektivní péče.
Vláda materiál schválila.

Akční plán Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016-2020
Materiál je předkládán na základě usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 134 ke Strategii boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016 až 2020, kterým bylo uloženo ministru pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a ministryním práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, pro místní rozvoj, 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí, ministrům zdravotnictví, spravedlnosti, vnitra, průmyslu a obchodu vypracovat Akční plán ke Strategii a předložit jej vládě.
Vláda projednávání materiálu odložila.

Návrh poslanců Augustina Karla Andrleho Sylora a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 940)
Cílem návrhu zákona je doplnit stávající výčet významných dnů o nový významný den, a to „14. květen – Den Karla IV. a Elišky Přemyslovny“.
Vláda vyslovila s návrhem nesouhlas.

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 943)
Cílem návrhu zákona je úprava financování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
Vláda zaujala k návrhu neutrální stanovisko.

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 944)
Cílem návrhu zákona je upravit podle předkladatele věcně i legislativně nesprávnou právní úpravu přijatou zákonem č. 131/2015 Sb., týkající se podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.
Vláda zaujala k návrhu neutrální stanovisko.

Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za III. čtvrtletí 2016
Zpráva informuje, že dosud nebylo plně transponováno 13 směrnic Evropské unie, jejichž transpoziční lhůta uplynula ke konci sledovaného období, a proti České republice bylo vedeno 59 řízení pro porušení závazků vyplývajících z práva EU.
Vláda materiál schválila.

Informace o zajištění finančních prostředků pro organizační, odborné a materiální zajištění činnosti Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu
Jde o výhled na další roky (zejména na roky 2018 a 2019).
Vláda vzala informaci na vědomí.


 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter