Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

8. 11. 2016 14:37

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany zřídil odbornou skupinu, která se bude věnovat governance accessibility

V úterý 8. listopadu 2016 se konalo letošní třetí zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (dále jen „Výbor“), který je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem vlády České republiky pro oblast podpory lidí se zdravotním postižením.

V prvním bodě programu Výbor zřídil Odbornou skupinu pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb. Tato skupina by měla sloužit k lepší koordinaci v oblasti governance accessibility, tedy mechanismů, díky kterým jsou veřejná správa a veřejné služby přístupné pro všechny občany se zvláštním zřetelem na lidi se zdravotním postižením. Členy této skupiny budou zástupci rezortů, v jejichž gesci jsou oblasti dotčené problematikou governance accessibility a zástupci organizací lidí se zdravotním postižením.

Další bod byl věnován přípravě a postupu prací na Směrnici Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb. Cílem návrhu této směrnice je odstranit překážky pro volný pohyb výrobků a služeb z hlediska potřeb lidí se zdravotním postižením a dalších znevýhodněných skupin na úrovni Evropské unie a těmto překážkám předcházet. Tato směrnice řeší především implementaci některých ujednání Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Zabývat se jí bude i nově zřízená Odborná skupina pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb.

Ve třetím bodu jednání byli členové a členky Výboru seznámeni s průběhem realizace reformy psychiatrické péče. K tomuto bodu byli přizváni i zástupci organizací zastupujících lidi s duševním onemocněním. Opětovná zpráva o vývoji v této situace bude předložena do 31. srpna 2017.

Obsahem čtvrtého bodu programu byl návrh na úpravu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR připravila návrh úpravy tohoto zákona s cílem odstranit restrikce a nedostatky, které byly do tohoto právního předpisu zapracovány během působení předchozí vlády. Tento návrh si osvojila skupina poslanců a je nyní předložen v Poslanecké sněmovně k projednání. Vláda tento poslanecký návrh projednala a zaujala k němu neutrální stanovisko. Vhledem k finančním dopadům bude o této úpravě ještě diskutováno.

Následující bod jednání se týkal metodiky mapování bezbariérovosti staveb. Úkol vypracovat metodiku mapování bezbariérových staveb vyplývá z opatření 3.2 Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 s termínem plnění do 30. června 2016. Výbor konstatoval, že opatření bylo splněno pouze částečně a požádal Ministerstvo pro místní rozvoj, aby bylo toto opatření splněno nejpozději do 31. března 2017, a to z důvodu návaznosti dalších opatření v působnosti jiných resortů.

Šestý bod programu byl věnován informaci o postupu prací na přípravě právní úpravy zajišťující koordinaci rehabilitace. Nastavení podmínek a pravidel pro koordinaci rehabilitace osob se zdravotním postižením je úkolem, který Ministerstvu práce a sociálních věcí ukládá Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015­–2020 s termínem plnění do 31. prosince 2016. Vzhledem k aktuálnímu stavu přípravy právní úpravy bude třeba termín tohoto úkolu posunout na pozdější dobu.

V následujícím bodu se Výbor věnoval důsledkům zvyšování minimální mzdy na výši náhrad za ztrátu na výdělcích z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Ministerstvo práce a sociálních věcí vypracovalo variantní řešení této problematiky a ta se nyní nacházejí v Poslanecké sněmovně k projednání v rámci novely zákoníku práce.

Tématem osmého bodu programu byly informace o kontaktním místu Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a jeho aktivitách. V souladu s článkem 33 této Úmluvy je povinností smluvních stran vytvořit v rámci státní správy jedno nebo několik kontaktních míst pro záležitosti týkající se provádění Úmluvy. V ČR je kontaktním místem Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je gestorem Úmluvy a odpovídá za její implementaci. Ministerstvo proto zveřejnilo všechny informace spojené s touto svou funkcí na internetových stránkách: http://www.mpsv.cz/cs/28419.

V devátém bodu programu zazněla informace o situaci v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením na krajských úřadech a magistrátu hlavního města Prahy. Z Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 vyplývá pro Výbor povinnost monitorovat situaci v oblasti zaměstnávání lidí se zdravotním postižením ve vybraných institucích veřejné správy. V letošním roce se šetření týkalo krajských úřadů, které si v této oblasti vedou lépe než ministerstva.

V dalším bodu byl Výbor informován o výsledcích dotačního řízení programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených pro rok 2016.

Závěrečný bod programu byl věnován informaci o financování a realizaci záměrů bezbariérových tras předložených v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny za rok 2015, které byly schváleny Řídícím výborem tohoto programu. Celková částka vynaložená na odstraňování bariér z rozpočtu resortů a institucí zapojených do tohoto programu, zahrnující i projekty realizované mimo tento program, dosáhla v roce 2015 výše 95.044.124 Kč, což je velice pozitivní číslo a proti loňskému roku, kdy se vydalo cca 45 mil. Kč je to více než dvojnásobný nárůst.


Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (dále jen „VVZPO“) je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem vlády České republiky pro problematiku podpory zdravotně postižených občanů. Byl zřízen usnesením vlády ČR ze dne 8. 5. 1991 č. 151.

Výbor se zabývá problémy, které nemůže samostatně řešit jediný resort. Jeho cílem je pomáhat při vytváření rovnoprávných příležitostí pro zdravotně postižené občany ve všech oblastech života společnosti. Prostřednictvím svých zástupců ve Výboru se na jeho činnosti podílejí sami občané se zdravotním postižením.

Výboru předsedá premiér Mgr. Bohuslav Sobotka. Výkonným místopředsedou je ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Mgr. Jiří Dienstbier. Posty místopředsedů zastávají ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA a předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Mgr. Václav Krása.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter