Ze zasedání Výboru

12. 7. 2016 13:06

Výbor pro práva dítěte odmítl pozměňovací návrhy směřující k obnově rozhodování o umístění dítěte do ústavní péče diagnostickými ústavy

Výbor pro práva dítěte Rady vlády ČR pro lidská práva na svém zasedání dne 11. 7. 2016 projednal několik klíčových témat v oblasti ochrany práv dětí. Nejvíce se Výbor věnoval problematice rozhodování o umístění dítěte do konkrétního zařízení za účelem výkonu ústavní výchovy.

Pozměňovací návrh směřující k obnovení rozhodování diagnostických ústavů o umístění dětí do konkrétního zařízení představila sama jeho autorka, poslankyně Helena Válková. Po intenzivní diskuzi, která následovala, Výbor odhlasoval usnesení, ve kterém vyjádřil zásadní nesouhlas s tímto pozměňovacím návrhem. Výbor odmítl tento návrh z několika důvodů.  Nesouhlasí především se snížením úrovně ochrany práv dítěte, která je nejlépe zajištěna nezávislými soudy. Výbor je toho názoru, že nejen rozhodnutí o nařízení ústavní výchovy, ale i rozhodnutí o konkrétním zařízení, do kterého bude dítě umístěno, je natolik závažný zásah do života dítěte a jeho rodičů, že je naprosto nezbytné, aby bylo svěřeno nezávislému soudu. Tím spíše, kdy je zřejmé, jak velké rozdíly mezi jednotlivými zařízeními panují. V usnesení Výbor varuje, že diagnostické ústavy nejsou při rozhodování o umístění dítěte plně nezávislé a naopak mají zájem na tom, aby jejich kapacity byly optimálně naplněny. Konečně upozorňuje na skutečnost, že navrhovanou změnou zákona by byl odepřen dítěti, které není chráněno svými rodiči, účinný přístup k soudu.

Dále se Výbor zabýval zrušením výchovného ústavu Chrastava. Okolnosti jeho zrušení a další plánované kroky k posílení kontroly dodržování práv dětí v ústavních zařízeních Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy představil náměstek pro řízení sekce vzdělávání Václav Pícl. Členové Výboru pak s panem náměstkem prodiskutovali představené kroky ministerstva. Dotazy členů Výboru směřovaly na vyvození odpovědnosti zúčastněných osob, zlepšení systému kontrol daných zařízení, zlepšení prevence problematického chování dětí či na veřejnou kampaň pro lepší pochopení pochybení výchovného ústavu Chrastava. Pan náměstek uvedl, že ministerstvo se zaměří především na lepší fungování kontrol zařízení.

Posledním tématem, kterému se Výbor na tomto zasedání věnoval, byla situace v opatrovnickém soudnictví, kterou se Výbor plánuje zabývat i na svém dalším zasedání. Na tomto zasedání Výbor projednával především nedostatečné personální vybavení soudů a malý počet míst, kde by mohl probíhat asistovaný styk rodičů s dětmi. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter