Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

14. 10. 2014 17:37

Výbor pro práva dítěte přijal stanovisko k otázce střídavé péče

Dnes, v úterý 14. října 2014, se konalo další zasedání Výboru pro práva dítěte, stálého poradního orgánu Rady vlády pro lidská práva v působnosti ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera.

Na počátku jednání Výbor, jehož členy jsou odborníci ze státní správy i občanské a odborné veřejnosti a akademické sféry, zvolil novou předsedkyní PhDr. Zoru Duškovou - dlouholetou členkou Výboru. Zora Dušková se jako atestovaný klinický psycholog a terapeut dlouhodobě specializuje na prevenci, diagnostiku a terapii a zabývá se odbornou pomocí týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem v ČR (syndrom CAN) a zaštiťuje provoz distanční nonstop službu Linku důvěry DKC a internetovou poradnu.

Výbor dále schválil stanovisko k otázce střídavé péče (výchovy) dětí po rozchodu rodičů, a to mj. v reakci na nedávná rozhodnutí Ústavního soudu. Výbor pro práva dítěte vyjádřil přesvědčení, že prvotním a základním hlediskem v těchto případech má být nejlepší zájem dítěte tak, jak stanoví článek 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte. Střídavá péče nemůže být podle něj využívaná jako forma „spravedlivého“ podělení dítěte mezi dvěma znesvářenými rodiči, bez ohledu na zájem a potřeby konkrétního dítěte.

Podle Výboru je proto nejlepší zájem dítěte třeba hledat v každém jednotlivém případě zvlášť, nikoli podle jakéhokoli předem daného schématu, se snahou o minimalizaci negativních důsledků pro dítě. Tak se může stát, že u některého dítěte se nejvhodnějším řešením může ukázat péče střídavá, v jiných případech však to může být svěření dítěte do péče jednoho z rodičů spolu s dohodou o způsobech styku dítěte s druhým rodičem.

Má-li střídavá péče naplňovat potřeby dítěte, pak musí být naplněny minimálně tyto podmínky:

- schopnost rodičů komunikovat spolu o základních věcech týkajících se dítěte; vyměňovat si potřebné informace;
- citová a emocionální zralost rodiče, schopnost odhlédnout od neshod a konfliktů ve prospěch dítěte
- schopnost rodičů kooperovat na výchově
- shoda v základních rysech výchovných stylů rodičů
- vybavenost dítěte přiměřenými adaptačními schopnostmi, na něž střídavá péče klade zvýšené nároky
- zachování základních parametrů prostředí, ve kterém dítě v rámci střídavé péče žije: mateřská školka, základní škola, kontinuita zájmových aktivit dítěte, vrstevnických vztahů aj.

Rozhodování musí respektovat princip participace dítěte dle čl. 12 Úmluvy o právech dítěte.

 Celé stanovisko je připojeno v příloze.

 

Během dnešního zasedání byla také projednána i možnost nominace národního kandidáta do Výboru OSN pro práva dítěte, či teze věcného záměru zákona o náhradním výživném.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter