Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

30. 4. 2015 11:32

Zpráva o plnění NPVRP za rok 2014 byla vložena do MPŘ

Zpráva o plnění opatření Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010–2014 v roce 2014 byla 30. dubna vložena do meziresortního připomínkového řízení.

Zpráva podrobně mapuje způsob plnění opatření ze strany jednotlivých resortů a institucí za rok 2014. Vzhledem k tomu, že rok 2014 je posledním rokem platnosti tohoto plánu, obsahuje materiál také závěrečnou hodnotící zprávu, která shrnuje jeho plnění za celé období jeho platnosti.

Národní plán obsahově i strukturou vychází z obecných zásad, na kterých je založena Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením. Pro zpracování dokumentu byly vybrány ty články Úmluvy, které jsou z hlediska vytváření rovnoprávného a nediskriminujícího prostředí pro osoby se zdravotním postižením nejdůležitější a nejaktuálnější v tomto sledovaném období.

Resorty a instituce byly požádány o podání zprávy o tom, jak plnily ve své působnosti ta opatření Národního plánu, která se řeší průběžně, nebo jejichž termín splnění byl do 31.12.2014. Z hodnotících zpráv jednotlivých resortů byla zpracována souhrnná Zpráva o plnění opatření Národního plánu v roce 2014. K informacím resortů a institucí o plnění opatření zaujal stanovisko sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR.

Z 83 opatření, která se mají plnit průběžně nebo měla být splněna do 31.12.2014, bylo splněno nebo průběžně plněno 62 opatření. Nebylo splněno nebo průběžně plněno 6 opatření. Částečně bylo splněno nebo průběžně plněno 15 opatření. 

Více informací: 
Petra Nováková
tajemnice Vládního výboru pro zdravotně postižené občany
Oddělení sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany
tel.: 224 002 316
email: novakova.petra@vlada.cz  

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter