Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

8. 3. 2016 11:53

Ministr Dienstbier předloží vládě tři materiály

Jednání kabinetu ve středu 9. března tentokrát začíná mimořádně ve 20.00 hodin. Ministr Dienstbier předloží jeden poslanecký návrh a dva nelegislativní dokumenty

Návrh poslanců Olgy Havlové, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Martina Lanka, Jany Hnykové, Davida Kádnera, Augustina Karla Andrleho Sylora a Jiřího Štětiny na vydání zákona o zákazu halál porážek (sněmovní tisk č. 714)
Cílem poslaneckého návrhu zákona je změnou zákona na ochranu zvířat proti týrání, zakázat halál porážky.

Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc leden 2016
Materiál informuje zejména o tom, že ke konci sledovaného období nebylo transponováno 12 směrnic EU, jejichž transpoziční lhůta uplynula do konce ledna 2016, a proti České republice bylo vedeno 53 řízení pro porušení závazků vyplývajících z práva EU.

Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 3/16 o návrhu skupiny senátorů na zrušení ustanovení § 3 odst. 4 věty druhé zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 333/2014 Sb. 
Vláda České republiky byla Ústavním soudem informována o zahájení řízení o tomto návrhu. Zároveň byla vyzvána, aby sdělila, zda využije svého práva vstoupit do předmětného řízení v postavení vedlejšího účastníka řízení.
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter